Lag (1907:15 s.1) angående avlösning av avgäld från avsöndrad lägenhet

SFS nr
1907:15 s.1
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1907-04-19
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:225
Upphävd
2000-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1977:682

1 § Har för lägenhet, som för alltid blifvit från hemman afsöndrad,
afgäld fastställts på grund af 5 § i lagen den 25 maj 1905 rörande
afgäld från afsöndrad lägenhet, vare lägenhetens ägare berättigad att
få sådan afgäld aflöst mot ersättning, som, där annorlunda ej afta
lats, skall utgå med ett penningbelopp, motsvarande tjugotvå gånger
afgälden för ett år.

Är afgälden bestämd i annat än penningar, och har ej viss grund för
beräkning af dess värde i penningar blifvit vid afgäldens faststäl
lande stadgad eller sedermera öfverenskommen, varde det värde beräk
nadt efter senast fastställda medelmarkegångspris eller, där sådant
pris icke finnes i länets markegångstaxa upptaget för persedel, hvari
afgälden bestämts, efter medeltalet af markegångsprisen för de sist
förflutna tio åren eller, om beräkningen ej kan ske enligt länets
markegångstaxor, efter ty skäligt pröfvas.

2 § Vill lägenhetsägare få afgäld aflöst, göre ansökan hos Konungens
befallningshafvande. Dylik ansökan må ock framställas i förklaring
öfver gjord begäran om afgäldens fastställande.

Innan beslut i ärendet meddelas, skall stamhemmanets ägare lämnas
tillfälle att däri afgiva yttrande.

3 § Har i ärendet, varom i 2 § förmäles, lägenhetens ägare styrkt, att
ersättning, som för avgäldens avlösning tillkommer hemmanets ägare,
till denne utgivits, förordne Konungens befallningshavare att i
fastighetsregistret samt, där lägenheten eller dess stamhemman upp
tages i jordeboken, jämväl i denna skall införas anteckning att av
gäldsskyldigheten upphört. Lag (1917:276).

4 § Är ersättningen ej gulden, fastställe Konungens befallnings
hafvande densamma och utsätte tillika viss dag, då lägenhetsägaren,
vid äfventyr att beslutet eljest anses förfallet, senast har att till
Konungens befallningshafvande inkomma med bevis, att ersättningen till
stamhemmanets ägare utgifvits; dock att, där ersättningen skall utgå i
penningar, lösesumman jämväl må i landtränteriet nedsättas.

Sedan beslutet, som genom Konungens befallningshafvandes försorg skall
delgifvas hemmanets ägare, vunnit laga kraft och lägenhetens ägare
fullgjort hvad honom på grund däraf åligger, förordne Konungens be
fallningshafvare om anteckning som i 3 § sägs.

Är lösesumma nedsatt, varde, sedan det om ersättningen meddelade
beslut vunnit laga kraft och den däri utsatta tid förflutit, beloppet
utbetaldts till stamhemmanets ägare. Uppstår tvist om rätten till
lösesumman eller möter eljest hinder för dess utbetalande, låte
Konungens befallningshafvande, där så äskas, insätta medlen i bank
inrättning för att mot ränta innestå; och komme räntan den till godo,
som finnes till lösesumman berättigad.

5 § I aflösning innefattas, där ej annorledes aftalats, icke afgäld,
som belöper på tiden innan ersättningen af lägenhetsägaren utgifvits
till hemmanets ägare eller; då lösesumma nedsatts; på tiden före den
enligt 4 § utsatta dag.

6 § har upphört att gälla genom lag (1977:682).