Internationell konvention (1909:30) angående vissa till civilprocessen hörande ämnen av internationell natur

SFS nr
1909:30
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1909-04-21
Ändring införd
t.o.m. SFS 1910:8

Vi GUSTAF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung, göra
veterligt: att, sedan Hans Maj:t Konungen av Sverige och Norge för
gott och nödigt funnit att träda i underhandling med åtskilliga
främmande regeringar om avslutande för Sveriges del av en konvention
angående vissa till civilprocessen hörande ämnen av internationell
natur, och Hans för sådant ändamål utsedde ombud den 17 juli 1905
undertecknat en konvention, som, sedan densamma jämlikt bestämmelsen i
dess art. 27 efter ovannämnda tid undertecknats av ombud för
ytterligare några stater och bland dessa jämväl, efter upplösningen av
unionen mellan Sverige och Norge, av ombud för sistnämnda stat, nu
lyder ord för ord som följer:

(översättning)

Konvention, angående vissa till civilprocessen hörande ämnen.

Hans Majestät Tyske Kejsaren, Konung av Preussen i Tyska Rikets namn;
Hans Majestät Kejsaren av Österrike, Konung av Böhmen etc. etc. och
Apostolisk Konung av Ungern för Österrike och för Ungern; Hans
Majestät Belgiernas Konung; Hans Majestät Konungen av Danmark; Hans
Majestät Konungen av Spanien; Franska Republikens President; Hans
Majestät Konungen av Italien; Hans Kungl. Höghet Storhertigen av
Luxenburg, Hertig av Nassau; Hans Majestät Konungen av Norge; Hennes
Majestät Drottningen av Nederländerna; Hans Majestät Konungen av
Portugal och Algarvierna etc. etc.; Hans Majestät Konungen av
Rumänien; Hans Majestät Kejsaren av Ryssland; Hans Majestät Konungen
av Sverige och Schweiziska Förbundsrådet

hava, i ändamål att förse konventionen den 14 november 1896 med de
genom erfarenheten vunna förbättringar,

beslutat att för detta ändamål avsluta en ny konvention och hava i
följd därav till sina fullmäktige utsett

Hans Majestät Tyske Kejsaren, Konung av Preussen, i Tyska Rikets
namn:

dess envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire hos Hennes
Majestät Drottningen av Nederländerna VON SCHLOEZER, och dess
geheimelegationsråd D:r JOHANNES KRIEGE.

Hans Majestät Kejsaren av Österrike, Konung av Böhmen etc. och
Apostolisk Konung av Ungern:

för Österrike och för Ungern:

dess envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire hos Hennes
Majestät Drottningen av Nederländerna, geheimerådet, kammarherren
greve CHRISTOPHE VON WYDENBRUCK,

för Österrike:

avdelningschefen i kejserliga kungliga österrikiska
justitieministeriet Ritter ROBERT HOLZKNECHT VON HORT,

för Ungern:

statssekreteraren i kungliga ungerska justitieministeriet GUSTAF
TÖRY.

Hans Majestät Belgiernas Konung:

dess envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire hos Hennes
Majestät Drottningen av Nederländerna baron GUILLAUME, och dess envoyé
extraordinaire och ministre plénipotentiaire generaldirektören i
utrikesministeriet A. VAN DEN BULCKE.

Hans Majestät konungen av Danmark:

dess ministerresident hos Hennes Majestät Drottningen av
Nederländerna, kammarherren J. W. GREVENKOP CASTENSKJOLD.

Hans Majestät Konungen av Spanien:

dess envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire hos Hennes
Majestät Drottningen av Nederländerna ARTURO DE BAGUER.

Franska Republikens president:

Franska republikens envoyé extraordinaire och ministre
plénipotentiaire hos Hennes Majestät Drottningen av Nederländerna DE
MONBEL och professorn i internationell rätt vid universitet i Paris,
juridiske rådgivaren i utrikesministeriet LOUIS RENAULT.

Hans Majestät Konungen av Italien:

dess envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire hos Hennes
Majestät Drottningen av Nederländerna SALVATORE TUGINI.

Hans Kungliga Höghet Storhertigen av Luxemburg, Hertig av Nassau:

dess chargé d’affaires i Berlin greve DE VILLERS.

Hans Majestät Konungen av Norge:

dess envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire hos Hennes
Majestät Drottningen av Nederländerna F. HAGERUP.

