Kungörelse (1910:72 s.1) angående grunder för förvaltningen af vissa kronan tillhöriga vattenfall

SFS nr
1910:72 s.1
Departement/myndighet
Finansdepartementet SB
Utfärdad
1910-07-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:847

1 § Nedan angifna vattenfall och för deras tillgodogörande afsedda
fastigheter skola förvaltas af vattenfallsstyrelsen nämligen:

a) kronan tillhöriga vattenfall i Göta älf;

b) Älfkarleby vattenfall;

c) de vattenfall, som redan inköpts eller framdeles komma att förvärfvas
för elektrisk drift å statsbanorna, där ej Kungl. Maj:t för särskildt
fall förordnar, att förvaltningen af sådant vattenfall eller för dess
tillgodogörande afsedd fastighet eller del däraf skall tillkomma annan
myndighet;

d) sådana i Norrland belägna vattenfall, som enligt särskilda
bestämmelser i afvittringsförfattningarna reserverats för kronans
räkning;

samt

e) kronan tillhöriga vattenfall, hvilka enligt särskilda beslut, som af
Kungl. Maj:t meddelas, öfverflyttas från annan myndighet till
förvaltning af styrelsen.

2 § Där vattenfall, som förvaltas av vattenfallsstyrelsen, icke tagits i
anspråk för kronans räkning, ankomme på Kungl. Maj:t att förordna,
huruvida det må av kronan med eller utan utmål av mark upplåtas åt annan
till nyttjande. Har förordnande meddelats om upplåtelse till nyttjande
av vattenfallslägenhet, som nu sagts, skall lägenheten i enlighet med
här nedan stadgade grunder genom styrelsens försorg upplåtas på arrende
eller med vattenfallsrätt; dock att, där upplåtelsen avser en tid av
sammanlagt högst tjugufem år samt uttagande av, vid vattenfall i
Dalälvens vattensystem eller söder därom, högst 300 turbinhästkrafter
eller, vid vattenfall norr om Dalälvens vattensystem, högst 500
turbinhästkrafter, Kungl. Maj:t äger medgiva de undantag från
tillämpningen av samma grunder, som med hänsyn till
vattenfallslägenhetens beskaffenhet, läge och andra särskilda
omständigheter kunna finnas påkallade. Kungörelse (1927:180).

3 § Skall vattenfallslägenhet utarrenderas, åligger det
vattenfallsstyrelsen, där ej på grund af äganderättsförhållandena i
afseende å vattendraget eller de strandområden, som erfordras för
tillgodogörande af vattenkraften, eller till följd af andra särskilda
omständigheter ett offentligt utbjudande af arrendet icke skäligen bör
ifrågakomma, att genom kungörelse, som införes i allmänna tidningarna
och i tidningar inom orten samt i vattenfallsstyrelsens lokal
offentligen anslås, infordra skriftliga anbud å arrendet. I kungörelsen
skall lämnas uppgift å vattenfallets läge och beskaffenhet jämte öfriga
nödiga anvisningar.

Anbud skall innehålla uppgift å arten af den anläggning, för hvars drift
anbudsgifvaren vill arrendera lägenheten, samt vara åtföljdt af förutom
så beskaffad säkerhet, som i 11 § sägs, nödiga uppgifter om de
anordningar, han har för afsikt att vidtaga för tillgodogörande af
vattenkraften.

Vattenfallsstyrelsen äger till arrendator antaga den högstbjudande, som
för sitt anbud ställt godkänd säkerhet, där han icke befinnes olämplig
till arrendator; styrelsen dock obetaget att antaga lägre anbud, där de
anläggningar, som planeras af den, som afgifvit det lägre anbudet, kunna
antagas i högre grad tillgodose ett allmänt intresse.

Är antagligt anbud icke afgifvet, eller har på grund af omständigheter,
som förut nämnts, offentligt utbjudande icke ägt rum, ankommer det på
vattenfallsstyrelsen att, på sätt den finner lämpligast, vidtaga
åtgärder för lägenhetens utarrendering. Finnes utarrendering på
antagliga villkor icke kunna ske, åligger det vattenfallsstyrelsen att
därom göra anmälan till Kungl. Maj:t.

