Lag (1911:53 s. 1) om järnvägsaktiebolag

SFS nr
1911:53 s.1
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1911-06-22
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:1162
Upphävd
1991-01-01

1 § Med järnvägsaktiebolag förstås i denna lag aktiebolag, som har till
ändamål att för allmän trafik bygga eller använda järnväg, så ock
aktiebolag för förvärfvande och förvaltande af aktier eller andra
andelar i bolag med sådant ändamål, som nu är sagdt.

2 § I fråga om järnvägsaktiebolag skola de angående aktiebolag enligt
lag i allmänhet gällande stadganden lända till efterrättelse, såvitt ej
annat följer av vad här nedan eller i lagen om bokföring vid enskild
järnväg förordnas. Lag (1930:268).

3 § Göres för registrering av järnvägsaktiebolag ansökan om godkännande
av stiftelsehandlingar efter vad i lagen om aktiebolag är stadgat, och
finner registreringsmyndigheten hinder icke möta mot godkännande av
handlingarna, skall den med eget yttrande underställa Konungen förslaget
till bolagsordning. Konungen prövar bolagsordningens överensstämmelse
med lag och författning så ock om eljest från det allmännas sida hinder
icke föreligger mot meddelande av godkännande.

I bolagsordning, som godkänts av Konungen, må ändring ej vidtagas utan
att Konungens godkännande erhållits. Lag (1947:649).

4 § Ej må annan än här i riket bosatt svensk medborgare vara ledamot
eller suppleant i styrelsen eller berättigas att teckna bolagets firma.
Lag (1947:649).

5 § Konungen äger medgiva järnvägsaktiebolag undantag, helt eller
delvis, från vad i lag stadgas rörande skyldighet för aktiebolag att
verkställa avsättning av vinstmedel med hänsyn till förhållandet mellan
bolagets skulder och summan av aktiekapitalet, reservfonden och
skuldregleringsfond. Lag (1947:649).

6 § Vinstutdelning må ej ske, så länge belopp, som jämlikt lagen om
bokföring vid enskild järnväg skolat avsättas till förnyelsefond, i
balansräkning föres inom linjen. Lag samma vare, där belopp, som jämlikt
5 § eller 6 § första stycket i nämnda lag uppförts å tillgångskonto
”kostnader att framdeles täcka”, icke amorteras i enlighet med de i
sagda lag omförmälda amorteringsplaner, eller anståndsränta, som jämlikt
6 § andra stycket i berörda lag påförts dylikt konto, ej erlägges i
enlighet med de vid statslånets beviljande bestämda villkor. Varder
vinstutdelning beslutad och verkställd i strid mot vad nu stadgats, vare
de, som uppburit sådan utdelning, skyldiga att återbära densamma, och
ansvare därjämte de, som deltagit i beslutet, en för alla och alla för
en för den brist, som vid återbäringen kan uppkomma. Lag (1930:268).

7 § Järnvägsaktiebolag må vid beräkning av brist, varom förmäles i 142 §
lagen om aktiebolag, såsom tillgång upptaga belopp, som jämlikt lagen om
bokföring vid enskild järnväg påförts kontot ”kostnader att framdeles
täcka”. Tillgångar, avsedda till stadigvarande bruk för bolaget, må vid
dylik beräkning upptagas till anläggningsvärdet med avdrag för sådana
avsättningar till förnyelsefond, vilka icke föras inom linjen.
Anståndsränta å statslån, som föres inom linjen, må åsido lämnas. Lag
(1947:649).