Hennes Majestät drottningen av Nederländerna:

dess utrikesminister, Jonkheer W. M. DE WEEDE DE BERENCAMP, dess
justitieminister J. A. LOEFF, och dess statsminister, medlemmen av
statsrådet, presidenten för kungliga kommissionen för internationell
privaträtt, presidenten vid konferenserna rörande internationell
privaträtt T. M. C. ASSER.

Hans Majestät Konungen av Portugal och Algarvierna etc. etc.:

dess envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire hos Hennes
Majestät Drottningen av Nederländerna greve DE SELIR.

Hans Majestät Konungen av Rumänien:

dess envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire hos Hennes
Majestät Drottningen av Nederländerna E. MAVROCORDATO.

Hans Majestät Kejsaren av Ryssland:

dess envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire hos Hennes
Majestät Drottningen av Nederländerna N. TCHARYKOW.

Hans Majestät Konungen av Sverige:

dess envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire hos Hennes
Majestät Drottningen av Nederländerna friherre FALKENBERG.

Schweiziska förbundsrådet:

schweiziska Edsförbundets envoyé extraordinaire och ministre
plénipotentiaire hos Hennes Majestät Drottningen av Nederländerna G.
CARLIN,

vilka, efter att hava delgivit varandra sina i god och behörig form
funna fullmakter, överenskommit om följande bestämmelser:

I. Delgivning av judiciella och extra judiciella handlingar.

Artikel 1.

I fråga om delgivning av handlingar, vilka angå rättsförhållanden av
civil eller kommersiell natur och äro avsedda att tillställas i
utlandet vistande personer, skall för de fördragsslutande staterna
gälla, att då begäran om sådan delgivning framställes av konsuln för
den stat, å vars sida delgivningen önskas, hos myndighet, som angives
av den stat, där begäran framställes, denna begäran skall efterkommas.
Framställningen skall angiva, av vilken myndighet handlingen
utfärdats, parternas namn och ställning, mottagarens adress samt
beskaffenheten av den handling, varom fråga är; och skall
framställningen vara avfattad på det språk, som brukas av den
myndighet, hos vilken framställningen sker. Samma myndighet har
sedermera att till konsuln överlämna den handling, som utvisar att
delgivning skett eller det hinder, som därför mött.

Meningsskiljaktighet, som med anledning av sådan framställning
uppstått, skall utjämnas på diplomatisk väg.

Det står en var av de föredragsslutande staterna fritt att i särskilt
till de övriga riktat meddelande påfordra, att översändandet av sådana
framställningar om delgivning inom dess område, vilka i första stycket
omtalats, skall ske på diplomatisk väg.

Förestående bestämmelser innefatta ej hinder för två fördragsslutande
stater att överenskomma, det direkt skriftväxling mellan
muyndigheterna i de båda staterna må ske.

Artikel 2.

Delgivningen skall verkställas genom försorg av vederbörande myndighet
i den stat, där begäran därom framställts. Den myndighet kan, utom i
fall, som i artikel 3 avses, inskränka sig till att verkställa
delgivningen genom handlingens överlämnande till mottagaren, såvitt
denne frivilligt mottager den.

Artikel 3.

Om den handling, som skall delgivas, är avfattad antingen på det
språk, som brukas av den myndighet, hos vilken begäran om delgivningen
skett, eller på ett mellan vederbörande stater överenskommet språk
eller om handlingen är åtföljd av en översättning till ettdera av
dessa språk, skall den anmodade myndigheten, såvitt önskan härom
uttalats i den gjorda framställningen, låta delgiva handlingen i den
form, som för verkställande av liknande delgivning är föreskriven av
lagstiftningen i den stat, myndigheten tillhör, eller i en särskild
form, så vitt den icke strider mot samma lagstiftning. Har en sådan
önskan icke uttryckts, skall myndigheten först söka verkställa
delgivningen på sätt i artikel 2 föreskrivits.

Så vitt ej annat överenskommits, skall riktigheten av den i föregående
stycke omförmälda översättning vara bestyrkt av diplomatisk eller
konsulär tjänsteman i den stat, från vars sida delgivningen begärts,
eller av edsvuren översättare i den stat, där delgivningen skall
ske.

Artikel 4.

Verkställandet av delgivning, varom i artiklarna 1, 2 och 3 förmäles,
kan icke förvägras, med mindre den stat, inom vars område den skall
äga rum, anser den vara av beskaffenhet att kränka dess suveränitet
eller medföra fara för dess säkerhet.