4 § 1:o. Upplåtelse af vattenfallslägenheten på arrende skall, då
vattenfallet är bebyggdt, ske för en tid af femtio år, men eljest för en
tid af femtiofem år; dock må erforderlig inskränkning göras i
arrendetiden, när särskilda omständigheter därtill föranleda. Visar sig,
att vattenfallets bebyggande till följd af omständigheter, som icke vid
aftalets ingående varit förutsedda, kräfver längre tid än fem år, må
vattenfallsstyrelsen medgifva skälig förlängning af arrendetiden.

Då fråga är om utarrendering af bebyggdt vattenfall, må arrendatorn i
arrendeaftalet berättigas att efter arrendetidens utgång för den tid,
som i nämnda aftal bestämmes, samt mot den arrendeafgift och de villkor
i öfrigt, hvilka med hänsyn till de vid arrendetidens utgång rådande
förhållanden kunna anses skäliga, få lägenheten åt sig ånyo upplåten
såvida icke vattenfallsstyrelsen senast fem år före arrendetidens utgång
underrättar honom, att dylik förlängning icke af kronan medgifves. Det
åligger dock arrendatorn att senast tre år före arrendetidens utgång
lämna vattenfallsstyrelsen uppgift, huruvida han vill begagna sig af sin
rätt till förnyad upplåtelse, eller vare sin rätt därtill förlustig.

Upplåtes vattenfallet i obebyggdt skick, skall kronan vara berättigad
att vid arrendetidens utgång återtaga det utarrenderade mot erläggande
af lösen för de arrendatorn tillhöriga, å vattenfallslägenheten
befintliga vattenverksbyggnader äfvensom annan i arrendeaftalet
angifven, honom tillhörig och å lägenheten befintlig egendom, som
erfordras för vattenkraftanläggningens drift, såsom byggnader, maskiner,
ledningar och dylikt. Vill kronan begagna sig af rättighet, som nu är
sagd, vare dock skyldig att senast fem år före arrendetidens utgång
underrätta arrendatorn om sin afsikt att återtaga vattenfallslägenheten.
Gör ej kronan det, skall arrendatorn, därest han senast tre år före
arrendetidens slut meddelat vattenfallsstyrelsen sin önskan att erhålla
förnyad upplåtelse af vattenfallslägenheten, vara berättigad att för en
tid af trettio år få lägenheten till sig ånyo upplåten mot den
arrendeafgift och de villkor i öfrigt, hvilka med hänsyn till då rådande
förhållanden kunna anses skäliga.

När särskilda omständigheter därtill föranleda, må Kungl. Maj:t medgifva
utsträckning af arrendetiden utöfver hvad här ofvan sägs, dock ej längre
än att upplåtelsetiden under första och andra arrendeperioden
sammanlagdt uppgår till högst nittiofem år.

2:o. Vid utgången af den tid, för hvilken arrendatorn kan erhålla
förnyad upplåtelse af vattenfallslägenheten, vare han pliktig att utan
lösen till kronan afstå de honom tillhöriga, å lägenheten befintliga
vattenverksbyggnader äfvensom annan i aftalet angifven, honom tillhörig
och å lägenheten befintlig egendom, som erfordras för
vattenkraftanläggningens drift.

Vill arrendatorn icke begagna sig af den optionsrätt, som tillkommer
honom enligt hvad här ofvan under 1:o sägs, eller skulle arrendet under
första arrendeperioden upphöra till följd af förverkande, skall
arrendatorn vara skyldig att till kronan utan lösen afstå de honom
tillhöriga, å vattenfallslägenheten befintliga vattenverksbyggnader. Har
förverkande skett under den tid det nya aftalet gäller, är arrendatorn
pliktig att till kronan utan lösen afstå, förutom nämnda
vattenverksbyggnader, jämväl annan i aftalet angifven, honom tillhörig
och å lägenheten befintlig egendom, som erfordras för
vattenkraftanläggningens drift.

