Stadgar (1911:104) för Carnegiestiftelsen

SFS nr
1911:104
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1911-10-06

Stiftelsens ändamål.

1 § Carnegiestiftelsen är grundad af herr Andrew Carnegie, som för
ändamålet ställt till förfogande ett belopp av 230.000 dollars i
femprocents obligationer.

2 § Stiftelsen är, enligt stiftarens uttryckta vilja, inrättad till
förmån för personer, som, frivilligt eller eljest utövar vad plikten
kan anses ha bjudit, genom fredlig bedrift vågat livet för att inom
Sverige eller dess område rädda medmänniskors liv, ävensom hustru och
barn eller vissa andra anhöriga till sådana civilisationens hjältar,
här nedan benämnda räddare.

Dylika hjältedåd pläga ofta förekomma bland utövarna av vissa yrken,
såsom gruvarbetare och sjömän, järnvägstjänstemän, brandsoldater och
polismän. Få handlingar äro mera hjältemodiga än de, som utföras av
läkare och sjukskötare under svåra epidemier.

Har någon å eller från svenskt fartyg utom svenskt område utfört
bedrift, som ovan sägs, skall han eller hans anhöriga njuta förmån av
denna stiftelse, där ej annan liknande stiftelse anser sig hava
företräde.

3 § Stiftelsen har till ändamål att, där räddare, som i 2 § sägs,
blivit skadad eller lidit förlust, tilldela honom, i fall av behov,
ett belopp tillräckligt att använda de ekonomiska följderna av den
ådragna skadan eller att täcka den uppkomna förlusten samt, att där
han själv omkommit, likaledes i fall av behov tilldela hans
efterlevande anhöriga skäligt understöd.

Räddare må ock, där så finnes lämpligt, tilldelas belöning i
penningar eller annat. Även må stiftelsen utdela medalj, särskilt där
behov av penninghjälp ej föreligger.

Understöd må utgå till räddare, till dess han kan återvinna sin hälsa
eller behovet eljest upphör, till änka efter räddare, så länge hon
lever ogift och behovet fortvarar, samt till efterlämnat barn, till
dess det uppnått 15 år eller eljest kan försörja sig själv.
Efterlämnat barn, som visar ovanlig begåvning, må därutöver efter
omständigheterna tilldelas ytterligare hjälp till högre utbildning.

Har räddare efterlämnat andra anhöriga än hustru och barn och har de
för sin utkomst varit beroende av honom, må även sådana efterlevande
av stiftelsens medel tillerkännas skäligt understöd.

Understöd, som ej beviljats för en gång, skall i regel utgå
månatligen.

5 § Understöd eller penningbelöning må ej tilldelas andra än
arbetssamma, anständiga, nyktra och i övrigt aktningsvärda samhälls-
medlemmar; dock att räddare må, även om för honom något härutinnan
brister, såsom uppmuntran till en bättre vandel tilläggas det
understöd eller den belöning, varav han genom sin hjältemodiga
handling gjort sig förtjänt.

6 § Stiftelsen må ej bevilja understöd, där till följd av givna
föreskrifter eller särskilt åtagande skadestånds- eller underhålls-
skyldighet åligger stat eller kommun, offentlig inrättning, bolag,
förening eller enskild person. Endast för så vidt sålunda utgående
skadestånd eller underhåll prövas vara otillräckligt, må stiftelsen
hjälpande ingripa.

Utdelandet av belöning eller understöd från stiftelsen i anledning av
hjältemodig handling, utförd av brandsoldat, polisman eller annan i
kommuns tjänst anställd person, bör alltid ske i samråd med
vederbörande kommunala myndigheter och efter inhämtande av deras
samtycke.

7 § Stiftelsens grundfond utgöres av ovannämnda kapital av 230.000
dollars samt vad i övrigt kan tillflyta stiftelsen.

Uppkomna besparingar å avkomsten tillföras en särskild besparings-
fond.

8 § Endast avkomsten å stiftelsens fonder må användas för stiftelsens
ändamål, dock att besparingsfonden må vid trängande behov kunna
anlitas för täckande av utgifter under löpande räkenskapsår.

