Förordning (1917:281) med närmare föreskrifter om fastighetsregister för stad

SFS nr
1917:281
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1917-05-12
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:308
Upphävd
2000-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:367

1 § har upphävts genom kungörelse (1971:1011).

1 kap. Om registerkarta, om förteckningar över samfälligheter (bihang B)
och gemensamhetsanläggningar (bihang GA) samt om vissa beteckningar

2 § 1 mom. Vid upprättande av registerkarta skola fastigheters och
samfälligheters gränser samt de registerbeteckningar, varunder
fastigheterna och samfälligheterna upptagas i fastighetsregistret,
utmärkas å kartan.

Nummer å fastighet, i vars registerbeteckning kvartersnamn ingår, skall
genom understrykning skiljas från nummer å annan fastighet.

Införes anteckning om servitut i fastighetsregistret, skall servituts
områdets gränser utmärkas å registerkartan, om så kan ske. Inom området
utsättes beteckningen Serv.

Å registerkartan skola, om så lämpligen kan ske, utmärkas dels grän
serna för område som upplåtits för gemensamhetsanläggning upptagen i
bihang GA samt anläggningens registerbeteckning, dels gränserna för
ledningsrättsområde samt beteckningen Lr. Kungörelse (1974:149).

2 § 2 mom. Registerkarta skall dessutom uppta:

a) detaljplan och områdesbestämmelser samt motsvarande äldre planer,

b) fastighetsplan och motsvarande äldre plan,

c) märkligare offentliga byggnader,

d) allmänna vägar, till de delar nyttjanderätt till mark förvärvats för
dem eller vägrätt föreligger.

I fråga om planer som avses i första stycket a) skall på registerkartan
utmärkas gränser för

1. kvartersmark och indelningen i kvarter,

2. allmänna platser såsom gator, vägar, torg och parker samt

3. vattenområden.

I fråga om fastighetsplan redovisas gränser för och beteckningar på
föreslagna fastigheter eller samfälligheter (lotter).

Beträffande äldre planer får tidigare redovisningssätt behållas.

Om en på kartan utmärkt planlinje sammanfaller med gränsen för en
fastighet eller en samfällighet, skall detta förhållande framgå av
kartan. Framgår inte de yttre gränserna för planområdet genom
utmärkandet skall de särskilt utmärkas på kartan.

Till registerkartan får upprättas en bestämmelsekarta som redovisar
sådana uppgifter som avses i 33 § första stycket 2–7 och andra stycket
fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059). Förordning (1988:795).

2 § 3 mom har upphävts genom förordning (1987:600).

2 § 4 mom. Är stad delad i flera församlingar, skall namnen på
församlingarna samt gränserna mellan dem tydligt utmärkas på
registerkartan. Namn på förstäder, på sjöar, vattendrag, öar och holmar,
på kvarter, på gator, parker och andra allmänna platser samt på
ägotrakter, stadsdelar och rotar, för vilka numrering skett, skall också
utsättas på registerkartan.

Har numrering av stadsägor skett inom ägotrakt eller har kvarter
numrerats inom särskild stadsdel eller rote, skall, där så erfordras,
ägotraktens, stadsdelens eller rotens begränsningslinjer utmärkas på
registerkartan.

Berg, mossar m.m. får upptas på registerkartan, där det prövas kunna i
väsentlig mån underlätta återfinnandet av särskilda fastigheter.
Förordning (1987:600).

2 § 5 mom. har upphävts genom kungörelse (1971:1011).

2 § 6 mom. Registerkarta fördelas på det antal blad med högst 80×100
centimeters ytterformat och 60×80 centimeters rityta som använd skala
gör erforderligt. Kartbladen numreras med arabiska siffror. Kungörelse
(1919:676).

2 § 7 mom. Å registerkarta eller särskilt blad av sådan karta skall
finnas förklaring över de beteckningar för gränslinjer m.m., som
användas å kartan.

2 § 8 mom. Om utmärkande å registerkarta av förändringar i
fastighetsindelningen, som tima efter kartans upprättande, stadgas i
23-25 §§.