3:o. Med vattenverksbyggnader afses i dessa grunder anordningar dels för
vattnets dämning och ledande till och från kraftanläggningen, såsom
dammar, rännor, kanaler, tuber, tunnlar och turbinkammare, dels ock för
flottningen och fiskens gång, såsom flottningsutskof, timmerledare,
laxtrappor och ålledare, äfvensom hvad till dylika anordningar hör,
såsom luckor med manöveranordningar, isgrindar och dylikt.

4:o. Uttrycklig bestämmelse om hvad på grund af denna § skall gälla
skall intagas i arrendeaftalet.

De vattenverksbyggnader och den öfriga egendom, som, enligt hvad här
ofvan i denna § sägs, antingen skola af kronan öfvertagas mot lösen
eller ock af arrendatorn utan lösen afstås till kronan, skola därjämte i
arrendeaftalet noggrannt angifvas.

5 § Arrendatorn skall i arrendeaftalet åläggas att, innan vattenfallets
bebyggande får påbörjas, till vattenfallsstyrelsen ingifva förslag till
de anordningar för vattenkraftens utnyttjande, hvilka han har för afsikt
att vidtaga; och skall vattenfallsstyrelsen tillse, att de anläggningar,
som af arrendatorn tillämnas, icke komma att hindra eller i högre grad
försvåra ytterligare tillgodogörande af vattenkraften i vattendraget
eller genomförande af reglering af detsamma. Vattenfallsstyrelsen skall
därjämte i arrendeaftalet förbehållas rätt att öfvervaka, att de
anläggningar, som af arrendatorn utföras, varda verkställda på
ändamålsenligt och betryggande sätt samt i öfverensstämmelse med af
vattenfallsstyrelsen godkända ritningar.

Vill arrendatorn efter vattenkraftanläggningens fullbordande utföra
nyanläggningar för ytterligare utnyttjande af vattenkraften eller ändra
redan befintliga dylika anläggningar, vare han skyldig att inhämta
vattenfallsstyrelsens medgifvande härtill, och skall hvad i första
stycket är sagdt äga tillämpning jämväl i afseende å dylika
anläggningar.

6 § I arrendeaftalet skall föreskrifvas, att, om arrendatorn vid
utförande af vattenkraftanläggningen gör större afvikelse från de af
vattenfallsstyrelsen godkända ritningarna till anläggningen eller icke
ställer sig till efterrättelse de föreskrifter, som af
vattenfallsstyrelsen meddelats i och för anläggningens utförande på
ändamålsenligt och betryggande sätt, arrenderätten skall, om kronan det
påfordrar, vara af arrendatorn förverkad och kronan vara berättigad att
uppsäga aftalet.

Därest i arrendeaftalet stadgas skyldighet för arrendatorn att inom viss
föreskrifven tid hafva påbörjat arbetet med vattenfallets bebyggande
eller hafva fullbordat anläggningen i dess helhet, skall i aftalet
tillika intagas bestämmelse därom, att arrendatorn, i händelse af
försummelse i nämnda hänseende, skall, om sådant å kronans vägnar yrkas,
anses hafva förverkat arrenderätten och kronan förty vara berättigad att
uppsäga aftalet.

Innehåller arrendeaftalet bestämmelse därom, att upplåten vattenkraft
eller däraf framställd energi skall användas för visst angifvet ändamål,
och tager arrendatorn för annat ändamål än sålunda förutsatts
vattenkraften eller energien i anspråk till sådan omfattning att det
ursprungliga ändamålet eftersättes, skall om kronan det påfordrar,
arrenderätten jämväl vara förverkad och kronan vara berättigad att
uppsäga aftalet. Förbehåll härom skall intagas i arrendeaftalet.

7 § Sker sådan reglering af sjö eller annat vattendrag, hvarigenom
upplåtet vattenfall tillskyndas fördel, vare arrendatorn skyldig
vidkännas skälig förhöjning i arrendeafgiften för den genom regleringen
vunna ökning af vattenkraft, som af honom tages i anspråk.

Förbehåll om hvad sålunda skall gälla skall intagas i arrendeaftalet.