9 § Därest det visar sig, att avkastningen av stiftelsens fonder är
större än som med stöd av vunnen erfarenhet kan antagas erforderligt
för tillgodoseende av stiftelsen ovan angivna ändamål, äge styrelsen
att efter inträffad olyckshändelse, särskilt sådan, vid vilken något
hjältedåd utförts eller där synnerligt ömmande omständigheter
föreligga, anslå lämpligt belopp till understöd i främsta rummet åt
änkor och barn efter därvid omkomna personer samt vidare åt dem, som
vid olyckshändelsen skadats.

Stiftelsens förvaltning m.m.

10 § Stiftelsen företrädes av en styrelse, som har sitt säte i Stock-
holm.

Styrelsen består av åtta svenska medborgare, varjämte här
ackrediterade sändebudet för Amerikas Förenta Stater äger säte och
stämma i styrelsen.

Bland de svenska ledamöterna skall finnas en representant för gruv-
driften, en för sjöfarten och en för järnvägsdriften, ävensom två med
välgörenhets- och barnavårdsväsendet förtrogna personer, helst
kvinnor.

Ordförande och vice ordförande i styrelsen utses av Konungen för en
tid av två år i sänder.

Övriga svenska ledamöter utses första gången av Konungen, två av dem
för tre år, två för två år och två för ett år, men för tiden efter de
sålunda bestämda tjänstgöringsåren ävensom vid uppstående ledigheter
utser styrelsen genom val ledamöter för de avgående. Varje sådant val
skall avse en tid av tre år.

Före valet må förslag å nya styrelseledamöter av kvarstående ledamot
framställas eller till ordföranden ingivas. Sådana förslag skola före
valet tillkännagivas.

Valet förrättas med slutna sedlar. För att någon därvid skall anses
utsedd erfordras, att han erhållit minst två tredjedelar av de avgivna
rösterna. Därest på detta sätt beslut ej kan fattas, göre styrelsen
anmälan hos Konungen, som då utser erforderligt antal nya ledamöter.

11 § Styrelsens ledamöter äga ej njuta ersättning för sitt arbete,
men för resor till och från Stockhom eller eljest i stiftelsens
ärenden ävensom för andra utgifter, som de ådraga sig vid uppdragets
fullgörande, äga de rätt till skälig gottgörelse.

12 § Styrelsen anställer sekreterare och kamrerare jämte andra
erforderliga biträden samt bestämmer löne- och andra förmåner för
dem.

13 § Styrelsen sammanträder i Stockholm minst tre gånger om året: i
februari, i juni och i oktober, samt däremellan så ofta ärendenas
beskaffenhet det fordrar.

14 § Styrelsensammanträde utsättes av ordföranden. Kallelse därtill
skall genom sekreterarens försorg minst en vecka förut tillställas
varje ledamot med uppgift å de ärenden, som då skola förekomma till
behandling.

15 § För besluts fattande och vid val erfordras, att minst fem
ledamöter äro tillstädes.

Såsom styrelsens beslut i annat fall än som sägs i 10 § gälle den
mening, om vilken vid sammanträde de flesta röstande förena sig, men
vid lika rösttal den mening, som biträdes av ordföranden vid samman-
trädet.

Vid sammanträdena skall föras protokoll.

16 § Stiftelsens firma tecknas av ordföranden och en annan av
styrelsen därtill för ett år i sänder bemyndigad styrelseledamot med
kontrasignation av en tjänsteman hos stiftelsen.

De, som sålunda undfått rätt att teckna firman, äge såsom stiftelsens
förvaltningsutskott företräda stiftelsen och förty själva eller genom
ombud i förhållande till tredje man handla å stiftelsens vägnar samt
inför domstolar och andra myndigheter föra dess talan ävensom att
anvisa medel till gäldande av löpande utgifter.

Förvaltningsutskottet äge ock att i trängande fall bevilja tillfälligt
understöd åt räddare eller hans anhöriga till belopp av högst 500
kronor. Sådan åtgärd skall dock anmälas för styrelsen vid nästa
sammanträde.

Förvaltningsutskottet har att övervaka verkställandet av styrelsens
beslut.