3 § För samfälligheterna skall ägoförteckning upprättas enligt formulär
6 (bihang B) och för varje med särskild beteckning å registerkartan
utmärkt område angivas dess areal samt ändamål, för vilket området må
vara avsatt, ävensom skifteslag eller fastigheter, varför området
undantagits eller eljest är samfällt, så ock mätningsförrättning, vid
vilken området undantagits eller lämnats oskiftat.

Där ej uppgift om areal, som införes i ägoförteckning, grundas å
handlingar vid mätningsförrättning, som är anmärkt i samma förteckning,
angives i kolumnen för särskilda anteckningar, varifrån uppgiften är
hämtad. Saknas uppgift om areal, varde det likaledes anmärkt i
ägoförteckningen. Är kartan fördelad på flera blad, skall tillika
angivas å vilket kartblad området är avfattat. Kungörelse (1971:1011).

3 a § För registrering enligt anläggningslagen (1973:1149) skall
upprättas förteckning över gemensamhetsanläggningar enligt vid denna
kungörelse fogat formulär 16 (Bihang GA). Anvisningar till formuläret
meddelas av statens lantmäteriverk.

I bihang GA få, utan samband med registrering enligt anläggningslagen,
redovisas gemensamma anläggningar enligt lagen (1966:700) om vissa
gemensamhetsanläggningar samt 2 och 4 kap. lagen (1939:608) om enskilda
vägar och motsvarande äldre bestämmelser.

Redovisningen av anläggning som ej är inrättad enligt anläggningslagen
får begränsas till uppgifter som finnas tillgängliga. Kungörelse
(1974:508).

4 § har upphävts genom kungörelse (1971:1011).

5 § har upphävts genom kungörelse (1971:1011).

6 § Om kvartersindelning och kvartersnamn skall ligga till grund för
beteckningarna för registerenheter, skall kvartersmarken indelas i
områden, kvarter. Kvarter åsätts kvartersnamn.

Även annan mark med kvartersliknande karaktär skall indelas i kvarter
som åsätts kvartersnamn, om det behövs för redovisning enligt 4 § första
stycket 2 stadsregisterkungörelsen (1971:1010).

Kvarter får inte åsättas samma namn som annat kvarter eller trakt inom
kommunen. Förordning (1987:600).

7 § Registerbeteckningen för fastighet, som redovisas i tomtboken,
utgörs av kvartersnamnet och ett enhetsnummer. Fastigheterna inom ett
kvarter numreras i löpande följd från 1, om inte annan numrering är
lämpligare.

Inom område, där stadsdels- eller rotebeteckning tidigare fogats till
kvartersnamn, får även sådan beteckning ingå i registerbeteckning enligt
första stycket (t. ex. “Bryggaren 2 å Kungsholmen”).

Första och andra styckena gäller inte fastighet, som åsatts beteckning
enligt 7–10 §§ fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059). Andra stycket
gäller inte heller fastighet som åsatts beteckning enligt 4 a §
kungörelsen (1968:379) om uppläggande av nytt fastighetsregister, m.m.
Förordning (1987:600).

8 § För stadsäga utgöres registerbeteckningen av ordet stadsägan och
nummer (t.ex. “stadsägan 100” eller “statsägan 1 + 106”) med tillägg av
littera, där sådan efter vad i 17 § sägs skall åsättas. Har numrering
skett särskilt för viss församling eller ägotrakt, skall församlingens
eller ägotraktens namn ingå i registerbeteckningen. Kungörelse
(1971:1011).

8 a § När gemensamhetsanläggning upptages i bihang GA, åsättes den
registerbeteckning. Bestämmelserna i 43 § fastighetsregisterkungörelsen
(1974:1059) äga därvid motsvarande tillämpning. Åsättes anläggningen ej
kvartersnamn och har beslut om traktnamn och traktindelning ej
meddelats, skall registerområdets namn användas som traktnamn.
Förordning (1975:1119).

9 § har upphävts genom kungörelse (1971:1011).

