Kungl. Maj:ts förnyade stadgar (1906:60 s. 1) för vetenskapssocieteten i Uppsala

SFS nr
1906:60 s. 1
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1906-07-06

Vetenskapssocietetens uppgift och sammansättning.

§ 1.

Vetenskapssocieteten i Uppsala, grundad i november 1710 och stadfästad
af konung Fredrik I den 11 november 1728, har till uppgift att främja
vetenskaplig forskning, i främsta rummet inom matematik, naturvetenskap
och medicin, samt rörande Sveriges natur och forntid.

§ 2.

Societeten söker verka för sin uppgift:

a) genom offentliggörande af vetenskapliga afhandlingar;

b) genom understöd och belöningar för vetenskapliga arbeten;

c) genom samlande och tillhandahållande af vetenskaplig litteratur,
särskildt periodisk;

d) genom föredrag öfver vetenskapliga ämnen.

§ 3.

Vetenskapssocieteten står under Kungl. Maj:ts nådiga beskydd.

Den utgöres av praeses illustris, då Kungl. Maj:t finner för gott att en
sådan förordna, samt av hedersledamöter och ordinarie ledamöter. Bland
hedersledamöterna intaga invalda medlemmar av svenska konungahuset en
avdelning för sig under namn av förste hedersledamöter. De ordinarie
ledamöterna äro dels inländska, av vilka högst 130 med en levnadsålder
under 70 år, dels utländska till ett antal av 100.

Ledamöterna intaga sig emellan den ordning, i vilken de blivit invalda.

§ 4.

Uppstår vakans av preses illustris, har societeten att därom göra
anmälan hos Kungl. Maj:t och inkomma med underdånigt förslag.

§ 5.

Vid societetens ordinarie sammanträde i maj månad hvarje år förrättas
val af ordförande inom societeten för nästa arbetsår, hvilket tager sin
början i september månad. Ombyte af ordförande sker under ordinarie
sammanträdet i sistnämnda månad, till hvilket sammanträde afgående
ordförande utfärdar kallelse.

§ 6.

Ordföranden, som, när preses illustris icke är tillstädes, leder
förhandlingarna vid societetens sammankomster, bör söka befrämja den
vetenskapliga verksamheten inom societeten genom att föranstalta om
föredrags hållande därstädes och vetenskapliga afhandlingars inlämnande
till tryckning i societetens skrifter. Han bör för öfrigt vaka öfver
societetens allmänna angelägenheter, föra societetens talan, där så
erfordras, samt vinnlägga sig om allt, som kan befordra societetens
ändamål och sanna bästa.

§ 7.

Afgår ordföranden under arbetsåret, äger vetenskapssocieteten, sedan
sådant vid nästa sammankomst anmälts, vid därpå följande sammankomst
välja ny ordförande till arbetsårets slut. Väljer societeten ej ny
ordförande eller är ordföranden eljest för längre eller kortare tid
förhindrad att utöfva sitt kall, inträder i hans ställe den, hvilken
under närmast föregående år varit ordförande. Är äfven denne förhindrad,
inträder den, hvilken närmast före honom varit ordförande, o. s. v.

§ 8.

Hedersledamöter föreslås af hvilken ledamot som helst vid allmänt
sammanträde. Öfver förslaget röstas vid nästa sammanträde med slutna
sedlar och med ja eller nej, och fordras två tredjedelars pluralitet för
den föreslagnes antagande. Endast beslut om inval av hedersledamot, icke
förslag därom, inflyter i societetens protokoll.

§ 9.

Vetenskapssocietetens ordinarie ledamöter äro fördelade i fyra klasser,
nämligen:

en fysisk-matematisk med högst 40 inländska ledamöter under 70 år samt
med 40 utländska ledamöter;

en naturalhistorisk-medicinsk med högst 50 inländska ledamöter under 70
år, av vilka 30 medicinare och 20 övriga, samt med 40 utländska
ledamöter;

en historisk-arkeologisk med högst 20 inländska ledamöter under 70 år
samt med 10 utländska ledamöter;

en teknisk-ekonomisk med högst 20 inländska ledamöter under 70 år samt
med 10 utländska ledamöter.

§ 10.