8 § Arrendatorn skall tillförbindas att i inländsk
brandförsäkringsanstalt för kronans räkning ombesörja och utan afdrag å
arrendet bekosta brandförsäkring till fulla värdet af å lägenheten
befintliga, kronan tillhöriga byggnader, maskiner, ledningar och annat
dylikt af beskaffenhet att böra försäkras mot eldskada. Jämväl de
arrendatorn tillhöriga, för vattenkraftanläggningens drift erforderliga
byggnader, maskiner, ledningar m.m., som vid arrendets slut utan lösen
tillfalla kronan, skola af arrendatorn hållas brandförsäkrade på sätt
nyss är sagdt. Åt vattenfallsstyrelsen skall förbehållas rätt att, när
anledning därtill förekommer, bestämma, hvilken del af nämnda egendom
skall försäkras, det belopp, hvarför försäkring bör sökas, samt den
anstalt, där försäkringen må äga rum.

Därjämte skall arrendatorn i aftalet förpliktas att, i enlighet med hvad
i aftalet närmare bestämmes, för vattenfallsstyrelsen förete bevis
därom, att brandförsäkringen fortfarande gäller.

9 § 1:o. Inträffar brandskada å kronan tillhörig egendom, som afses i 8
§, skall skadan genom arrendatorns försorg botas. Kronan skall äga
uppbära brandskadeersättningen, hvilken, sedan vattenfallsstyrelsen
fastställt plan för byggnaden eller för anskaffning af de maskiner,
ledningar och annat dylikt, som skall ersätta det, som genom branden
förstörts, af kronan tillhandahålles arrendatorn i den mån sådant för
ändamålet erfordras.

Öfverstiger kostnaden för skadans botande den kronan tillerkända
ersättningen, skall det öfverskjutande beloppet tillhandahållas
arrendatorn af kronan, där ej särskild öfverenskommelse kan träffas
därom, att denna öfverskjutande kostnad skall af arrendatorn förskjutas
eller af honom gäldas.

2:o. Varder kronan tillhörig, å lägenheten befintlig byggnad af annan
anledning än här ofvan under 1:o omförmäles utan arrendatorns vållande
förstörd eller så skadad, att ny byggnad eller ombyggnad erfordras,
åligger det kronan, där icke byggnaden utan olägenhet kan undvaras, att
utan oskäligt dröjsmål verkställa byggnaden; underlåter kronan det, äge
arrendatorn uppsäga aftalet och njute skadestånd.

3:o. Skulle skada, som ofvan i mom. 1:o och 2:o sägs, inträffa under
sådan tid eller vara af sådan art, att enligt vattenfallsstyrelsens
bedömande dess botande, med hänsyn till vattenfallslägenhetens afsedda
användning efter arrendetidens utgång, icke för kronan medför nytta,
skall kronan, därest arrendatorn ej själf vill bota skadan, vara
berättigad att uppsäga arrendeaftalet och återtaga hvad som
utarrenderats; och skall i dylikt fall tillämpas hvad i 13 § för där
afsedt fall stadgas om skyldighet för kronan att utgifva lösen,
ersättning eller skadestånd.

4:o. Var skada, som här ofvan under 2:o afses, ringare än där
omförmäles, ligge å arrendatorn att på egen bekostnad ombesörja dess
botande.

5:o. Förbehåll om hvad enligt denna § skall gälla skall intagas i
arrendeaftalet.

10 § Arrendatorn skall tillförbindas att på egen bekostnad uppföra och
underhålla all den stängsel, som af vattenfallsstyrelsen pröfvas
erforderlig för lägenhetens afskiljande från annan egendom.

11 § Såsom säkerhet för fullgörande av arrendevillkoren bör för
en tid av minst fem och högst åtta år vara ställd borgen
ingången antingen såsom för egen skuld av bankinrättning, vars
bolagsordning blivit av Kungl. Maj:t fastställd, eller också,
där vattenfallsstyrelsen prövar sådant kan ske, av minst två
personer, de där borga en för bägge och bägge för en såsom för
egen skuld, och vilkas vederhäftighet är av Kungl. Maj:ts
befallningshavande eller domaren styrkt. Ansvarighet på grund
av dylik borgen må dock icke utsträckas utöver den tid, för
vilken borgen blivit ingången.