9 a § har upphävts genom kungörelse (1971:1011).

10 § Uppläggen i tomtboken skola, på sätt det vid denna förordning
fogade formulär 1 närmare utvisar, fördelas i avdelningar för kvarter
(avdelning A) och för tomter (avdelning B).

Vid tomtbokens första uppläggande varde uppläggen för de särskilda
kvarteren, där kvarteren hava viss nummerföljd, bestämd för staden i
dess helhet eller särskild stadsdel, ordnade efter motsvarande grund men
eljest efter kvarterens belägenhet å marken eller i bokstavsföljd efter
kvarterens namn samt tomterna införda efter nummerföljd å uppläggen för
de kvarter, till vilka de höra.

Ordningen för kvarter, som tillkomma efter tomtbokens första
uppläggande, bestämmes av tiden för deras upptagande i tomtboken.

Där indelning i byggnadskvarter ej förekommer, äger länsstyrelsen
meddela föreskrift, efter vilken grund uppläggen i tomtyboken skola
ordnas.

Till varje upplägg anslås det antal blad, vart för sig bestående av två
vid bokens öppnande i dagen liggande sidor, som prövas erforderligt med
hänsyn till dels antalet tomter inom vederbörande kvarter dels behovet
av utrymme för införing av förändringar.

Delas tomtboken i flera band, lämnas vid bokens första uppläggande i
slutet av varje band blad till en femtedel av hela antalet blad i bandet
oskrivna att användas till fortsättning av de i bandet införda upplägg
eller till framdeles behövliga nya upplägg för kvarter inom området, för
vilket bandet är avsett.

Överskriften till avdelningen A å första bladet inom ett upplägg skall
angiva namnet å det kvarter, för vilket upplägget är avsett, så ock, där
staden är delad i flera församlingar, vill vilken församling kvarteret
hör.

Är kartan fördelad å flera blad, skall samma överskrift därjämte utvisa
å vilket kartblad kvarteret är avfattat. Å efterföljande blad skall
överskriften till avdelningen A genom angivnade av kvarterets namn
utvisa, till vilket upplägg samma blad hör.

Inom avdelningen B införes såsom överskrift för varje tomt dess
registerbeteckning. Äro ej alla i ett kvarter ingående tomter avfattade
å samma kartblad, angives kartbladets nummer i överskriften för varje
tomt. Kungörelse (1964:687).

11 § I avdelningen A införes efter tidsföljd i vänstra kolumnen
anteckningar om beslut, varigenom stadsplan eller tomtindelning, som rör
kvarteret, fastställts eller ändrats, om beslut, varigenom fastställts
byggnadsplan, i enlighet varmed tomtindelning inom kvarteret ägt rum,
samt om sådana byggnadsbestämmelser, som i enlighet med äldre stadganden
meddelats för kvarteret eller tomt därinom, samt i högra kolumnen
anteckningar om sådana byggnadsbestämmelser, som enligt länsstyrelsen
förordnande skola anmärkas i registret, så ock huruvida kvarteret är att
hänföra till gammal eller ny stadsdel.

Anteckningarna i avdelningen A om byggnadsbestämmelser skola innehålla
beteckning å vederbörande beslut jämte uppgift angående år och dag, då
beslutet meddelats, samt hänvisning till registerakt, där sådan finnes.

Där indelning i byggandskvarter ej förekommer äger länsstyrelsen
förordna, på vilka upplägg anteckningar av den beskaffenhet, som i denna
§ avses, skola införas.

12 § I avdelningen B må efter ty länsstyrelsen bestämmer för varje tomt
anslås hela utrymmet å ett blad eller ock flera tomter upptagas å samma
blad i särskilda rum, som bildas genom tvärlinjer över bladets båda
sidor.

