Förordning (1910:103 s.1) angående behörighet att kyrkobokföras i icke territoriell församling av svenska kyrkan

SFS nr
1910:103 s.1
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1910-09-30
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:288
Upphävd
1993-01-01

§ 1 Icke territoriella församlingar af svenska kyrkan äro följande:
kungl. hofförsamlingen, de militära församlingarna, finska
församlingen i Stockholm samt tyska församlingarna i Stockholm och
Göteborg.

Om kyrkobokföring i icke territoriell församling av svenska kyrkan
gälla folkbokföringsförordningen och folkbokföringskungörelsen den 9
juni 1967 (nr 495), när annat ej följer av denna förordning.
Kungörelse (1967:498).

§ 2 I kungl. hofförsamlingen skola, med undantag för dem som enligt §
3 kyrkobokföras i militär församling, kyrkobokföras: 1) samtliga vid
de kungl. och furstliga hof-, slotts- och stallstaterna tjänstgörande
ämbets- och tjänstemän samt betjäning; 2) personer, som varit
tjänstgörande vid någon af dessa stater och vid afskedstagandet
hugnats med pension; 3) de under 1) och 2) upptagna
församlingsmedlemmars hustrur, hemmavarande barn eller fosterbarn och
tjänstfolk; samt 4) änkor efter under 1) och 2) upptagna medlemmar af
församlingen jämte deras hemmavarande barn eller fosterbarn och
tjänstfolk.

§ 3 I militär församling, där sådan är bildad, skola kyrkobokföras: 1)
den vid vederbörande truppförband eller flottstation fast anställda
personalen, dock att civilmilitär person, som tillika innehar annan
ordinarie tjänst, icke må kyrkobokföras i militär församling; 2)
personer, som varit sålunda anställda och vid afskedstagandet erhållit
pension; 3) de under 1) och 2) upptagna församlingsmedlemmars hustrur,
hemmavarande barn eller fosterbarn och tjänstfolk; samt 4) änkor efter
under 1) och 2) upptagna medlemmar af militär församling jämte deras
hemmavarande barn eller fosterbarn och tjänstfolk.

§ 4 I finska församlingen i Stockholm samt tyska församlingarna i
Stockholm och Göteborg skola kyrkobokföras de, som enligt hvad därom
är särskildt föreskrifvet äro medlemmar af dessa församlingar.

§ 5 Vad ovan är stadgat äger icke tillämpning å annan än den, som
enligt bestämmelserna i folkbokföringsförordningen kan anses bosatt
inom den kommun, där den icke territoriella församlingen finnes
bildad, eller, i händelse Konungen för särskild församling sådant
stadgar, inom viss närliggande kommun. Vid tillämpning av
folkbokföringsförordningen anses berörda kommun eller kommuner såsom
församlingens område och fastighet inom detta område såsom fastighet i
församlingen. Kungörelse (1967:498).

§ 6 Den som är kyrkobokförd i icke territoriell församling skall ej
samtidigt vara kyrkobokförd i territoriell församling.

Inträffar förhållande som medför att någon skall kyrkobokföras eller
ej längre vara kyrkobokförd i icke territoriell församling, göres
anmälan enligt 33 § folkbokföringsförordningen, även om flyttning ej
skett. Kungörelse (1967:498).