Artikel 5.

Såsom bevis om delgivningen skall gälla antingen ett av mottagaren
utfärdat, daterat och legaliserat mottagningsbevis eller ett intyg av
myndigheten i den stat, där framställningen blivit gjord, utvisande,
att delgivning ägt rum, formen, under vilken den skett, samt dagen för
delgivningen.

Har delgivningshandlingen översänts i två exemplar, skall
mottagningsbeviset eller intyget tecknas å eller vidfogas det ena av
dessa.

Artikel 6.

Genom förestående bestämmelser göres ej inskränkning i:

1:o) befogenheten att översända handlingar med posten direkt till
vederbörande i utlandet;

2:o) befogenheten att verkställa delgivning omedelbart genom
kompetenta myndigheter i det land, där delgivningen skall ske;

3:o) befogenheten för varje stat att låta verkställa delgivning av
handlingar till i utlandet befintliga personer genom sina egna
diplomatiska eller konsulära tjänstemän.

I varje av dessa fall består en befogenhet endast, då mellan
vederbörande stater avslutade överenskommelser sådant medgiva eller
då, i brist av sådan överenskommelse, den stat, på vars område
delgivningen skall ske, icke motsätter sig densamma. Denna stat kan
icke motsätta sig delgivningen, då i det fall, som här ovan under 3:o)
avses, handlingen utan användande av tvångsmedel skall tillställas en
undersåte i den stat, från vars sida delgivningen önskas.

Artikel 7.

För delgivningar få icke utkrävas avgifter av något som helst slag.

Dock skall, där ej annat överenskommits, den stat, hos vilken begäran
om delgivning framställts, äga att av den stat, som begärt
delgivningen, utkräva ersättning för kostnader, som föranletts av
stämningsmäns medverkan vid delgivningen eller av användandet utav en
särskild form i fall, som i artikel 3 omförmälts.

II. Begäran om handräckning i rättegång.

Artikel 8.

I mål eller ärende av civil eller kommersiell natur äger judiciell
myndighet i en av de fördragsslutande staterna att, med iakttagande av
bestämmelserna i landets lagstiftning, hos behörig myndighet i en
annan av dessa stater göra framställning om vidtagande av åtgärder
till utredning i målet eller ärendet eller av andra till dess
behandling hörande åtgärder.

Artikel 9.

Dylik framställning skall av konsuln för den stat, från vars sida
framställningen skett, överlämnas till myndighet, som angives av den
stat, där framställningen göres. Denna myndighet har sedermera att
till konsuln överlämna den handling, som utvisar att handräckningen
verkställts eller det hinder, som därför mött.

Meningsskiljaktighet, som med anledning av sådan framställnings
överlämnande uppstått, skall utjämnas på diplomatisk väg.

Det står en var av de fördragsslutande staterna fritt att i särskilt
till de övriga riktat meddelande påfordra, att översändandet av
framställningar om handräckningar, som skola utföras inom dess
område, skall ske på diplomatisk väg.

Förestående bestämmelser utgöra ej hinder för två fördragsslutande
stater att överenskomma, det framställningar om handräckning må direkt
växlas mellan myndigheterna i de båda staterna.

Artikel 10.

Så framt ej annorlunda avtalats, skall framställningen vara avfattad
antingen på det språk, som brukas av myndighet, till vilken den är
ställd, eller på ett mellan vederbörande stater överenskommet språk
eller ock skall framställningen vara åtföljd av en översättning till
ettdera av dessa språk, vilken översättning blivit till riktigheten
bestyrkt av diplomatisk eller konsulär tjänsteman i den stat, varifrån
framställningen kommit, eller av edsvuren översättare, tillhörande den
stat, där framställningen skett.

Artikel 11.

Den judiciella myndighet, hos vilken framställningen blivit gjord, är
skyldig att efterkomma denna med användande av samma tvångsmedel, som
då fråga är om likartad framställning från annan myndighet i den stat,
förstnämnda myndighet själv tillhör, eller en begäran, som för dylikt
ändamål gjorts av en part. Dock skall skyldighet ej föreligga att
använda dessa tvångsmedel i fråga om parts inställelse.

Därest den myndighet, av vilken framställningen gjorts, så fordrar,
skall den underrättas om tiden och platsen för den åtgärd, som i
anledning av framställningen skall äga rum, på det att part, som så
önskar, må vara i tillfälle att därvid tillstädesvara.