Vid tomtbokens första uppläggande antecknas i kolumn 4 tomtens areal och
i kolumn 5 längden av tomtens särskilda sidor i överensstämmelse med
därom i förteckningen enligt formulär 10 gjord införing eller, där sådan
förteckning ej upprättats, efter tomtindelningshandlingar eller efter
tomtkartor med tillhörande beskrivningar. Grundar sig den införing ej å
mätning, varom kolumn 3 lämnar upplysning, skall i kolumn 7 antecknas,
vid vilken mätning areal eller sidomått beräknats.

Är tomten eller någon del därav ofri, skall anteckning om förhållandet
ske i kolumn 4; tillhör i sådant fall grunden annan än staden, antecknas
ägaren i kolumn 7.

Ingår tomt i område, som hör till statens järnvägar eller varå lagfart i
särskild ordning beviljats för järnväg, skall anteckning därom likaledes
ske i kolumn 7 med hänvisning till upplägg i stadsägoboken, varå
järnvägens område är upptaget.

Där tomten, sådan den upptagits i tomtboken, icke till sina gränser
överensstämmer med senast fastställda tomtindelning, anmärkes det i
kolumn 7 genom hänvisning till tomtbildningslängden.

Har före tomtbokens uppläggande från tomt avstyckats område, som skall
redovisas å annat ställe i fastighetsregistret, och har återstoden av
tomten varken bildat ny tomt ensam för sig eller i förening med annan
mark eller uteslutits ur tomtindelning, skall sagda återstod upptagas i
tomtboken under den ursprungliga tomtens beteckning. I sådant fall
omslutas överskriften samt anteckningarna i kolumnerna 1-3 med klammer i
rött och införes i kolumn 4 arealen för vad av tomten kvarstår i rummet,
varemot anteckning i kolumn 5 ej verkställes. Utgöres återstoden av
tomten av flera områden, anmärkes antalet av den i kolumn 7. I denna
kolumn skall ock göras hänvisning till ställe i fastighetsregistret,
varest frånstyckat område är redovisat. Vad sålunda föreskrivits skall i
tillämpliga delar gälla, då tomts område undergått ändring genom laga
skifte eller ägoutbyte och tomten i sitt sålunda förändrade skick varken
uppgått i ny tomt enligt gällande tomtindelning eller uteslutits ur
sådan indelning, samt då område sammanförts med tomt enligt lagen om
sammanföring av samfälld vägmark med angränsande fastighet m.m.

Är viss jord med tomt oskiljaktigt förenad eller hör till tomt andel i
samfälld, i staden belägen mark, eller har för tomt utbrutits andel i
sådan mark, införes anteckning därom i kolumn 7 med hänvisning till
vederbörande upplägg i stadsägoboken eller, där fråga är om samfälld
mark, till det rum i ägoförteckning enligt formulär 6 eller uti den i §
38 mom. 3 i förordningen angående jordregister omförmälda förteckning,
där det samfällda området är upptaget. Har tomten med föranledande av 1
§ fjärde stycket i lagen om delning av fastighet vid ändring i rikets
indelning m.m. bibehållits vid andel i samfälld mark, som är belägen
utom staden, antecknas i kolumn 7 den samfällda markens belägenhet,
varjämte hänvisning göres, där marken är belägen inom område av annan
stad, för vilket fastighetsregister såsom för stad föres, till dess rum
i bihang B till fastighetsregistret för den staden, men eljest till dess
rum uti den i § 38 mom. 3 i förordningen angående jordregister
omförmälda förteckningen. Har tomten utbrutits vid mätningsförrättning,
antecknas i kolumn 7 förrättningens art samt tiden då den fastställts
eller, där fastställelse ej ifrågakommer, blivit avslutad,
skifteslittera, skattetal, om sådan finnes åsatt, samt hänvisning till
förrättningsakten. Kungörelse (1964:687).

13 § Där tomt styckats i flera tomter eller ock flera tomter sammanlagts
till en tomt, skall varje sålunda bildad tomt, då registrering därav
enligt 7 kap. 3 § lagen om fastighetsbildning i stad skall äga rum,
införas å första lediga plats å upplägget för vederbörande kvarter. Vid
registreringen skall iakttagas att de förutvarande anteckningarna för
varje styckad eller med annan sammanlagd tomt överlinjeras med rött.