Då ledamot uppnår 70 års ålder, dessförinnan avlider eller väljes till
hedersledamot, anmodar sekreteraren de inländska ledamöterna av
vederbörande klass att upprätta skriftligt motiverat förslag till ny
ledamot. Dock må det bero på klassen att väcka förslag om uppskov med
platsens återbesättande. Klass, som är i behov av utökning inom de i § 9
nämnda gränserna, har att därom göra framställning till societeten.

Klassens förslag delgifves societeten vid allmänt sammanträde. Vid ett
följande allmänt sammanträde inom societeten skall, där ej uppskof
beslutes, val företagas. Societetens inom Sverige bosatta ledamöter böra
i kallelsen underrättas om förestående val. Till återbesättande af
hvarje ledig plats böra minst två personer vara föreslagna. Under
månaderna juni, juli och augusti må val icke äga rum.

Vetenskapssocietetens tjänstemän.

§ 11.

Vetenskapssocietetens tjänstemän äro sekreteraren, skattmästaren och
bibliotekarien. De två förstnämnda väljas bland societetens inländska
ordinarie ledamöter.

§ 12.

När sekreterare- eller skattmästarbefattningen är ledig, äger val rum
efter den afgångne, sedan ledigheten blifvit vid ett föregående
sammanträde tillkännagifven, och gäller valet för obestämd tid.

§ 13.

Är bibliotekarietjänsten ledig, skall detta vid allmänt sammanträde
tillkännagifvas, hvarefter vid närmast följande sammanträde efterträdare
förordnas, för bestämd tid eller tills vidare.

§ 14.

Sekreteraren åligger:

att föra protokoll vid societetens sammanträden samt förbereda och
föredraga de ärenden, som där skola förekomma;

att tillse, att intet ärende försummas eller utan skäl fördröjes, samt
befordra till verkställighet de vid sammanträdena fattade besluten;

att föra diarium öfver in- och utgående skrifvelser samt i societetens
namn och å dess vägnar ombesörja brefväxlingen såväl inom som utom
landet;

att ordna, vårda och föra register öfver alla till arkivet hörande
handlingar, öfvervaka tryckningen äfvensom utdelningen af societetens
skrifter samt attestera de räkningar, som gälla utgifter rörande
societetens litterära verksamhet.

Sekreteraren tillkommer ock att ombesörja och jämte ordföranden
underskrifva de diplomer, som skola utfärdas till de i societeten
invalda ledamöterna.

När någon ordinarie medlemsplats är ledig, har sekreteraren att
sammankalla vederbörande klass för afgifvande af förslag till platsens
återbesättande.

§ 15

Skattmästaren åligger:

att ombesörja all penningförvaltning beträffande såväl societetens
allmänna kassa som de fonder, hvilka blifvit donerade till societeten
och af densamma förvaltas;

att vårda societetens fastighet, bevaka och förnya inteckningar för
utlämnade lån samt för hvarje kalenderår före den 1 påföljande april
till de af societeten valda revisorerna för granskning öfverlämna
vederbörliga räkenskaper.

Likaledes har han att, under iakttagande af föreskriften i § 14 angående
vissa räkningars attesterande, använda medel för löpande nödvändiga
utgifter.

§ 16.

Bibliotekariens åligganden äro:

att hava tillsyn över societetens inventarium och bibliotek;

att emottaga och i särsild accessionskatalog införa alla till
societetens bibliotek ingående bidrag;

att ombesörja distributionen av societetens skrifter till de lärda
samfund och institutioner, med vilka den är i förbindelse;

att biträda vid och ombesörja korrespondensen med offentliga
myndigheter, lärda samfund eller enskilda rörande societetens
angelägenheter, för så vitt fråga är om biblioteket och utbytet av lärda
skrifter;

att tillhandagå vid utlåning ur societetens bibliotek.

Då andra uppdrag, såsom upprättande av allmän katalog över biblioteket
och dylikt, lämnas åt bibliotekarien, äger han därför av societetens
medel uppbära särskilt arvode.

Biblioteket skall två gånger i veckan på bestämda tider hållas öppet;
dock må, då särskilda omständigheter därtill föranleda, bibliotekets
öppethållande kunna inskränkas till en gång i veckan, såvida tillfälle
till boklån beredes allmänheten även på andra tider efter
överenskommelse med bibliotekarien.