Vidtagandet av den begärda åtgärden kan förvägras endast,

1:o) om handlingens äkthet icke blivit styrkt;

2:o) om i den stat, till vilken framställningen skett, utförandet av
den begärda åtgärden icke tillkommer dömande myndighet;

3:o) om den stat, inom vars område åtgärden skall verkställas, anser
den vara av beskaffenhet att kränka dess suveränitet eller medföra
fara för dess säkerhet.

Artikel 12.

Därest den myndighet, till vilken framställningen blivit gjord, icke
är behörig att vidtaga den begärda åtgärden, skall framställningen, i
enlighet med gällande bestämmelser, i tjänsteväg översändas till
behörig judiciell myndighet i samma stat.

Artikel 13.

I alla de fall, då den begärda åtgärden icke vidtagits av den
myndighet, till vilken framställningen blivit gjord, åligger det
denna myndighet att omedelbart därom underrätta den myndighet, från
vilken framställningen utgått, samt tillika angiva, därest sådant fall
är för handen, som i artikel 11 avses, de skäl, på grund varav
åtgärdens vidtagande förvägrats, samt i fall, som i artikel 12
omtalas, till vilken myndighet framställningen blivit översänd.

Artikel 14.

Den judiciella myndighet, som vidtager den begärda åtgärden, skall
därvid i fråga om de former, som böra iakttagas, tillämpa sitt eget
lands lagar. Dock skall, där användning av en viss form begärts av den
myndighet, som gjort framställningen, denna form iakttagas, så framt
den icke strider mot lagstiftningen i det land, till vilket
framställningen skett.

Artikel 15.

Genom bestämmelserna i förestående artiklar upphäves icke den
befogenhet, som kan tillkomma stat, att låta handräckningsåtgärder
vidtagas direkt av dess diplomatiska eller konsulära tjänstemän,
om antingen detta tillvägagångssätt är genom fördrag mellan
vederbörande stater medgivet, eller den stat, på vars område åtgärden
skall verkställas, icke motsätter sig dess vidtagande.

Artikel 16.

För vidtagande av handräckningsåtgärder få icke utkrävas avgifter av
något som helst slag.

Dock skall, där ej annat överenskommits, den stat, där åtgärd begärts,
äga att av den stat, varifrån framställningen skett, utkräva
ersättning för vad till vittnen eller sakkunniga blivit utbetalt
ävensom för kostnader, som föranletts av stämningsmäns medverkan vid
delgivning, när sådan påkallats därav att vittnen icke frivilligt
inställt sig, eller för kostnader, som uppstått då bestämmelsen i
artikel 14 andra punkten kommit till användning.

III. Parts skyldighet att ställa säkerhet.

Artikel 17.

Där undersåte i en av de fördragsslutande staterna, med hemvist i
någon av dem, är kärande eller mellankommande part vid domstol i en
annan av dessa stater, må han icke, på grund av sin egenskap av
utlänning eller i följd av saknaden av hemvist eller uppehållsort
inom landet, förpliktas att ställa borgen eller annan säkerhet, under
vad namn det vara må.

Detsamma skall gälla med avseende å skyldighet, som kan åligga kärande
eller mellankommande part, att verkställa deposition till täckande av
ersättning, vilken skall till domstolen utgå.

Konventioner, varigenom mellan särskilda fördragsslutande stater
överenskommits, att undersåtar i det ena landet skola, oavsett deras
hemvist, i det andra vara befriade från att ställa säkerhet för
rättegånskostnader eller att nedsätta penningar till täckande av
ersättning åt domstol, skola fortfarande äga kraft.

Artikel 18.

Har i en av de fördragsslutande staterna kärande eller mellankommande
part, som antingen på grund av bestämmelserna i artikel 17 första och
andra styckena eller i följd av lagstiftningen i den stat, där
rättegång varit anhängiggjord, är fritagen från att ställa säkerhet
eller verkställa deposition, varom ovan sagts, dömts att betala
rättegångskostnader, skall på därom i diplomatisk väg gjord
framställning denna dom i en var av de övriga fördragsslutande
staterna kostnadsfritt göras av därtill kompetent myndighet
verkställbar.

Samma regel gäller med avseende å domstolsbeslut, varigenom
rättegångskostnadernas belopp blivit senare bestämt.

