Förordning (1908:74 s.1) angående jordregister

SFS nr
1908:74 s.1
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1908-06-13
Författningen har upphävts genom
2000:308
Upphävd
2000-07-01

§ 35 Sedan jordregister upplagts för en socken samt den av
häradsskrivaren för socknen enligt § 22 upprättade
fastighetsförteckningen av förste lantmätaren fullständigats genom
ifyllande av kolumnerna 8–11, skall förteckningen översändas till
häradsskrivaren tillika med en efter formulär H avfattad uppgift på
fastigheter, som i jordregistret införts och som har gällande
registerbeteckning men inte tas upp i nämnda förteckning. Förste
lantmätaren skall sedermera senast den 15 varje månad tillställa
häradsskrivaren uppgift enligt formulär Hb, upptagande de fastigheter
som under nästföregående kalendermånad införts i eller uteslutits ur
jordregistret, däri överförts från en socken till en annan eller
undergått förändring beträffande registerbeteckning. Förordning
(1992:240).

§ 43 Vad som i kap. 1–3 föreskrivs om förste lantmätaren, domhavanden
och häradsskrivaren skall tillämpas på respektive
fastighetsregistermyndigheten, inskrivningsmyndigheten och
skattemyndigheten. Förordning (1990:1238).

§ 50 När samfällighet tas upp i S-förteckningen, åsätts den
registerbeteckning. Därvid skall bestämmelserna om registerbeteckning
för samfällighet i 9–12 §§ fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059)
och 4 a § kungörelsen (1968:379) om uppläggande av nytt
fastighetsregister, m.m. tillämpas.

Traktnamn eller kvartersnamn, som upptagits i överskrift på upplägg i
S-förteckningen, införes i namnförteckningen enligt formulär Ab.
Förordning (1987:598).

§ 54 Har fastighets omfattning på marken ändrats genom
fastighetsbildning eller annan åtgärd, göres anteckning om åtgärden i
fastighetens rum. Detsamma gäller när andel i samfällighet överförts
från en fastighet till en annan.

Om fastighetsbestämning skett eller fastighetsindelningens beskaffenhet
fastställts i annan ordning, skall det antecknas i rummen för de berörda
fastigheterna.

Har servitut bildats, ändrats eller upphävts genom åtgärd varom uppgift
skall införas i fastighetsregistret, göres anteckning i rummet för den
härskande fastigheten. Motsvarande anteckning göres i rummet för den
tjänande fastigheten. Om servitutet skall utövas enbart på eller av
samfällighet som upptagits i S-förteckning, får anteckning i stället
göras i samfällighetens rum. Servitut som berör gemensamhetsanläggning
antecknas enligt § 57 a tredje stycket.

Om en fastighet som är belägen i Västernorrlands, Jämtlands,
Västerbottens eller Norrbottens län eller i Älvdalens kommun i
Kopparbergs län omfattar mark som vid utgången av juni 1992 tillhörde
staten, skall uppgift om detta föras in i jordregistret. Uppgiften skall
dock föras in endast om annan än staten har beviljats lagfart för
fastigheten. Förordning (1992:966).

§ 57 a Till jordregistret hör förteckning över gemensamhetsanläggningar
för registrering enligt anläggningslagen (1973:1149) enligt vid denna
kungörelse fogat formulär GA (GA-förteckning). Anvisningar till
formuläret meddelas av statens lantmäteriverk.

När gemensamhetsanläggning upptages i GA-förteckningen, åsättes den
registerbeteckning. Bestämmelserna om registerbeteckning för
gemensamhetsanläggning i 7 och 7 a §§ kungörelsen (1968:379) om
uppläggande av nytt fastighetsregister, m.m. äga därvid motsvarande
tillämpning.

Redovisningen av förrättning eller annan åtgärd enligt anläggningslagen
(1973:1149) berörande gemensamhetsanläggning sker i GA- förteckningen. I
rummet för fastighet eller samfällighet som beröres av åtgärden göres
endast hänvisning till GA-förteckningen. Anteckning om servitut göres
endast om servitutet berör fastighet som ej deltager i
gemensamhetsanläggningen. Om fastighetsbildning eller annan åtgärd som
skall redovisas i rummet för fastighet eller samfällighet är av
betydelse för gemensamhetsanläggning, skall uppgift om åtgärden införas
även i GA-förteckningen och hänvisning göras till för teckningen.