Har eljest visst område lagts till tomt eller därifrån avskilts, skola
de förutvarande anteckningarna för tomten i kolumnerna 1-5 överlinjeras
med rött samt ny registrering av tomten äga rum, dock att, när området
avskilts från tomt och vad av tomten återstår varken är avsett att
ensamt eller i förening med annan mark utgöra tomt eller uteslutits ur
tomtindelning, anteckningarna i sagda kolumner icke överlinjeras förrän
jämväl återstoden av tomten kan avföras, utan varde i stället i avbidan
därå beträffande överskriften och anteckningarna i kolumnerna 1-3 så
förfaret, som i 12 § näst sista stycket är stadgat för det fall, att
sådan delning av tomtområde ägt rum före tomtbokens uppläggande. då
område sammanförts med tomt enligt lagen om sammanföring av samfälld
vägmark och av järnvägsmark med angränsande fastighet m.m. skall tillika
i kolumn 7 anteckning ske om dagen, då beslutet om sammanföring vunnit
laga kraft, och hänvisning göras till det ställe i fastighetsregistret,
där området varit redovisat. Vid ny registrering av tomt, vars
registerbeteckning ej undergått förändring, vare införande av ny
överskrift ej erforderligt, utan så är att överföring till annat blad
ifrågakommer eller ock jämväl annan tomt än den, som undergått
förändring, varit upptagen å samma blad som denna.

Tomt eller del därav, som till följd därav att stadsplan upphävts eller
ändrats eller byggnadsplan upphört att gälla uteslutits ur
tomtindelning, skall avföras ur tomtboken och efter omständigheterna
överföras till stadsägoboken eller till bihang C.

Anteckning om anledningen till ändrad registrering göres i kolumn 7.

Kan enlig 7 kap. 3 § i lagen om fastighetsbildning i stad registrering
ej omedelbart äga rum av sådan förändring av tomts område, som ovan
sägs, skall förändringen anmärkas i kolumn 7 av tomtboken med hänvisning
till tomtbildningslängden; och skall, där från tomt, som icke tillhör
staden, enligt fastställd stadsplan område skall avskiljas för att
läggas till gata eller dylikt, registrering i tomtboken av sagda
förändring ej ske annorledes än i nämnda kolumn förrän staden sökt
lagfart å området. Tomt, som genom sammanläggning eller annan förändring
skall bildas, varde i avbidan på fullständig registrering i tomtboken
upptagen i tomtbildningslängden.

Har, sedan lagfart beviljats å fång till område av rättsligen bestående
tomt, vilket avstyckats genom ännu ej rättsligen genomförd
tomtindelning, denna indelning i följd av ny tomtindelning eller eljest
förfallit, skall i samband med den förfallna tomtindelningens
uteslutande ur tomtbildningslängden det sålunda lagfarna området, om det
i sin helhet uteslutits ur tomtindelning, efter omständigheterna
överföras till stadsägoboken eller bihang C, samt eljest registreras med
ledning av bestämmelserna i 12 § sjätte stycket; dock att i sistnämnda
fall jämväl må så förfaras, att registreringsåtgärden inskränkes till
anteckning om lagfarten i kolumn 7 av upplägget för tomten i tomtboken.
Kungörelse (1965:197).

14 § har upphävts genom kungörelse (1971:1011).

15 § Över de i tomtboken upptagna fastigheter skall föras register,
omfattande de särskilda tomternas registerbeteckningar ävensom de namn,
som införts i kolumn 7.

Registret föres enligt formulär 4 eller med användande av så kallat
kortsystem.

Om stadsägoboken

16 § I stadsägoboken som föres enligt formulär 2, skall särskilt upplägg
göras för varje stadsägoenhet.

