Lag (1907:36 s.22) om vad iakttagas skall i avseende å införande av lagen om nyttjanderätt till fast egendom

SFS nr
1907:36 s. 22
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1907-06-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 1943:883

1 § Den nu antagna lagen om nyttjanderätt till fast egendom
skall jämte hvad här nedan stadgas lända till efterrättelse
från och med den 1 januari 1908.

I fråga om nyttjanderätt, som upplåtits före nämnda dag, skola
med de undantag här nedan sägs bestämmelserna i nya lagen icke
tillämpas. Är arrende- eller hyresaftal, som därförinnan
slutits, ingånget för obestämd tid eller med förbehåll om rätt
för såväl upplåtaren som legotagaren att uppsäga aftalet, och
sker ej, efter det nya lagen trädt i kraft, uppsägning till
den tid, då på grund af sådan uppsägning aftalet tidigast
kunnat frånträdas, skall från nämnda tid nya lagen tillämpas å
aftalet.

2 § Bestämmelserna i nya lagen afse ej upplåtelse under stadgad
åborät af hemman eller lägenhet, som tillhör kronan eller
allmän inrättning.

3 § Genom nya lagen upphäfvas:

16 kap. och 17 kap. 1, 2 och 5 §§ jordabalken samt 6 kap. 1 och
4 §§, 8 kap. 5 §, 10 kap. 7 § och 27 kap. byggningabalken,
såvidt dessa lagrum afse nyttjanderätt, hvarom i nya lagen
stadgas;

13 kap. handelsbalken såvidt angår legoaftal, som i nya lagen
afses;

kungl. brefvet den 17 oktober 1781 angående torpares fardag;

förordningen den 6 februari 1849 angående viss tid för klander
af husesyn emellan enskild jordägare och landbo, så ock lagen
den 30 mars 1901, innefattande tillägg till samma förordning;

förordningen den 22 oktober 1867 angående ändring af 16 kap. 5
och 13 §§ jordabalken;

lagen den 25 april 1889 angående tiden för nyttjanderättsaftals
bestånd, så ock lagen den 24 juli 1903 om ändrad lydelse af 1 §
i samma lag;

hvad lagen den 27 juni 1896 om hemmansklyfning, ägostyckning
och jordafsöndring innehåller angående afsöndring af jord till
besittning på viss tid eller lifstid;

så ock hvad i öfrigt finnes i lag eller särskild författning
stridande mot nya lagens bestämmelser.

4 § Där i lag eller särskild författning förekommer hänvisning
till lagrum, som ersatts genom bestämmelse i nya lagen, skall
denna i stället tillämpas.

5 § Efter det nya lagen trädt i kraft må ej vidare ske
upplåtelse af stadstomt med sådan rätt, att tomten ej må af
ägaren återtagas, så länge tomtören erläggas eller utan att
lösen för byggnad å tomten gifves.

6 § Hvad nya lagen innehåller angående verkställande af
uppsägning, angående förordnande om verkställighet af domstols
beslut i tvist om skyldighet för arrendator att afträda
arrenderad fastighet eller om hyresgästs flyttning i eller ur
hus samt angående rätt för jordägare eller hyresvärd att till
säkerhet för fordran kvarhålla arrendators eller hyresgästs
egendom skall äga tillämpning jämväl i fråga om legoaftal, som
slutits innan nya lagen trädt i kraft.

I fråga om aftal, som nu sagts, skall ock tillämpas hvad nya
lagen i 2 kap. 41 § och 3 kap. 29 § stadgar angående tid, inom
hvilken legogifvare eller legotagare har att, vid talans
förlust, göra gällande fordringsanspråk på grund af
legoaftalet; dock att, där det förhållande, från hvilket tiden
skall räknas, inträdt före den dag, då nya lagen trädt i kraft,
tiden skall i stället räknas från sagda dag.

7 § Sker öfverlåtelse af fastighet, hvarom arrende- eller
hyresaftal slutits innan nya lagen trädt i kraft, skall hvad
där stadgas angående tid, inom hvilken ny ägare har att uppsäga
arrendator eller hyresgäst, som vid tiden för öfverlåtelsen
finnes å fastigheten och ej äger rätt att kvarsitta, samt
påföljden, där den tid försittes, tillämpas; dock att, där
öfverlåtelsen skett före den dag, då nya lagen trädt i kraft,
tiden skall räknas från nämnda dag.

8 § Är arrende- eller hyresrätt, som upplåtits före den dag, då
nya lagen trädt i kraft, af legotagaren förverkad, men uppsäger
ej legogifvaren aftalet inom sex månader från det han fick
kännedom om det förhållande, på grund hvaraf rätten är
förverkad, eller, där rätten var förverkad när lagen trädde i
kraft och legotagarens förhållande då var legogifvaren kunnigt,
inom lika tid därefter; äge ej sedan legogifvaren åberopa
förhållandet såsom grund för aftalets frånträdande.

9 § Hvad nya lagen stadgar om skyldighet för borgenärerna i
arrendators eller hyresgästs konkurs att i visst fall svara för
legoaftalets fullgörande skall icke tillämpas, där konkursen
börjats före den dag, då nya lagen trädt i kraft.

10 § Har upphävts genom lag (1943:883).