Kungl. Maj:ts Skrivelse (1912:360) till kommerskollegium angående förändrade bestämmelser i avseende på berättelserna om bergshanteringen samt om industri

SFS nr
1912:360
Departement/myndighet
Industridepartementet
Utfärdad
1912-11-22
Författningen har upphävts genom
SFS 1966:37
Upphävd
1966-03-10