Arrendator, som sådant föredraget, må antingen, jämte ställande
av borgen för arrendevillkoren i övrigt, såsom säkerhet för
arrendeavgiftens erläggande avlämna av staten, allmänna
hypoteksbanken eller av kommuner med Kungl. Maj:ts tillstånd
utgivna obligationer eller andra av vattenfallsstyrelsen
godkända säkerhetshandlingar, motsvarande två års
arrendeavgift, eller också, i stället för borgen för
uppfyllande av arrendevillkoren i deras helhet, nedsätta dylika
obligationer eller andra säkerhetshandlingar till belopp,
uppgående till fem års arrendeavgift, samt, där vattenfallet
utarrenderats i obebyggt skick, därutöver till belopp,
motsvarande fem procent av den av vattenfallsstyrelsen
uppskattade anläggnings- och anskaffningskostnaden för de
vattenverksbyggnader och den övriga egendom, som enligt
bestämmelse i avtalet kan komma att utan lösen tillfalla
kronan.

I avseende å obligationernas uppskattning gäller enahanda
bestämmelser, som är meddelade i fråga om obligationer vid
uppbördsborgen.

Minst ett år före utgången av den tid, för vilken borgen blivit
ställd, skall ny borgen avlämnas, så beskaffad som ovan sägs.
Angående arrendators skyldighet i sistnämnda hänseende skall
uttrycklig bestämmelse intagas i avtalet med stadgande såsom
äventyr för underlåtenhet att fullgöra densamma, att
vattenfallsstyrelsen skall vara berättigad att uppsäga avtalet
samt kronan äga bekomma ersättning för skada.
Förordning (2003:847).

12 § 1:o. Alla å lägenheten befintliga vattenverksbyggnader äfvensom
annan egendom, som enligt bestämmelse i aftalet skall utan lösen
tillfalla kronan, skola, där ej på grund af särskilda omständigheter
medgifves undantag, af arrendatorn så vårdas och underhållas, att de
under hela arrendetiden äro i fullgodt stånd. Eftersätter arrendatorn
hvad sålunda åligger honom, vare han skyldig att till kronan utgifva
ersättning, när lägenheten afträdes.

Skulle under arrendetiden brandskada inträffa å byggnad, som här afses,
och varder ej skadan af arrendatorn botad, vare arrendatorn skyldig att,
när lägenheten afträdes, till kronan utgifva ersättning motsvarande
kostnaden för skadans botande.

2:o. Kronan tillhörig, å lägenheten befintlig egendom af annat slag än
vattenverksbyggnader skall af arrendatorn vårdas och underhållas, så att
icke något under arrendetiden försämras. Eftersätter arrendatorn hvad
sålunda åligger honom, vare han pliktig att utgifva ersättning till
kronan, när lägenheten afträdes; finnes arrendatorn då hafva afhjälpt
brist, som befanns vid tillträdet, njute han därför godtgörelse af
kronan.

3:o. I fråga om egendom, som här ofvan under 1:o och 2:o afses, skall
hvad i 2 kap. 10 § andra stycket, 11 § andra och tredje styckena samt 12
och 13 §§ af lagen den 14 juni 1907 om nyttjanderätt till fast egendom
stadgas angående syn å utarrenderad fastighet i tillämpliga delar lända
till efterrättelse. Syn, som jämlikt nämnda stadganden hålles å egendom,
hvarom nu är fråga, skall förrättas af tre eller, där någondera parten
det påfordrar, fem ojäfviga, sakkunniga män; och skall sådan
underrättelse om syn, hvarom i 12 § af nämnda lag förmäles, alltid, där
den skall medföra laga verkan, delgifvas vattenfallsstyrelsen. Angående
utseende af synemän förfares såsom här nedan i 15 § är stadgadt rörande
val af skiljemän.

4:o. Förbehåll angående hvad här ofvan under 1:o, 2:o och 3:o
föreskrifves skall intagas i arrendeaftalet.