Beröres tomträtt av åtgärd enligt anläggningslagen (1973:1149) skall
åtgärden redovisas såsom avseende den fastighet i vilken tomträtten
inskrivits.

Förvaltas gemensamhetsanläggning av samfällighetsförening enligt lagen
(1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, skall föreningens firma
antecknas i GA-förteckningen.

I GA-förteckningen få, utan samband med registrering enligt
anläggningslagen, redovisas gemensamma anläggningar enligt lagen
(1966:700) om vissa gemensamhetsanläggningar samt 2 och 4 kap. lagen
(1939:608) om enskilda vägar och motsvarande äldre bestämmelser.

Redovisningen av anläggning som ej är inrättad enligt anläggningslagen
får begränsas till uppgifter som finnas tillgängliga.

§ 57 b Vid införande av uppgift om förrättning enligt ledningsrättslagen
(1973:1144) skall vad som i § 54 tredje stycket föreskrives om servitut
i tillämpliga delar gälla ledningsrätt. Har förordnats att ledningsrätt
skall höra till tomträtt, skall ledningsrätten redovisas såsom hörande
till den fastighet i vilken tomträtten inskrivits.

Har del av fastighet inlösts enligt ledningsrättslagen, skall inlösta
ägovidden registreras såsom fastighet och uppgift om
fastighetsbildningen lämnas enligt formulär Hb. Motsvarande skall gälla
när samfällighet eller del därav inlösts. Kungörelse (1974:148).

§ 57 d Regionplan, översiktsplan, detaljplan, områdesbestämmelser och
fastighetsplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) samt stadsplan och
byggnadsplan som har genomförandetid enligt 17 kap. 4 § andra stycket
samma lag skall redovisas i en plan- och bestämmelseförteckning
(PB-förteckning). I PB-för teckningen får även andra äldre planer,
bestämmelser, beslut och utredningar enligt 33 §
fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059) tas upp.

Om en plan har tagits upp i PB-förteckningen får sådan anteckning som
avses i 33 § denna förordning underlåtas.

Statens lantmäteriverk fastställer den blankett på vilken
PB-förteckningen skall föras. Förordning (1987:598).

§ 58 Fråga om rättelse i jordregister enligt 19 kap. 4 §
fastighetsbildningslagen (1970:988) prövas av statens lantmäteriverk.
Har oriktighet enligt första stycket i nämnda paragraf uppkommit till
följd av skrivfel eller annat sådant förbiseende, får dock
fastighetsregistermyndigheten pröva ärendet. Förordning (1990:254).

§ 60 Statens lantmäteriverk får beträffande vissa slag av ärenden
överlåta sin beslutanderätt enligt §§ 58 och 59 till
fastighetsregistermyndigheten. Förordning (1990:254).

§ 61 Tomtbok till jordregister får läggas upp endast för område med
detaljplan i anslutning till stadsregisterområde.

Bestämmelserna om uppläggande och förande av tomtbok till stadsregister
skall tillämpas även på tomtbok till jordregister. Bestämmelserna i 4 §
första stycket 2 stadsregisterkungörelsen (1971:1010) skall dock inte
tillämpas. Förordning (1987:598).

§ 62 Till jordregistret hör en fastighetskarta som redovisar
fastighetsindelningen och en bestämmelsekarta som redovisar sådana
uppgifter som avses i 33 § första stycket 2–7 och andra stycket
fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059). På fastighetskartan skall, om
så lämpligen kan ske, utmärkas dels gränserna för område som upplåtits
för gemensamhetsanläggning upptagen i GA-förteckningen samt
anläggningens registerbeteckning, dels gränserna för ledningsrättsområde
samt beteckning Lr. Kartorna upprättas i den utsträckning som det finns
lämpligt underlag för dem. Förordning (1988:794).

63 § Beslut av Statens lantmäteriverk eller
fastighetsregistermyndigheten enligt denna förordning får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol. Överklagande av beslut enligt 1 §
första stycket sker dock hos regeringen.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Förordning (1995:198).

Övergångsbestämmelser

1995:198

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som
meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.