Uppläggen för de särskilda stadsägoenheterna ordnas efter enheternas
nummerföljd. I fall, då numrering skett särskilt för församlingar eller
ägotrakter, skola dock uppläggen ordnas efter motsvarande grund, varvid
ordningen mellan församlingar eller ägotrakter bestämmes på sätt för
varje stad prövas lämpligt, och må, om numreringen skett i fortlöpande
följd för staden i dess helhet, uppläggen likaledes ordnas
församlingsvis, så vitt det kan ske utan oreda därigenom uppstår.

Ordningen mellan enheter, som tillkomma efter stadsägobokens första
uppläggande, bestämmes av tiden för deras upptagande i stadsägoboken,
med iakttagande, där stadsägoboken upplagts efter indelning i
församlingar eller ägotrakter, att upplägg för nytillkommen stadsäga
införes i avdelning för församling eller ägotrakt, till vilken stadsägan
hör.

Till varje upplägg anslås ett eller, där det anses nödigt, flera blad.
Delas stadsägoboken i flera band, lämnas vid bokens första uppläggande i
slutet av varje band blad till en femtedel av hela antalet blad i bandet
oskrivna att användas till fortsättning av de i bandet införda upplägg
eller till framdeles behövliga nya upplägg för fastigheter inom område,
för vilket bandet är avsett. Där uppläggen ordnats efter församlingar
eller ägotrakter, skola dock i stället efter sista upplägget inom varje
församling eller ägotrakt lämnas oskrivna blad till lämpligt antal.

Överskriften till ett uppläggs första blad skall angiva
registerbeteckningen å den stadsägoenhet, för vilken upplägget är
avsett, jämte dess särskilda beskaffenhet enligt i orten gängse
beteckningssätt (landeri, farm eller dylikt), så ock, där staden är
delad i flera församlingar, inom vilken församling fastigheten är
belägen. Är kartan fördelad på flera blad, skall överskriften därjämte
utvisa, å vilken kartblad stadsägoenheten är upptagen.

För fastighet, som efter överflyttning från landet bibehållit sin
kamerala beteckning, skall samma beteckning jämte anteckning om
jordnaturen införas i uppläggets översklrift. Är fastigheten ofri,
utsättes det i överskriften, så ock vem grunden tillhör.

Överskriften till efterföljande blad skall genom angivande av
stadsägoenhetens beteckning utvisa, till vilket upplägg samma blad hör.

Har förordnande meddelats enligt lagen med särskilda bestämmelser om
fastighetsgbildning inom vissa områden av stad eller har sådant
förordnande återkallats, skall beslutet, om stadsägomark därav beröres,
antecknas å stadsägobokens första sida eller å särskild bilaga, vartill
där hänvisas.

17 § 1 mom. I fråga om registrering av stadsägor, som inom en enhet
bildas genom delning eller avstyckning, skola, så vitt ej i 3 eller 4
mom. annorlunda stadgas, följande bestämmelser lända till efterrättelse.

Delas genom förrättning, som fastställts, stadsägoenhet i flera lotter,
registreras dessa å upplägget för den odelade fastigheten i rum, som
bildas genom tvärlinjer över upplägget. Lotterna åsättas särskilda
beteckningar, bestående av enhetens i uppläggets överskrift antecknade
nummer med tillägg av en eller, där det erfordras, flera bokstäver
sålunda, att den först registrerade betecknas med A, den andra med B,
den tredje med C och så vidare, och upptages i kolumn 2 för de särskilda
lotterna enhetens registerbeteckning. Ingå i denna beteckning flera
nummer, må de särskilda lotterna betecknas med ett av dessa nummer med
tillägg av littera på sätt ovan sägs.

Vad nu sagts skall, med användande av närmast lediga littera, om sådan
efter vad ovan sägs skall ingå i beteckningen, vinna tillämpning, där en
utbruten lott sedermera undergår delning.

Höra i följd av delningsförrättning flera skriften till stadsäga,
anmärkes skiftenas antal i kolumn 11.