13 § I arrendeaftalet skola vidare, där ej särskilda omständigheter
påkalla undantag, införas följande bestämmelser:

1:o. Sedan tjugu år förflutit från arrendetidens början, skall kronan,
såvida Kungl. Maj:t pröfvar sådant vara nödvändigt för tillgodoseende af
något kronans ändamål, vara berättigad att när som helst under
arrendetiden efter arrendatorn två år förut lämnad underrättelse
återtaga hvad som utarrenderats samt inlösa å lägenheten befintliga,
arrendatorn tillhöriga vattenverksbyggnader och annan egendom, som
enligt bestämmelse i aftalet skola utan lösen tillfalla kronan. Vill
kronan begagna sig af rätt, som nu är sagd, vare, där arrendatorn det
yrkar, kronan skyldig att jämväl inlösa öfrig arrendatorn tillhörig och
å lägenheten befintlig egendom, som användes för anläggningens drift,
såsom byggnader, maskiner, ledningar och dylikt.

Dessutom vare kronan pliktig att utöfver den lösen, som sålunda skall
utgå, till arrendatorn utgifva ersättning för mistning af arrendet under
den del af arrendetiden, som återstår, då inlösen sker. Där så lämpligen
kan ske, skall denna ersättning utgå i form af kraft.

Kommer genom inlösningen arrendatorn tillhörig, utanför
vattenfallslägenheten belägen egendom, såsom fabrik eller annan
anläggning, som drifves genom kraft från vattenfallet, eller ock byggnad
eller annan anläggning, som tillkommit för vattenkraftens
tillgodogörande, att lida synnerlig minskning i värde, äge arrendatorn
påfordra, att nämnda egendom med maskiner och tillbehör äfvensom den
mark, hvarå den ligger, där denna mark tillhör arrendatorn, skall af
kronan inlösas.

Har arrendatorn ingått aftal med annan om leverans af kraft från
vattenkraftanläggningen, vare kronan, där ej kronan vill öfvertaga
leveransen, pliktig att hålla arrendatorn skadeslös för det skadestånd,
hvilket arrendatorn kan kännas skyldig utgifva till leveranstagaren,
dock ej med högre belopp än som motsvarar den kostnadsökning, som under
den återstående delen af leveranstiden, men i intet fall längre än till
utgången af arrendetiden, tillskyndas leveranstagaren för ansskaffande
af annan drifkraft till den myckenhet aftalet gäller. Var aftalet
ingånget efter det kronan underrättat arrendatorn om sin afsikt att
inlösa anläggningen, äge dock arrendatorn ej rätt till dylik ersättning
af kronan.

2:o. Upphör arrendet af anledning, som här ofvan i denna § under 1:o
sägs, skall ersättningen för den arrendatorn tillhöriga, å lägenheten
befintliga egendom, som enligt aftalet skulle vid arrendetidens utgång
utan lösen hemfalla till kronan, bestämmas till ett belopp, hvilket
motsvarar samma egendoms anläggnings- eller anskaffningskostnad, minskad
dels med amortering, som skäligen kan anses belöpa å den del af
arrendetiden, hvilken vid inlösningen förflutit, dels ock med
kostnaderna för dess försättande i fullgodt skick, därest brister skulle
i sådant afseende förefinnas.

För annan arrendatorn tillhörig egendom, som här ofvan under 1:o
omförmäles skall ersättning utgå efter fulla värdet vid tiden för
inlösningen. Kostnad, som göres å anläggningen efter det arrendatorn af
kronan erhållit underrättelse att fråga väckts om anläggningens
inlösande för kronans räkning, må vid värdets eller ersättningens
bestämmande tagas i beräkning, allenast så vidt kostnaden pröfvas hafva
varit nödig och nyttig samt icke företagen i uppenbar afsikt att vinna
högre ersättning.

3:o. Är frågan om beloppet af lösen eller ersättning, som här ofvan
under 1:o ock 2:o sägs, icke slutligen afgjord före utgången af det år,
som följer närmast efter det, under hvilket värderingen skett, skall ny
värdering äga rum, därest någondera parten det fordrar.

