Kungl. Maj:ts kungörelse (1916:599) angående auktoriserade handelskamrar

SFS nr
1916:599
Departement/myndighet
Civildepartementet MA
Utfärdad
1916-12-15
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:733
Upphävd
1990-07-01

1 § Med handelskammare förstås i denna kungörelse en på sammanslutning
mellan näringsidkare grundad institution, som har till ändamål att
särskilt för visst område, utgörande handelskammarens distrikt, främja
samt inför statsmyndigheterna företräda handelns, industriens och
sjöfartens allmänna intressen.

Auktorisering av sådan handelskammare sker därigenom, att Kungl. Maj:t
stadfäster stadgar för densamma.

2 § För att handelskammare må kunna vinna auktorisering fordras:

att handelskammaren bildats av en för ändamålet särskilt
inrättad förening eller ock av annan förening eller andra
sammanslutningar, bestående huvudsakligen av näringsidkare, bosatta
inom handelskammarens distrikt;

att den eller de sammanslutningar, som bildat
handelskammaren, erhållit Kungl. Maj:ts stadfästelse å sina stadgar
och antagit stadgar för handelskammaren; samt

att enligt de sålunda stadfästade och antagna stadgarna
handelskamrarnas ledamöter skola utses av nämnda sammanslutningar,
därvid dessas ledamöter skola äga lika rösträtt, samt antalet
ledamöter i handelskammaren ej må understiga sexton.

3 § Önskar handelskammare stadfästelse å sina stadgar, ingive ansökan
därom till Kung. Maj:t.

Vid sådan ansökan skola fogas handlingar, utvisande att de i § 2
angivna förutsättningarna för auktorisering äro uppfyllda; och skall
tillika ådagaläggas, att handelskammarens distrikt har en lämplig
omfattning, ävensom att handelskammaren med hänsyn till ekonomiska och
övriga förhållanden kan antagas hava förutsättningar att fylla sitt
ändamål.

Fråga om ändring av stadgar för auktoriserad handelskammare eller för
sammanslutning som bildat handelskammaren skall underställas
kommerskollegium för prövning och stadfästelse; dock skall avgörandet
av dylikt ärende ankomma på Kungl. Maj:t, därest fråga om
genomgripande förändring av handelskammarens organisation eller
verksamhet. Kungörelse (1959:471).

4 § Auktoriserad handelskammare fastställer själv sin arbetsordning
samt utfärdar instruktioner för sina tjänstemän ävensom andra för dess
verksamhet erforderliga föreskrifter.

5 § Auktoriserad handelskammare åligger att efter bästa förmåga i
sådana näringsfrågor, som av statsmyndigheterna hänskjutas till
handelskammaren, avgiva yttranden eller tillhandahålla upplysningar
ävensom att fullgöra sådana funktioner, som enligt lag eller särskild
föreskrift äro eller varda handelskammare ålagda.

Auktoriserad handelskammare äger jämväl att hos vederbörande
statsmyndigheter i näringsfrågor göra de framställningar, vartill den
må finna anledning.

Å sin sida skola de statsmyndigheter, som hava att handlägga sådana
frågor, låta sig angeläget vara att i förekommande fall bereda därav
intresserade handelskamrar tillfälle att inkomma med yttranden.

6 § Auktoriserad handelskammare åligger att före utgången av april
månad varje år till kommerkollegiet insända en till Kungl. Maj:t
ställd berättelse över kammarens förvaltning och verksamhet under
närmast föregående år.

7 § har upphävts genom förordning (1959:471).