17 § Det åligger sekreteraren att noga uppmärksamma i tidningspressen
eller eljest förekommande meddelanden om sådana handlingar, som kunna
bliva föremål för stiftelsens åtgärd; att mottaga alla ansökningar och
meddelanden, som till stiftelsen insändas; att införskaffa noggranna
upplysningar såväl om de inträffade händelsernas förlopp som om de
personers omständigheter, vilka kunna komma i fråga till belöning
eller understöd; att inhämta, huruvida icke skyldighet att utgiva
ersättning eller pension till följd av timat olycksfall åligger annan
och, där då erfordras, lämna sin medverkan till utfåendet av sådan
förmån; samt att i övrigt i enlighet med ovan givna anvisningar bereda
ärendena till föredragning inför styrelsen.

18 § När ärende, på sätt i 17 § blivit behörigen berett, föredrages
det inför styrelsen av sekreteraren eller någon av styrelsens
ledamöter; och avgöre styrelsen i enilghet med ovan givna
bestämmelser, huruvida sådant fall är för handen, som bör av
stiftelsen belönas. Om så finnes, bestämme styrelsen vad i belöning
eller understöd eller bådadera må givas, därvid styrelsen bör tillmäta
understödets storlek icke blott efter nödtorften utan även med hänsyn
till beskaffenheten av den handling, som är att belöna, samt av deras
omständigheter, vilka skola erhålla stiftelsens hjälp.

19 § Mot styrelsens beslut i fråga om belöning eller understöd må
någon talan ej föras. Hava härutinnan skiljaktiga meningar förekommit,
få de ej tagas till protokollet eller eljest yppas.

20 § Styrelsen har att vaka över att beviljat understöd användes av
understödstagare på tillbörligt sätt enligt vad därom sägs i 5 §. Om
så ej sker eller om behov av understöd för någon understödstagare ej
vidare kvarstår eller om änka, som erhållit understöd, ingått nytt
gifte, skall för honom eller henne understödet indragas.

Därest tillförlitliga upplysningar i nämnda hänseende ej kunna
erhållas genom skriftväxling, bör styrelsen om förhållandena skaffa
sig kännedom på stället genom utsänd inspektör.

Innan beviljat understöd indrages, bör understödstagaren hava beretts
tillfälle att i saken avgiva yttrande.

21 § Understöd från stiftelsen må ej tagas i mät för understödstagares
gäld.

22 § Förvaltningen av stiftelsens medel skall åligga statskontoret,
som har att under statens kontroll och på dess ansvar redovisa medlen
utan sammanblandning med andra av ämbetsverket förvaltade fonder.
Stiftelsen tillhöriga kontanta medel, som ej behövas för löpande
utgifter, skola av ämbetsverket göras fruktbärande genom inköp av
statens, allmänna hypoteksbankens, kommuners eller andra fullgoda
obligationer eller genom utlåning mot betryggande säkerhet av inteck-
ning i fast egendom i Stockholm eller genom insättning på depositions-
eller annan bankräkning.

Statskontoret tillhandahåller stiftelsen på förvaltningsutskottets
rekvisition medel för bestridande av stiftelsens utgifter.

23 § De hos stiftelsen förda räkenskaperna jämte därtill hörande
verifikationer skola för varje år före den 1 mars följande år uppvisas
hos justitiekanslern, som, därest han vid deras granskning finner
något att anmärka, äger att därom göra framställning hos styrelsen
eller underdånig anmälan hos Konungen.

Därest justitiekanslern finner nödigt att för granskningen anlita
biträde, skall kostnaden härför, av justitiekanslern till beloppet
godkänd, ersättas av stiftelsen.

24 § Över stiftelsens verksamhet skall styrelsen varje år avgiva
berättelse till Konungen. Berättelsen skall innehålla meddelande om
de hjältedåd, som under året belönats, med angivande av hjältarnas
eller hjältinnornas namn samt belöningarnas art och storlek.

Meddelande rörande belönade hjältedåd skall ock genom styrelsens
försorg delgivas tidningspressen i riket.

25 § Styrelsen låte hos sig föra rulla över alla de hjältar och
hjältinnor, vilkas bedrifter av stiftelsen ansetts värda att belönas.