Resolution (1909:bih. 29 s.1) angående fastställande av grundstadgar för Handelshögskolan i Stockholm

SFS nr
1909:bih. 29 s.1
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1909-05-27

Grundstadgar för handelshögskolan i Stockholm.

§ 1.

Handelshögskolan i Stockholm har till ändamål att genom vetenskaplig
undervisning och forskning befrämja affärsverksamhetens höjande inom
landet.

§ 2.

Högsta vården och styrelsen af handelshögskolan utöfvas af dess
direktion, som jämväl själf eller genom ombud för högskolans talan utom
i det särskilda fall, hvarom i § 24 sägs.

Närmaste ledningen af studiearbetet vid högskolan
tillkommer högskolans rektor och lärarråd.

§ 3.

Handelshögskolans direktion består af fem ledamöter, nämligen:

en ordförande, förordnad af Kungl. Maj:t för den tid, som af Kungl.
Maj:t bestämmes,

tre ledamöter, som utses af handelshögskoleföreningens styrelse för en
tid af tre år och af hvilka en afgår hvarje år, samt
handelshögskolans rektor.

Direktionen utser inom sig för ett år i sänder dels vice ordförande samt
dels en af sina ledamöter att som högskolans inspektor särskildt följa
högskolans arbeten med sin uppmärksamhet. Till ingendera befattningen
kan högskolans rektor väljas.

§ 4.

Direktionen sammanträder så ofta ärendena det fordra. Äro både
ordföranden och vice ordföranden hindrade att bevista sammanträde,
väljes ordförande för tillfället. För att direktionen må kunna fatta
beslut, skola, där ej särskildt annorlunda stadgas, minst tre ledamöter
vara tillstädes.

Vid val, som ej afser tillsättning af lärarämbete eller annan tjänst vid
högskolan eller förordnande att förestå sådan, sker omröstning med
slutna sedlar, och lotten skiljer emellan dem, som fått lika antal
röster. I öfrigt verkställes omröstning öppet, och blifver den mening
gällande, hvarom de flesta ledamöterna förena sig. Äro rösterna på
hvardera sidan lika, gäller den mening, som biträdes af ordföranden.

Vid direktionens sammanträde föres protokoll, hvars riktighet granskas
senast vid nästa sammankomst.

§ 5.

Lärarrådet består af högskolans rektor, de lärare, som innehafva
professorsbefattning och äro i utöfning af sin tjänst, samt de, som på
förordnande förestå sådan befattning eller leda själfständig och med
examination förenad undervisning. När fråga är om förordnande eller
förslag till lärarbefattningar eller om sådant ärende, som i § 12
nämnes, äga blott rektor och tjänstgörande ordinarie innehafvare af
professorsbefattning deltaga i lärarrådets öfverläggningar och beslut.

Vid omröstning gäller hvad i § 4 säges.

På lärarrådet ankommer:

att vaka öfver undervisningens tillbörliga gång samt öfver ordningen vid
högskolan,

att hos högskolans direktion göra de andraganden, som lärarrådet anser
befordra högskolans bästa, samt

att afgifva yttranden angående lärarbefattningars tillsättande och
lärarförordnanden samt i öfrigt de utlåtanden, som af direktionen
infordras.

Lärarrådets åligganden i öfrigt bestämmas i den ordningsstadga för
högskolan, hvarom nedan förmäles.

§ 6.

Rektor vid högskolan utses af direktionen för en tid af fem år, efter
hvilken tids utgång uppdraget kan förnyas. Direktionens förordnande
skall hvarje gång underställas Kungl. Maj:ts stadsfästelse. Skulle denna
förvägras, upptager direktionen saken till ny behandling.

§ 7.

Rektor är ordförande i lärarrådet. Honom åligger att ägna noggrann
tillsyn åt allt, som rörer högskolan. Särskildt tillkommer rektor:

att tillse, att undervisningen vederbörligen handhafves, att ordning
upprätthålles bland lärljungarna, att institutioner och öfrig egendom
väl vårdas, att anslag användas för sina rätta ändamål samt att lärare
och tjänstemän i allo uppfylla sina åligganden;

att befordra lärarrådets beslut till verkställighet; och

att utföra de uppdrag, direktionen kan anförtro honom.