Förestående bestämmelser innefatta icke hinder för två
fördragsslutande stater att överenskomma, det begäran att erhålla
förordnande om verkställighet även må kunna framställas direkt av
part.

Artikel 19.

Beslut angående rättegångskostnader skall utan parternas hörande
förklaras verkställbart, men skall den dömda parten äga den rätt till
klagan, som lagstiftningen i det land, där verkställigheten sökes,
medgiver honom.

Myndighet, som är behörig att besluta i anledning av framställd
begäran om erhållande av verkställighet, skall inskränka sig att
undersöka:

1:o) om, enligt lagen i det land, där domen blivit meddelad, den
handling, på grund varav verkställigheten sökes, uppfyller de för dess
formella giltighet uppställda villkor;

2:o) om enligt samma lag domen vunnit laga kraft;

3:o) om den del av domen, som innefattar själva åläggandet, är
avfattad antingen på det språk, som brukas av den myndighet, hos
vilken verkställighet sökes, eller på ett mellan vederbörande stater
överenskommet språk eller ock är åtföljd av en översättning till ett
av dessa språk, vilken, så vitt ej annorlunda avtalats, blivit till
riktigheten bestyrkt av diplomatisk eller konsulär tjänsteman i den
stat, varifrån framställningen skett, eller av edsvuren översättare,
tillhörande den stat, där verkställigheten sökes.

Såsom bevis att de i andra stycket under 1:o) och 2:o) uppställda
förutsättningar äro uppfyllda skall gälla ett av kompetent myndighet
i den stat, varifrån framställningen utgått, utfärdat bevis, att domen
vunnit laga kraft. Denna myndighets kompetens skall, så framt ej
annorlunda avtalats, vara intygad av den högsta myndigheten inom
justitieförvaltningen i samma stat. Bevis och intyg, varom nu nämnts,
måste vara avfattade eller översatta enligt bestämmelsen under 3:o) i
andra stycket här ovan.

IV. Kostnadsfri rättshjälp.

Artikel 20.

Undersåtar i en var av de fördragsslutande staterna skola i alla andra
av dessa stater åtnjuta enahanda förmån av kostnadsfri rättshjälp, som
i överensstämmelse med gällande föreskrifter i det land, där
rättshjälpen sökes, tillkommer landets egna undersåtar.

Artikel 21.

I fråga om utlännings medellöshet skall i varje fall bevis utfärdas
eller förklaring upptagas av myndighet i hans boningsort eller, om han
ej har fast bostad, av myndighet å den ort, där han för tillfället
uppehåller sig. I det fall att dessa myndigheter skulle tillhöra annan
stat än någon av de fördragsslutande och av dem dylika bevis ej
utfärdades eller förklaringar upptoges, må av diplomatisk eller
konsulär tjänsteman för det land, utlänningen tillhör, utfärdat bevis
eller upptagen förklaring tillerkännas vitsord.

Om sökanden icke uppehåller sig i det land, där rättshjälpen begäres,
skall beviset eller förklaringen om hans medellöshet utan avgift
legaliseras av en diplomatisk eller konsulär tjänsteman för det land,
i vilket handlingen skall företes.

Artikel 22.

Myndighet, som äger utfärda fattigdomsbevis eller upptaga förklaring
om medellöshet, kan hos myndigheter i övriga fördragsslutande stater
inhämta upplysningar angående sökandens förmögenhetsvillkor.

Den myndighet, vilken det åligger att besluta över gjord ansökning om
kostnadsfri rättshjälp, bibehåller inom gränsen av sin behörighet
rätten att pröva de bevis, förklaringar och upplysningar, vilka
densamma föreläggas.

Artikel 23.

Har fri rättshjälp medgivits undersåte i någon av de fördragsslutande
staterna, skola för delgivningar, som hava avseende å samma rättegång
och verkställts i en annan av dessa stater, inga andra ersättningar
kunna av den stat, där delgivningen sökts, utkrävas hos den stat, som
begärt delgivningen, än ersättning för kostnader, som genom
användningen av en särskild form enligt artikel 3 uppkommit.

I fall, som nu sagts, må verkställandet av handräckning i rättegång ej
heller föranleda utkrävande mellan staterna av annan ersättning än för
belopp, utbetalda till vittnen och sakkunniga, eller för utlägg, som
förorsakats genom tillämpning av bestämmelserna i artikel 14 andra
stycket.

V. Bysättning.

Artikel 24.

