Lag (1909:53 s. 7) angående marks avstående för nomadlapparnas behov vid avvittring ovan odlingsgränsen

SFS nr
1909:53 s. 7
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1909-06-05

Där vid avvittring ovan odlingsgränsen inom de områden av
Västerbottens
och Norrbottens läns lappmarker, beträffande vilka Konungens
befallningshavande ännu icke meddelat avvittringsutslag, finnes nödigt
att för tillgodoseende av nomadlapparnas behov av renbete,
renskiljningsplats eller flyttningsväg för renarna taga i anspråk till
hemman eller nybygge hörande mark, vare ägaren eller åbon pliktig avstå
vad för ändamålet erfordras mot erhållande av annat, kronan tillhörigt
område inom avvittringslaget. Jordbytet verkställes efter måttet av
höavkastningen, beräknad enligt skattläggningsmetoden, eller, där med
hänsyn till markens värde större noggrannhet finnes nödig, efter
gradering jämlikt skiftesstadgans föreskrifter, och vare ägaren eller
åbon berättigad att av statsmedel undfå ersättning såväl för odling som
för utflyttning, där sådant av jordbytet föranledes; skolande vid
ersättningens beräknande skiftesstadgans föreskrifter i tillämpliga
delar lända till efterrättelse.