Kungörelse (1910:13) angående viss kostnad för delgivning av handling på begäran av tysk myndighet

SFS nr
1910:13
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1910-02-11
Författningen har upphävts genom
SFS 2013:982
Upphävd
2014-01-01

Vi Gustaf, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung, göra
veterligt: att, sedan tyska regeringen förbundit sig att med afseende å
delgifning af handling på begäran af svensk myndighet göra motsva rande
medgifvande, Vi funnit godt i nåder förordna, att hvad i nådiga
kungörelsen den 30 april 1909 angående delgifning af handling på begäran
af utländsk myndighet finnes stadgadt därom att belopp, som i anledning
af framställning om delgifning utbetalts till stämningsmän, skall
anmälas till ersättning hos utrikesdepartementet eller vederbörande
konsul icke skall gälla, där framställningen gjorts af tysk myndighet;
skolande sålunda utgifna belopp stanna på statsverket.