Rektor äger, då skäl därtill förekomma, erinra såväl lärare och
tjänstemän som ock de studerande om noggrant
uppfyllande af deras plikter emot högskolan. I svårare fall göre han
anmälan hos direktionen beträffande lärare och tjänstemän samt hos
lärarrådet hvad angår de studerande.

§ 8.

Direktionen bestämmer på lärarrådets förslag eller efter dess hörande,
hvilka befattningar skola finnas vid högskolan.

§ 9.

Befattningar vid högskolan tillsättas af direktionen, hvilken jämväl
meddelar förordnande att dem förestå.

Professorsbefattning äger direktionen tillsätta med fast anställning.
Andra befattningar må ej tillsättas annorlunda än genom förordnande
tills vidare eller på viss tid.

Vid besättande af lärarplats har direktionen att i första rummet fästa
afseende vid den för befattningen ådagalagda skickligheten. Såsom lärare
vid högskolan kan icke blott svensk utan äfven utländsk man eller kvinna
anställas.

§ 10.

Skall professorsbefattning tillsättas och yppar sig tillfälle att vinna
någon för platsen företrädesvis skicklig person, äger direktionen, efter
lärarrådets hörande, besluta att utan ansökan kalla denne till
befattningen. Lärarrådet må ock kunna hos direktionen väcka förslag om
sådan kallelse. Beslut härom kan icke fattas af direktionen, därest ej
minst fyra af dess medlemmar äro därom ense.

Har direktionen beslutit kalla någon till professorsbefattning,
underställes beslutet Kungl. Maj:ts pröfning och stadfästelse, skolande
för sådant ändamål samtliga handlingar i ärendet öfverlämnas till Kungl.
Maj:t. Godkänner Kungl. Maj:t ej kallelsen, upptages ärendet till ny
behandling.

§ 11.

När kallelse till ledig professorsbefattning ej äger rum, kungör
direktionen ledigheten i allmänna tidningarna minst tre gånger med
tillkännagifvande, att ansökningar må ingifvas till direktionen före
klockan tolf å trettionde dagen efter den dag, då kungörelsen första
gången var i tidningarna införd.

Sedan ansökningarna inkommit, öfverlämnas de till lärarrådet, som genom
offentligt anslag bestämmer en tid af högst tre månader, inom hvilken
det står sökande öppet att styrka sin skicklighet, dock att, om
proftiden härigenom skulle komma att utlöpa under ferier eller före den
trettionde dagen af därpå följande lästermin, tiden skall utsträckas
till nämnda dag. Lärarrådet utser ock sakkunniga personer, minst tre,
högst fem, att afgifva yttrande i ärendet.

Sökande skall vid högskolan aflägga föreläsningsprof, där ej direktionen
efter lärrarrådets hörande frikallar honom
därifrån.

När utsatt proftid lupit till ända och de utsedda sakkunniga yttrat sig,
skall lärarrådet, så snart ske kan, företaga ärendet till behandling och
till direktionen afgifva utlåtande såväl öfver de prof, som de sökande
aflagt, som äfven öfver de sökandes skicklighet till befattningen och
den ordning, hvari lärrarådet anser dem förtjäna att ifrågakomma.

Finner direktionen efter tagen kännedom af lärrarrådets yttrande sådant
nödigt, må äfven direktionen infordra utlåtande från sakkunniga.

Sedan ärendet blifvit sålunda beredt, nämner direktionen den af de
sökande, hvilken direktionen finner till befattningen skickligast.
Beslutet underställes Kungl. Maj:ts pröfning och stadfästelse, för
hvilket ändamål samtliga handlingar i ärendet öfverlämnas till Kungl.
Maj:t. Stadfäster Kungl. Maj:t ej utnämningen, upptages ärendet till ny
behandling.

Skulle ingen af de sökande anses fullt lämplig eller har icke någon
sökande anmält sig, utsätter direktionen ny ansökningstid eller
beslutar, att med tillsättningen skall tills vidare anstå.

§ 12.

