Skrivelse (1910:136) angående fastställande av gränserna för Sonfjällets nationalpark i Jämtlands län

SFS nr
1910:136
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1910-11-25
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:938
Upphävd
1988-01-01

Sedan Riksdagen uti skrifvelse den 24 maj 1909 anmält, att
Riksdagen bifallit en af Oss till Riksdagen aflåten proposition
angående åtgärder till skyddande af naturminnesmärken å kronans
mark samt afsättande af vissa nationalparker, hvilka till ett
antal af tio i den nådiga propositionen närmare angifvits, har
statsrådet och chefen för jordbruksdepartementet jämlikt nådigt
bemyndigande i skrifvelse den 18 juni 1909 anmodat intendenten vid
naturhistoriska riksmuseum, professorn A.J.E. Lönnberg att i
behöfliga fall och, där han funne sådant erforderligt, med biträde
af därtill lämplig person uppgöra förslag rörande de närmare gränserna
för de sålunda beslutade nationalparkerna samt därefter med sådant
förslag till Oss inkomma.

Uti skrifvelse den 27 juni 1910 har nu Lönnberg afgifvit förslag till
begränsning af en af förberörda nationalparker, nämligen Sonfjällets
nationalpark i Jämtlands län, och därvid öfverlämnat en kopia af
“skogslikvidskartan öfver Hede i Herjeådalen 1894” samt en situations-
karta öfver Sonfjället, å hvilka kartor de för ifrågavarande
nationalpark sålunda föreslagna gränserna finnas med heldragna röda
linjer angifna.

Häröfver hafva infordrade underdåniga utlåtanden afgifvits af Eder
den 11 oktober 1910 och af vetenskapsakademien den 26 i samma månad.

Då Vi nu låtit detta ärende Oss föredragas, hafva Vi för Sonfjällets
nationalpark fastställt de af profe ssorn Lönnberg föreslagna, å
sistberörda karta af denne angifna gränser, i följd hvaraf nämnda
nationalpark skall utgöras af den söder och väster om den s.k. Valmån
belägna delen af Hede kronopark. Omförmälda två kartor öfverlämnas
härmed.