Skrivelse (1911:35) angående fastställande av gränserna för Hamra nationalpark i Gävleborgs län

SFS nr
1911:35
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1911-05-05
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:938
Upphävd
1988-01-01

Sedan riksdagen uti skrifvelse den 24 maj 1909 anmält, att Riksdagen
bifallit en af Oss till Riksdagen aflåten proposition angående
åtgärder till skyddande af naturminnesmärken å kronans mark samt
afsättande af vissa nationalparker, hvilka till ett antal af tio
i den nådiga propositionen närmare angifvits, har statsrådet och chefen
för jordbruksdepartementet jämlikt nådigt bemyndigande i skrifvelse
den 18 juni 1909 anmodat intendenten vid naturhistoriska riksmuseum,
professorn A. J. E. Lönnberg att i behöfliga fall och, där han
funne sådant erforderligt, med biträde af därtill lämplig person
uppgöra förslag rörande de närmare gränserna för de sålunda beslutade
nationalparkerna samt därefter med sådant förslag till Oss inkomma.

Med skrifvelse den 1 november 1909 har Lönnberg sedermera öfverlämnat,
bland annat, förslag till begränsning af Hamra nationalpark i
Gäfleborgs län, hvilken nationalpark enligt Vårt och Riksdagens beslut
skulle omfatta ett med urskog bevuxet område om högst 20 hektar, men
som af Lönnberg föreslagits skola omfatta ett skogsmarksområde af
omkring 20,95 hektar.

Genom nådigt beslut den 21 januari 1910 förordnade Vi på gifven
anledning, bland annat, att med fastställande af gränserna för nämnda
nationalpark skulle tills vidare anstå.

Med underdånig skrifvelse den 8 mars 1911 har Ni nu öfverlämnat
en af eleverna vid skogsinstitutet år 1910 upprättad karta jämte
arealuppgift och beståndsbeskrifning öfer det af Lönnberg för
ifrågavarande nationalpark föreslagna område, hvilket område, enligt
hvad berörda arealuppgift och beståndsbeskrifning utvisar, innefattar,
förutom något mossmark, 23 hektar 66 ar skogsmark, och har Ni
uti berörda skrifvelse, för den händelse hinder skulle möta för
tilldelande till nationalparken af hela det för densamma sålunda
föreslagna område, framställt alternativa förslag till begränsning
af ifrågavarande nationalpark.

Till följd af nådig remiss har vetenskapsakademien den 12 april
1911 afgifvit underdånigt utlåtande i ärendet.

Då Vi nu låtit detta ärende Oss föredragas, hafva Vi förordnat, att
Hamra nationalpark skall utgöras af de delar af det af Lönnberg för
densamma föreslagna område, som å förberörda härvid fogade karta
utmärkts med röd begränsningslinje och som omfattar, förutom mossmark,
19,94 hektar med urskog bevuxen mark.