Skulle professor vid utöfningen af sin befattning så brista i nit eller
skicklighet, att fråga uppstår att skilja honom från befattningen för
alltid eller på viss tid, eller skulle han eljest göra sig skyldig till
förseelse, som må till sådan påföljd föranleda, låte direktionen
skriftligen gifva honom del af hvad som anmärkes mot honom samt lämna
honom trettio dagars rådrum att yttra sig däröfver. Sedan
förklaringstiden utlupit, öfverlämnas handlingarna, vare sig infordrad
förklaring inkommit eller ej, till lärrarådet, som har att till
direktionen skyndsamt afgifva utlåtande i ärendet.

Efter att hafva mottagit detta utlåtande afgör direktionen frågan,
därvid direktionen äger för alltid eller för viss tid af högst ett år
skilja läraren från hans befattning och därmed åtföljande förmåner,
därest minst fyra ledamöter äro ense om beslutet. Direktionens beslut
äger dock ej giltighet, förrän det blifvit af Kungl. Maj:t fastställdt;
skolande för sådant ändamål samtliga handlingar i ärendet öfverlämnas
till Kungl. Maj:t.

§ 13.

Förordnande att förestå professorsbefattning, förordnande till docent-,
lektors- och bibliotekariebefattningar samt uppdrag att vid högskolan
gifva tillfälliga kurser meddelas af direktionen på lärrarådets förslag
eller efter dess hörande.

§ 14.

Tjänstledighet må, då skäl därtill förekomma, beviljas:

åt högskolans rektor för åtta dagar af direktionens ordförande eller i
dennes frånvaro af vice ordföranden samt för längre tid af direktionen;

samt åt högskolans lärare och tjänstemän för åtta dagar af rektor, för
högst trettio dagar af direktionens ordförande eller i dennes frånvaro
af vice ordföranden samt för längre tid af direktionen.

I händelse af behof förordnas vikarie i samband med beviljande af
tjänstledighet.

§ 15.

Rektor och professorer vid handelshögskolan skola, då de uppnått 65 års
ålder och minst 25 år varit anställda såsom lärare vid högskola, hvaraf
minst de 20 sista vid handelshögskolan, afgå från sin befattning mot
åtnjutande för sin återstående lefnad af en årlig pension, motsvarande
den del af aflöningsförmånerna vid afskedstagandet, som utgör lön.
Lärare må, om direktionen honom därom anmodar, i tjänsten kvarstå under
högst fem år efter nämnda tidpunkt.

Om pensionsrätt vid tidigare afgång samt om skyldighet att lämna bidrag
till pensioneringen stadgas i högskolans särskilda pensionsreglemente.

§ 16.

Läsåret vid högskolan börjar i oktober månad och pågår, med två veckors
uppehåll vid julen, under sammanlagdt 35 veckor. Tidpunkten för dess
början och afslutning bestämmes af högskolans direktion.

§ 17.

För hvarje läsår uppgöres, på sätt i ordningsstadgan närmare angifves,
en fullständig undervisningsplan. Rörande omfånget af lärare
tillkommande undervisningsskyldighet föreskrifves i nämnda stadga.

§ 18.

Rätt att inträda som lärjunge vid högskolan tillkommer välfrejdad man
eller kvinna, som antingen:

a) aflagt studentexamen, eller

b) är eller varit som lärljunge inskrifven vid annan högskola eller
erhållit godkändt afgångsbetyg från Chalmers tekniska läroanstalt i
Göteborg, eller

c) erhållit godkändt afgångsbetyg från under statens kontroll stående
högre handelsläroverk, eller

d) med godkändt afgångsbetyg utgått från tekniskt elementarläroverk.

Äfven den, som icke uppfyllt någon af dessa inträdesfordringar, kan
vinna inträde vid högskolan, därest lärarrådet efter pröfning, på sätt i
ordningsstadgan närmare angifves, finner den sökande äga nödiga
förutsättningar att med gagn följa den meddelade undervisningen.

§ 19.

Högskolan bereder de lärljungar, hvilka sådant önska, tillfälle att, på
sätt i ordningsstadgan närmare föreskrifves, undergå examen, hvarjämte
lärljunge äger att utan examens afläggande efter särskild pröfning
erhålla vitsord öfver sina kunskaper uti ett eller flera af de ämnen, i
hvilka han vid högskolan njutit undervisning.

§ 20.

Lärljunge skall ställa sig till noggrann efterlefnad allt, hvad i de för
högskolan gällande påbud finnes bestämdt eller af vederbörande myndighet
särskildt föreskrifves.