14 § När arrende upphör, skall arrendatorn hembjuda kronan till inlösen
de delar af anläggningen jämte därtill hörande maskiner, ledningar,
transformatorstationer och öfriga byggnader, hvilka finnas å
vattenfallslägenheten och icke enligt bestämmelse i arrendeaftalet skola
utan lösen tillfalla kronan. Vill kronan i andra fall, än då
lösensskyldighet jämlikt 4 § 1:o tredje stycket, 9 § 3:o samt 13 §
åligger kronan, ej helt eller delvis inlösa hvad sålunda hembjudits
eller har kronan ej inom två månader efter det hembud gjordes förklarat
sig därtill villig, äge arrendatorn bortföra egendomen eller den del
därav, som kronan icke önskar öfvertaga. Är hvad arrendatorn sålunda
äger från vattenfallslägenheten skilja icke bortfördt inom viss, af
vattenfallsstyrelsen förelagd tid, tillfalle det kronan utan lösen; äge
ock kronan, där kronan det hellre vill, låta på arrendatorns bekostnad
bortföra egendom, hvarom nu är fråga. Förbehåll angående hvad i denna §
föreskrives skall intagas i arrendeaftalet.

15 § 1:o. Lösen, ersättning eller skadestånd, som jämlikt bestämmelserna
i 4 § 1:o, 9 §, 13 § 1:o och 2:o eller 14 § kronan finnes skyldig att
utgifva, skall, där parterna icke kunna enas om lösenskillingens,
ersättningen eller skadeståndets belopp, bestämmas af tre eller, om
någondera parten det påyrkar, fem ojäfviga, sakkunniga skiljemän. I
skiljenämnd, som nu är sagd, äge parterna insätta lika antal ledamöter,
hvarefter de sålunda utsedda tillkalla ytterligare en skiljeman såsom
ordförande. Tredskas någondera parten att utse skiljeman eller kunna de
utsedda ej förena sig om valet af ordförande, äge Kungl Maj:ts
befallningshafvande i detta län, inom hvilket vattenfallet är beläget,
eller, där vattenfallet ligger på gränsen mellan två län, Kungl. Maj:ts
befallningshafvande i båda länen gemensamt att förordna om valet. Nöjes
ej part med hvad de flesta skiljemännen säga, gälle hvad därom finnes
stadgadt i 2 kap. 8 § af lagen den 14 juni 1907 om nyttjanderätt till
fast egendom. Kunna parterna ej enas om den förhöjning i
arrendeafgiften, som enligt 7 § kan ifrågakomma, skall afgiften
bestämmas i den här ofvan stadgade ordning.

2:o. Skall eljest enligt bestämmelse i aftalet eller ock enligt allmän
lag kronan gälda skadestånd i följd av arrendes upphörande eller är af
sådan anledning arrendatorn enligt bestämmelse i aftalet eller enligt
allmän lag skadeståndsskyldig, gälle i fråga om bestämmande af
skadeståndets belopp havd här ofvan under 1:o sägs.

3:o. Förbehåll angående hvad under 1:o och 2:o föreskrifves skall
intagas i arrendeaftalet.

16 § Ej må arrenderätt till vattenfallslägenhet eller till utmål, som
särskildt upplåtits, af arrendatorn öfverlåtas utan
vattenfallsstyrelsens medgifvande.

Förbehåll härom skall intagas i aftalet.

17 § Dessa grunder skola äga tillämpning jämväl då fråga är om avtal
angående nyttjande av vattenfallslägenhet, beträffande vilken kronans
äganderätt är föremål för tvist, dock icke i de fall, då avtal rörande
upplåtelse av lägenheten må avslutas med tillämpning av förordningen
angående grunder för upplåtelse av vissa kronan tillhöriga vattenfall
och strömfall. Kungörelse (1915:188).