I mål eller ärende, som ej angår brottslig gärning, må bysättning ej,
vare sig såsom exekutionsmedel eller såsom säkerhetsåtgärd komma till
användning på utlänningar, tillhörande någon av de fördragsslutande
staterna, annorledes än i de fall, där sådan åtgärd kan användas gent
emot landets egna undersåtar. Omständighet, som av en landets egen
undersåte, bosatt inom detsamma, kan åberopas såsom grund för
upphävande av bysättning, skall medföra samma verkan till förmån för
en undersåte av någon av de övriga fördragsslutande staterna även för
det fall att samma omständighet inträffat i utlandet.

VI. Slutbestämmelser.

Artikel 25.

Denna konvention skall ratificeras och ratifikationsinstrumenten skola
deponeras i Haag, så snart sex av de höga fördragsslutande parterna
äro i tillfälle därtill.

Vid varje deponering av ratifikationsinstrument skall ett protokoll
uppsättas, varav en behörigen styrkt avskrift på diplomatisk väg
skall tillställas en var av de fördragsslutande staterna.

Artikel 26.

Denna konvention skall tillämpas inom de fördragsslutande staternas
europeiska områden.

Om en fördragsslutande stat skulle önska densammas försättande i
gällande kraft beträffande sina utomeuropeiska områden, besittningar
eller kolonier, eller inom sina konsulära jurisdiktionsområden, skall
denna stat för sådant ändamål tillkännagiva denna sin avsikt uti en
handling, vilken skall deponeras i nederländska regeringens arkiv.
Ifrågavarande regering skall på diplomatisk väg tillställa en var av
de fördragsslutande staterna en behörigen styrkt avskrift av sagda
handling. Konventionen skall träda i kraft mellan å ena sidan de
stater, som besvara detta tillkännagivande med en förklaring om
godkännande av detsamma, och å andra sidan de utomeuropeiska områden,
besittningar eller kolonier ävensom de konsulära jurisdiktionsområden,
med avseende å vilka tillkännagivandet gjorts. Förklaringen om
godkännandet skall ävenledes deponeras i nederländska regeringens
arkiv, vilken regering på diplomatisk väg skall tillställa en var av
de fördragsslutande staterna en behörigen styrkt avskrift av
densamma.

Artikel 27.

De stater, som voro representerade vid 4:de konferensen för
internationell privaträtt, äga rätt att underteckna denna konvention
ända till den i artikel 25 mom. 1 omförmälda tidpunkten för
ratifikationsinstrumentens deponerande.

Efter denna tidpunkt skola de alltid äga rätt att utan vidare ansluta
sig till densamma. Den stat, som önskar att ansluta sig till
konventionen skall tillkännagiva denna sin avsikt i en skriftlig
handling, som skall deponeras i nederländska regeringens arkiv. Denna
regering skall på diplomatisk väg tillställa en var av de
fördragsslutande staterna en behörigen styrkt avskrift av sagda
handling.

Artikel 28.

Denna konvention skall ersätta den internationella privaträttskonven
tionen av den 14 november 1896 och tilläggsprotokollet av den 22 maj
1897.

Konventionen träder i kraft på den sextionde dagen från den dag, då
alla de stater, som undertecknat eller anslutit sig till konventionen
den 14 november 1896, hava deponerat sina ratifikationsinstrument för
nu förevarande konvention och senast den 27 april 1909.

I det fall, som beröres i artikel 26 mom. 2, skall konventionen träda
i kraft 4 månader efter dagen för förklaringen om godkännande, och i
det fall, som behandlas i artikel 27 mom. 2, på sextionde dagen efter
dagen för tillkännagivandet om anslutning till konventionen.

Det är överenskommet att de tillkännagivanden, som omnämnas i artikel
26 mom. 2, icke kunna äga rum förr än förevarande konvention i
enlighet med mom. 2 av denna artikel trätt i kraft.

Artikel 29.

Denna konvention skall gälla i fem år, räknat från den dag, som
angives i artikel 28 mom. 2 såsom dagen för dess ikraftträdande.

Denna tid börjar löpa från ovanangivna dag jämväl för de stater, som
antingen efter sagda dag verkställt deponeringen av sina
ratifikationsinstrument eller senare anslutit sig till konventionen,
och gäller denna bestämmelse även för det fall att förklaringar
om godkännande i enlighet med art. 26 mom. 2 avgivits.

