Kungörelse (1916:149) angående vad militär personal i vissa fall har att iakttaga vid upprätthållande av allmän ordning m.m.;

SFS nr
1916:149
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1916-05-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:98
Upphävd
1992-07-01

§ 1 Förmärker post (skiltvakt) eller vakt, patrull eller annan för
bevakning särskilt utställd eller utsänd avdelning av krigsmakten, att
genom oljud eller oväsende eller på annat sätt allmänna ordningen
störes, eller att eldfara eller annan dylik fara är å färde, skall
underrättelse om vad som förekommit ofördröjligen lämnas civil
polismyndighet och, då fråga är om eldfara, även brandkår.

Stör någon, på sätt i första stycket sägs, allmänna ordningen i
närheten av post- eller vaktställe eller marinen tillhörande fartyg,
skall vaktens eller fartygets befälhavare, därest det finnes nödigt
för ordningens upprätthållande och civil polismyndighet ej finnes
tillstädes, taga den felande i förvar samt göra sig underrättad om
närvarande vittnens namn och hemvist.

§ 2 Anträffas någon, som begått brott, å bar gärning eller flyende
fot i närheten av post (skiltvakt) eller vakt, eller påträffas han av
patrull eller annan för bevakning särskilt utställd eller utsänd
avdelning av krigsmakten eller av person tillhörande krigsmaktens
polisväsende, då denne är stadd i tjänsteutövning, och äro omständig
heterna sådana, att den brottslige, jämlikt 19 § 10 punkten i förord
ningen den 16 februari 1864 om nya strafflagens införande och vad i
avseende därå iakttagas skall, må av en var gripas, åligger det posten
eller vederbörande befälhavare för vakten eller patrullen eller annan
avdelning av krigsmakten eller den militäre polismannen att, därest
civil polismyndighet ej finnes tillstädes, taga den brottslige i
förvar samt göra sig underrättad om närvarande vittnens namn och hem
vist.

§ 3 Varder post (skiltvakt) eller vakt, patrull eller annan avdelning
av krigsmakten eller någon, som tillhör sådan avdelning, under
tjänsteutövning utsatt för våld eller förolämpning, äger posten eller
vederbörande befälhavare att, därest civil polismyndighet ej finnes
tillstädes, taga i förvar den, som gjort sig skyldig till våldet eller
förolämpningen.

§ 4 Har någon enligt §§ 1, 2 eller 3 tagits i förvar, och är ej
omständigheterna sådana, att häktning kan äga rum, må han ej
kvarhållas längre än till dess han uppgivit namn och hemvist.
Undandrager han sig lämna sådan uppgift, eller förekommer skälig
anledning, att uppgift, som han lämnat, är oriktig, må han dock hållas
i förvar, till dess tillförlitlig upplysning i nämnda hänseende
vunnits.

Där civil person tagits i förvar och icke lösgives enligt vad i första
stycket sägs skall vederbörande befälhavare ofördröjligen hos civil
polismyndighet göra framställning om hans avhämtande eller ock själv
låta överlämna honom till sådan myndighet.

§ 5 Angående den rätt till nödvärn, som tillkommer post (skiltvakt)
eller vakt, patrull eller annan för bevakning eller ordningens upp
rätthållande särskilt utställd eller utsänd avdelning av krigsmakten
eller till krigsmaktens polisväsende hörande person, som är stadd i
tjänsteutövning, är stadgat i 5 kap. 7, 8 och 10 §§ allmänna straff
lagen samt 45 § strafflagen för krigsmakten.

Kan i fall, då rätt till nödvärn äger rum den fara, som hotar, ej
avvärjas, utan att den anfallne gör bruk av sitt vapen, bör han,
såvida förhållandena det medgiva, först genom anrop varna den
angripande och därigenom giva tillkänna, att denne utsätter sig för
fara till liv och lem, därest han fullföljer sitt uppsåt. I övrigt bör
den anfallne lämpa sina åtgärder efter farans beskaffenhet och ej i
annat fall än då faran är synnerligen allvarlig skrida till yttersta
våld. Vid användande av sitt vapen bör han, där ej annat är av
omständigheterna påkallat, rikta detsamma mot nedre delen av den
angripandes kropp samt i allmänhet inskränka sig till att söka sätta
denne ur stånd att fullfölja sitt uppsåt.

De närmare föreskrifter, som med hänsyn till omständigheterna må anses
erforderliga för tillämpningen av de i denna § givna bestämmelser,
utfärdas av vederbörande befälhavare.