Angående lärjunges skyldighet att erlägga afgifter till högskolan så ock
om befrielse från sådana afgifter bestämmes i ordningsstadgan.

§ 21.

Om lärljunge bryter mot gällande föreskrifter, gör sig känd för osedligt
och förargelseväckande lefverne, visar försumlighet i studier eller
ohörsamhet mot förmän och lärare eller begår annan dylik förseelse, äger
rektor att kalla honom inför sig och, därest saken det kräfver, gifva
honom allvarlig föreställning och varning. Befinnes förseelsen vara af
svårare beskaffenhet, hänskjutes ärendet till lärarrådet, som äger att
tilldela lärjungen föreställning och varning eller skilja honom från
högskolan på en eller flera terminer eller för alltid äfvensom ådöma
honom förlust af stipendium vid högskolan. Har lärarrådet dömt till
skiljande från högskolan, äger lärjungen rätt att anföra besvär hos
direktionen inom fjorton dagar efter den dag, då beslutet delgafs honom.

§ 22.

Till de föreläsningar, som hållas vid högskolan, skola i mån af utrymme
äfven andra än de vid högskolan inskrifna lärjungar äga tillträde. I
ordningsstadgan bestämmes, om och till hvilka belopp afgifter härför
skola erläggas.

§ 23.

De tillgångar, som för högskolans räkning förvärfvats, stå liksom de
till högskolans verksamhet beviljade anslag under vård af
handelshögskoleföreningen i Stockholm.

§ 24.

Direktionens ekonomiska förvaltning granskas årligen af tre revisorer,
utsedda en af Kungl. Maj:t och två af handelshögskoleföreningen å dess
ordinarie sammanträde. Högskolans räkenskaper afslutas årligen den 30
juni. Senast den 15 nästföljande september skall direktionen till
revisorerna aflämna berättelse öfver sin förvaltning och högskolans
verksamhet under nästföregående arbetsåret, åtföljd af de hos
direktionen förda protokollen och högskolans räkenskaper för samma år.

Finna revisorerna anledning till anmärkning, meddela de denna till
direktionen, som däröfver afgifver yttrande. Anse revisorerna det
anmärkta förhållandet vara nöjaktigt förklaradt, förfaller anmärkningen;
i annat fall äga revisorerna upptaga den i sin berättelse. Denna
berättelse, i hvilken revisorerna skola bestämdt till- eller afstyrka
ansvarsfrihet för direktionen, öfverlämnas af dem senast den 15
påföljande oktober till handelshögskoleföreningens styrelse, hvarefter
föreningen afgör, huruvida ansvarsfrihet skall meddelas eller ej. Vägras
ansvarsfrihet, äger handelshögskoleföreningens styrelse att på
högskolans vägnar låta föra den talan och vidtaga de öfriga åtgärder,
som däraf må föranledas. Anställes ej talan vid vederbörlig domstol inom
natt och år från det direktionens berättelse jämte protokoll och
räkenskaper till revisorerna aflämnats, anses ansvarsfrihet vara
meddelad.

Huru med revisionen af handelshögskoleföreningens medelförvaltning skall
förfaras, därom föreskrifves i de af Kungl. Maj:t för
handelshögskoleföreningen stadfästa stadgar.

§ 25.

Föreskrifter för högskolan utöfver hvad grundstadgarna innehålla
meddelas i särskild ordningsstadga. Denna antages och utfärdas af
direktionen, sedan lärarrådet blifvit hördt. Ej må föreskrift för
högskolan meddelas, som strider emot grundstadgarna.

§ 26.

Finner direktionen till följd af gjord framställning eller eljest, att
ändring i dessa grundstadgar bör ske, äger direktionen, sedan lärrarådet
blifvit hördt, uppgöra förslag därtill. Är detta gilladt af minst fyra
ledamöter, utgör det direktionens förslag och skall, sedan
handelshögskoleföreningens yttrande inhämtats, underställas Kungl.
Maj:ts pröfning och stadfästelse.

I behandling af ändringsförslag rörande grundstadgarna skola samtliga
direktionens ledamöter deltaga.

Hvilket vederbörande till underdånig efterrättelse länder.