§ 17.

Är sekreteraren af laga förfall hindrad att tillstädeskomma vid något
sammanträde, förordne ordföranden tillfällig vikarie. Är sekreteraren
för längre tid förhindrad att bestrida sin tjänst, eller har han afgått
från sin befattning, äger ordföranden förordna vikarierande sekreterare,
intill dess societeten kan å ordinarie sammanträde förordna sådan eller
välja ny sekreterare.

Är skattmästaren eller bibliotekarien för längre tid förhindrad att
bestrida sin tjänst, utser societeten vid ordinarie sammanträde
ställföreträdare.

Vikarierande sekreterare och skattmästare skola utses bland societetens
inländska ledamöter.

Sammanträdena och ärendenas behandling.

§ 18.

Societeten håller ordinarie sammanträde en gång under hvardera af
månaderna september, oktober, november, december, februari, mars, april
och maj på dag, som af societeten särskildt beslutes, hvarförutom extra
ordinarie sammanträden kunna hållas, då anledning därtill förefinnes.

§ 19.

Kallelse till sammanträde utfärdas af ordföranden.

§ 20.

Endast närvarande ledamot kan deltaga i omröstning. Utländska ledamöter
äga rösträtt i alla frågor utom ekonomiska och administrativa.

§ 21.

Val af hedersledamöter och ordinarie ledamöter, af ordförande,
sekreterare och skattmästare samt, om någon af societetens medlemmar
påyrkar det, af bibliotekarie sker med slutna sedlar.

Hafva vid ett val flera än två fått röster, men ingen af dem erhållit
minst hälften af de afgifna rösterna, företages ny omröstning om de två,
som erhållit de flesta rösterna.

I fråga om annat ärende skall ordföranden, sedan öfverläggningen
förklarats afslutad, framställa proposition, så affattad, att den må
kunna besvaras med ja eller nej. Ordföranden tillkännagifver därefter,
huru enligt hans uppfattning beslutet utfallit, och bekräftar det genom
klubbslag, därest ej omröstning begäres.

Utfalla röstetalen lika, skiljes genom lottning.

§ 22.

Afgår någon af societetens tjänstemän, företages nytt val, så snart ske
kan.

Societetens ekonomi.

§ 23.

Societetens tillhörigheter och ekonomiska angelägenheter vårdas af
skattmästaren med biträde af förvaltningsutskottet.

Detta utgöres af två bland societetens medlemmar, hvilka väljas af
societeten bland dess i Uppsala bosatta inländska ordinarie ledamöter.

Afgår medlem af förvaltningsutskottet, företages nytt val, så snart ske
kan.

§ 24.

Societetens värdepapper och säkerhetshandlingar skola förvaras på
brandfritt ställe under två lås med olika nycklar, af hvilka
skattmästaren har den ena och en medlem af förvaltningsutskottet den
andra.

§ 25.

Vid ordinarie sammanträde i december månad utser societeten bland sina
medlemmar två revisorer och två revisorssuppleanter, hvilka hafva att
senast vid majsammanträdet till societeten afgifva berättelse angående
verkställd granskning af societetens ekonomiska förvaltning och
räkenskaper, hvarefter societeten fattar beslut i fråga om
ansvarsbefrielse för skattmästaren och förvaltningsutskottet.

§ 26.

Societetens medel disponeras af societeten ensam, så att intet besked
därför göres annat än för societetens medlemmar.

§ 27.

Minst hvart femte år skola societetens arkiv och öfriga lösa egendom af
revisorerna inventeras efter förefintliga förteckningar.

Ändring af stadgarna.

§ 28.

Förslag till ändring af dessa stadgar bör inlämnas skriftligen och
motiveradt samt cirkulera bland de inom Sverige bosatta inländska
ledamöterna, innan förslaget i societeten kan komma under öfverläggning.
Om därefter societeten vid ordinarie sammanträde med två tredjedelar af
de afgifna rösterna antager förslaget, insändas handlingarna till Kungl.
Maj:t.

Det alla, som vederbör, hafva sig hörsamligen att efterrätta. Till
yttermera visso hafve Vi detta med egen hand underskrifvit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit. Stockholms slott den 6 juli 1906.