Kungörelse (1916:338) angående sättet för skriftväxling mellan domstolar, civila, militära och ecklesiastika ämbetsmyndigheter samt ämbets- och tjänstemän i tjänsten rörande ärenden;

SFS nr
1916:338
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1916-07-03
Författningen har upphävts genom
SFS1987:1102
Upphävd
1988-01-01

När i tjänsten rörande ärende handräckning erfordras för delgivning av
beslut, kallelse eller underrättelse av varjehanda slag, tillställande
av handlingar eller annat, införskaffande av upplysning eller
infordrande av uppgifter enligt blankett, frågeformulär eller eljest,
har domstol, civil, militär och ecklesiastik ämbetsmyndighet samt
ämbets- och tjänsteman, för vilken sådan handräckningsåtgärd är av
nöden, att göra framställning därom omedelbart hos den, vilken det
enligt lag eller särskild författning tillkommer att sådan ämbetsåtgärd
vidtaga eller upplysning anskaffa. Den upplysning eller redovisning, som
av den emottagna framställningen föranledes, skall i samma ordning
lämnas den, från vilken framställningen kommit.

I fall, varom nu är sagt, må dock länsstyrelse eller annan
ämbetsmyndighet anlitas såsom mellanhand, när frågan rörer person, vars
hemvist ej är med säkerhet känd, eller område, som ej kan utan
länsstyrelses eller sådan myndighets medverkan bestämmas, eller ock
saken är av beskaffenhet att vara av betydelse för länsstyrelsens eller
annan anlitad ämbetsmyndighets verksamhet, eller dess särskilda kontroll
eller yttrande, i anseende till sakens vikt, anses av nöden.

Om förfarandet vid påkallande av handräckning för uttagande av krono-
och kommunalutskylder och allmänna avgifter samt böter ävensom för
hämtning av värnpliktiga, som uteblivit från tjänstgöring m.m., gäller
vad därutinnan särskilt är stadgat.

För meddelande mellan centralt ämbetsverk och dess underordnade i
orterna må länsstyrelserna eller annan ämbetsmyndighet anlitas såsom
mellanhand allenast i det fall, att sådant finnes påkallat av särskilda
förhållanden.

Vad i denna kungörelse stadgas skall äga tillämpning jämväl där enligt
särskild författning eller eljest meddelad bestämmelse vederbörande
ämbetsmyndighet äger att för utförande av vissa handräckningar m.m.
vända sig till Konungens befallningshavande.