Konventionen skall anses, utan vidare tillkännagivande, förnyad för
fem år i sänder, därest den icke uppsäges.

Uppsägning skall tillkännagivas för nederländska regeringen minst 6
månader före utgången av de i mom. 2 och 3 angivna tider, och skall
nederländska regeringen härom underrätta samtliga de andra staterna.

Uppsägning kan inskränkas till att avse endast utomeuropeiska områden,
besittningar eller kolonier ävensom konsulära jurisdiktionsområden,
upptagna i ett i enlighet med bestämmelsen i art. 26 mom. 2 avfattat
tillkännagivande.

Uppsägningen äger verkan blott gent emot stat, som notificerat
densamma. För övriga stater bibehåller konventionen sin giltighet.

Till bekräftande härav hava de respektive fullmäktige undertecknat och
beseglat denna konvention.

Som skedde i Haag den 17 juli 1905 i ett enda exemplar, vilket skall
förvaras i nederländska regeringens arkiv, och varav en behörigen
styrkt avskrift på diplomatisk väg skall tillställas en var av de vid
4:e internationella privaträttskonferensen representerade staterna.

För Tyskland:
(L.S.) VON SCHLOEZER.
(L.S.) KRIEGE

För Österrike och Ungern:
(L.S.) C. A. WYDENBRUCK,
Österrike-Ungerns minister.

För Österrike:
(L.S.) HOLZKNECHT,
Avdelningschef i kejserliga österrikiska justitiedepartementet.

För Ungern:
(L.S.) TÖRY,
Statssekreterare i kungliga ungerska justitiedepartementet.

För Belgien:
(L.S.) GUILLAUME.
(L.S.) ALFRED VAN DEN BULCKE.

För Danmark:
(L.S.) W. GREVENKOP CASTEN-SKJOLD.

För Spanien:
(L.S.) A. DE BAGUER.

För Frankrike:
(L.S.) MONBEL.
(L.S.) L. RENAULT.

För Italien:
(L.S.) TUGINI.

För Luxemburg:
(L.S.) GREFVE DE VILLERS.

För Norge:
(L.S.) F. HAGERUP.

För Nederländerna:
(L.S.) W. M. DE WEEDE.
(L.S.) J. A. LOEFF.
(L.S.) T. M. C. ASSER.

För Portugal:
(L.S.) GREFVE DE SELIR.

För Rumänien:
(L.S.) EDG. MAVROCORDATO.

För Ryssland:
(L.S.) N. TCHARYKOW.

För Sverige:
(L.S.) G. FALKENBERG.

För Schweiz:
(L.S.) CARLIN.

Alltså have Vi denna ingångna konvention med alla dess artiklar,
punkter och klausuler velat ratificera, gilla och antaga, såsom Vi
densamma härmed och i kraft av detta på det allra eftertryckligaste,
som ske kan, antage, gille och ratificere, så att Vi, vad förestående
konvention med alla dess artiklar, punkter och klausuler innehåller
och förmår, uppriktigt, troligen och redlingen vele och skole hålla
och uppfylla. Till yttermera visso have Vi detta med egen hand
underskrivit och med Vårt kungliga sigill bekräfta låtit, som skedde
å Stockholms slott den 21 april 1909.

(översättning)

Protokoll.

För verkställande av bestämmelserna i artikel 25 i konventionen
rörande civilprocessen, undertecknad i Haag den 17 juli 1905, hava
undertecknade sammanträtt för att skrida till deponerandet hos Hennes
Maj:t Drottningens av Nederländerna Regering av de höga
fördragsslutande makternas ratifikationer.

Därvid hava ratifikationsinstrumenten från:

1. Hans Majestät Tyske Kejsaren, Konung av Preussen;

2. Hans Majestät Kejsaren av Österrike, Konung av Böhmen etc. och
Apostolisk Konung av Ungern;

3. Hans Majestät Belgiernas Konung;

4. Hans Majestät Konungen av Danmark;

5. Hans Majestät Konungen av Spanien;

6. Franska Republikens President;

7. Hans Majestät Konungen av Italien;

8. Hans Majestät Konungen av Norge;

9. Hennes Majestät Drottningen av Nederländerna;

10. Hans Majestät Konungen av Portugal och Algarvierna etc.;

11. Hans Majestät Konungen av Rumänien;

12. Hans Majestät Kejsaren av Ryssland;

13. Hans Majestät Konungen av Sverige; och

14. Schweiziska Förbundsrådet förevisats och, sedan desamma befunnits
i god och behörig form, hava de anförtrotts åt nederländska regeringen
för att deponeras i utrikesministeriets arkiv.

