Kungörelse (1915:288) angående förbud att utan särskilt tillstånd framdraga enskild telegraf-, telefon- eller annan svagströmsledning över riksgränsen;

SFS nr
1915:288
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1915-06-18
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:27
Upphävd
2006-04-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1993:618

1 § Telegraf-, telefon- eller annan svagströmsledning, som utföres för
annan än svenska staten, må icke utan särskilt tillstånd av Kungl.
Maj:t framdragas över riksgränsen.

2 § Vid meddelande av tillstånd, varom i § 1 sägs, föreskriver Kungl.
Maj:t, under förbehåll av enskild rätt, på vilket sätt och under vilka
villkor ledningen må utföras och nyttjas.

3 § Den som utan tillstånd eller i strid mot föreskrifter som givits vid
meddelande av tillstånd utför eller nyttjar ledning som avses i denna
kungörelse, döms till böter, om inte gärningen är belagd med straff i
brottsbalken. Lag (1991:243).

4 § Har ledning, som i denna kungörelse avses, blivit utförd utan
Kungl. Maj:ts tillstånd eller i strid mot de vid meddelande av
tillstånd givna föreskrifter, eller har av Kungl. Maj:t meddelat
tillstånd till sådan lednings utförande sedermera av Kungl. Maj:t
förklarats förverkat, ankomme på Kungl. Maj:ts befallningshavande att,
i fall av behov efter samråd med Telestyrelsen, skyndsamt vidtaga
erforderlig åtgärd till förekommande av ledningens nyttjande.
Förordning (1993:618).

5 § har upphävts genom kungörelse (1964:643).