18 § Där vattenfallslägenhet skall upplåtas med vattenfallsrätt, skall
hvad här ofvan i 3–5 och 7–15 samt 17 §§ är föreskrifvet beträffande
arrende äga motsvarande tillämpning; dock att upplåtelse af vattenfall i
obebyggdt skick må, utan hinder af stadgandet i 4 §, ske för en tid af
intill sjuttiofem år. Afser sådan upplåtelse längre tid än sextiofem år,
äge nyttjanderättshafvaren ej optionsrätt att få vattenfallslägenheten
till sig ånyo upplåten, utan vare pliktig att vid utgången af
upplåtelsetiden afträda vattenfallet och utan lösen till kronan afstå de
honom tillhöriga, å lägenheten befintliga vattenverksbyggnader äfvensom
annan i aftalet angifven, honom tillhörig och å lägenheten befintlig
egendom, som erfordras för vattenkraftanläggningens drift. Bestämmelse
om hvad sålunda skall gälla skall intagas i upplåtelsehandlingen.
Kungörelse (1911:68).

19 § I aftal om vattenfallsrätt må kunna stadgas, att
vattenfallsstyrelsen äger utse sakkunnig person, som har att på
nyttjanderättshafvarens bekostnad å arbetsplatsen kontrollera arbetets
utförande och å kronans vägnar godkänna anläggningarna i den mån de
utförts eller fullbordats.

I aftalet skall föreskrifvas, att, om nyttjanderättshafvaren vid
utförande af vattenkraftanläggningen gör större afvikelse från de af
vattenfallsstyrelsen godkända ritningarna till anläggningen eller icke
ställer sig till efterrättelse de föreskrifter, som af
vattenfallsstyrelsen meddelats i och för anläggningens utförande på
ändamålsenligt och betryggande sätt, vattenfallsstyrelsen skall äga att
låta inställa arbetets vidare fortsättande.

Därest i aftalet stadgas skyldighet för nyttjanderättshafvaren att inom
viss föreskrifven tid hafva påbörjat arbetet med vattenfallets
bebyggande eller hafva fullbordat anläggningen i dess helhet, må
tillika, om särskilda skäl föranleda därtill, i aftalet intagas
bestämmelse därom, att nyttjanderättshafvaren, i händelse af väsentlig
försummelse i nämnda hänseende, skall, om sådant å kronans vägnar yrkas,
anses hafva förverkat vattenfallsrätten och kronan förty vara berättigad
att uppsäga aftalet. Innehåller aftalet bestämmelse därom, att upplåten
vattenkraft eller däraf framställd energi skall användas för visst
angifvet ändamål, och tager nyttjanderättshafvaren för annat ändamål än
sålunda förutsatts vattenkraften eller energien i anspråk till sådan
omfattning, att det ursprungliga ändamålet eftersättes, skall, om
förbehåll därom skett i aftalet, kronan jämväl kunna påfordra, att
vattenfallsrätten skall vara förverkad och förty äga uppsäga aftalet.
Har ej uppsägning skett inom ett år efter det anledning därtill efter ty
nyss är sagdt för hvarje fall yppades, äger kronan sedermera ej åberopa
nyttjanderättshafvarens försummelse i nu nämndt hänseende såsom grund
för hans skiljande från vattenfallsrätten.

I aftalet må kunna stadgas skyldighet för nyttjanderättshafvaren att i
fråga om tillhandahållande af vattenkraft eller däraf framställd energi
vara underkastad de villkor, som i sådant hänseende kunna vara af Kungl.
Maj:t i allmänhet stadgade. Kungörelse (1911:68).

20 § Vattenfallsrätt må icke utan Kungl. Maj:ts tillstånd upplåtas eller
öfverlåtas till annan än i Sverige bosatt svensk medborgare eller
handelsbolag, hvars samtliga medlemmar äro svenska medborgare, bosatta
här i riket, eller aktiebolag, hvars bolagsordning föreskrifver, dels
att aktie icke må utan Kungl. Maj:ts tillstånd tecknas af eller
öfverlåtas å andra än i Sverige bosatta svenska medborgare, dels att
ändring i bolagsordningen i detta hänseende icke är giltig, med mindre
Kungl. Maj:t till ändringen lämnat medgifvande. Kungörelse (1911:68).