Vid företagandet av deponeringen av ifrågavarande
ratifikationsinstrument fastställa undertecknade att konventionen
först undertecknats den 17 juli 1905 å följande statsöverhuvudens
vägnar, nämligen:

Hans Majestät Tyske Kejsaren, Konung av Preussen för tyska riket; Hans
Majestät Konungen av Spanien; Franska Republikens president; Hans
Majestät Konungen av Italien; Hans Kungl. Höghet Storhertigen av
Luxemburg, Hertig av Nassau; Hennes Majestät Drottningen av
Nederländerna; Hans Majestät Konungen av Portugal och Algarvierna etc.
etc.; Hans Majestät Konungen av Rumänien; Hans Majestät Kejsaren av
Ryssland och Hans Majestät Konungen av Sverige och Norge för Sverige,

samt att i kraft av artikel 27 i denna konvention densamma
undertecknats efter förenämnda dag:

å Hans Majestät kejsarens av Österrike, Konung av Böhmen etc. och
Apostolisk Konung av Ungern vägnar, för Österrike och för Ungern den
23 november 1908;

å Hans Majestät Belgiernas Konungs vägnar den 30 september 1908;

å Hans Majestät Konungens av Danmark vägnar den 13 juli 1908;

å Hans Majestät Konungens av Norge vägnar den 5 juli 1907 och

å Schweiziska Förbundsrådets vägnar den 14 november 1908.

Till bekräftelse härav har förevarande protokoll uppsatts, varav en
bestyrkt avskrift på diplomatisk väg skall tillställas en var av de
fördragsslutande staterna.

Deklarationer (1910:8)

rörande förenkling av handräckningsförfarandet jämlikt den i Haag den
17 juli 1905 avslutade konventionen angående vissa till civilprocessen
hörande ämnen av internationell natur;

utväxlade mellan kungliga svenska och kejserliga tyska regeringarna i
Stockholm den 5 februari 1910.

Deklaration.

Mellan kungl. svenska regeringen och kejserl. tyska regeringen har i
anslutning till Haagkonventionen rörande civilprocessen av den 17 juli
1905 följande överenskommelse träffats i och för ytterligare
förenkling av handräckningsförfarandet.

Art. I.

Jämlikt förbehåll i artikel 3, andra stycket, i artikel 10 och i
artikel 19, andra stycket N:r 3, av Haagkonventionen rörande
civilprocessen av den 17 juli 1905 kunna de i dessa artiklar
föreskrivna översättningar av däri omförmälda handlingar till
riktigheten bestyrkas även av edsvuren översättare tillhörande den
stat, från vilken framställningen skett.

Art. II.

Jämlikt förbehåll i art. 6, andra stycket, av Haagkonventionen rörande
civilprocessen kan vardera parten låta direkt utan användande av
tvångsmedel genom sina diplomatiska eller konsulära tjänstemän
verkställa delgivningar å den andra partens område, därest det ej är
fråga om delgivning med sistnämnda parts undersåte.

Detsamma gäller jämlikt förbehåll i konventionens art. 15 i fråga om
verkställighet av begärd handräckningsåtgärd.

Art. III.

Jämlikt förbehåll i art. 7, andra stycket, av Haagkonventionen rörande
civilprocessen skall ersättning icke utkrävas för de utgifter, som
uppstå till följd av stämningsmans medverkan uti de i art. 3 av
konventionen angivna fall.

Detsamma gäller jämlikt förbehåll i artikel 16, andra stycket, av
konventionen i fråga om utgifter för stämningsmans medverkan, som
nödvändiggjorts därav, att ett vittne uraktlåtit att inställa sig.

Art. IV.

I den mån som i enlighet med Haagkonventionens rörande civilprocessen,
jämförd med art. III i denna deklaration, kostnader kunna komma att
utkrävas, skola dessa beräknas efter de föreskrifter, som gälla, då
samma åtgärder på inhemsk begäran vidtagas i den stat, där
framställningen göres.

Art. V.

Förestående deklaration träder i kraft den 1 mars 1910 och gäller till
utgången av 6 månader efter från endera sidan skedd uppsägning.
Deklarationen kommer att utväxlas mot en liknande förklaring av
kejserl. tyska regeringen.