Avstyckas från registrerad fastgihet visst område, varde detta likaledes
infört i särskilt rum å upplägget, och skall den sålunda uppkomna
fastigheten, utan att ändring sker i stamfastighetens
registerbeteckning, åsättas särskild beteckning, bestående av
stamfastighetens beteckning eller, där stamfastigheten såsom bestående
av skilda områden å marken erhållit en registerbeteckning, vari flera
nummer ingå, beteckningen å det område, vartill det avstyckade området
hört, med tillägg av närmast lediga littera.

Har enligt lagen om delning av jord å landet del av stadsäga avstyckats
för sammanläggning med annan stadsäga eller för ändamålet avstyckad del
av stadsäga eller i bihang B eller C upptaget område, skall den
avstyckade delen utan att särskilt registreras överföras till den genom
sammanläggningen bildade stadsägans rum.

17 § 2 mom. Vad i denna förordning föreskrives om registrering av
avstyckat område skall, så vitt ej annorlunda är stadgat, i tillämpliga
delar gälla beträffande registrering av område, som utbrutits i enlighet
med bestämmelserna om expropriation eller om ändring eller utrivning av
vattenverk eller enligt vattenlagen eller som inlösts enligt lagen om
sammanföring av samfälld vägmark med angränsande fastighet m.m. eller
avskilts enligt lagen om rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare att
inlösa under nyttjanderätt upplåtet område eller genom tomtindelning,
som, efter det lagfart å området meddelats, förfallit, innan
tomtindelningen blivit rättsligen genomförd.

Där utbtrytning ägt rum av servitut, som veterligen grundats på särskilt
avtal utan samband med tillkomsten av den fastighet till vars förmån det
gällt, skall det utbrutna området upptagas i stadsägoboken på sätt som
gäller beträffande avstyckat område; åliggande registerföraren, då
registrering förekommer av område som utbrutits för servitut, att därom
göra anmälan hos statens lantmäteriverk, som, efter det yttrande
inhämtats från den tjänsteman vilken för fastighetsboken, förordnar,
huru området skall upptagas i stadsägoboken. Kungörelse (1952:1158).

17 § 3 mom. Skall utbrutet eller avstyckat område efter vad i 7 kap. 10
§ under 3) av lagen om fastighetsbildning i stad sägs anses såsom
särskild enhet och förty överföras till nytt upplägg, varde det därå
upptaget under närmast lediga stadsägonummer och uteslutes i samband
därmed dess förra nummer ur den odelade stadsägans registerbeteckning.

Då område, som i ett sammanhang avstyckats från flera stadsägoenheter,
för vilka det varit samfällt, enligt stadgande i 7 kap. 10 § under 5) av
lagen om fastighetsbildning i stad upptages i fastighetsregistret såsom
särskild enhet, varde området betecknat med nästa lediga nummer för
stadasäga i staden eller inom vederbörande församling eller ägotrakter,
med tillägg av namn å ägotrakt, så vitt sådant namn ingår i
stamfastighetens registerbeteckning.

Vad i andra stycket stadgats skall äga motsvarande tillämpning, då
område avstyckats från samfälld mark, vari fastighet utom staden äger
del.

17 § 4 mom. Sammanläggas särskilda stadsägor, som ingå i samma enhet,
till stadsäga, skall denna införas i nytt rum å upplägget för enheten
under de förutvarande stadsägornas beteckning i förening eller, där
samma nummer, ett eller flera, ingå i stadsägornas beteckning, under
beteckning, bestående av detta eller dessa nummer med tillägg av närmast
lediga littera, dock att, i fall de sammanlagda staadsägorna tidigare
tillhopa utgjort en stadsäga, dennas beteckning skall utgöra
registerbeteckning för den nybildade fastigheten.

Har stadsägoenhet efter vad i 7 kap. 10 § 4) av lagen om
fastighetsbildning i stad sägs uppkommit genom sammanläggning av
stadsägoenhet eller del därav med annan stadsägoenhet eller del därav,
skall den i stadsägoboken upptagas på sätt i 3 mom. andra stycket
föreskrives för fall, som där avses.

17 § 5 mom. har upphävts genom kungörelse (1971:1011).

17 § 6 mom. Då en registrerad stadsäga delats i flera lotter eller
särskilda stadsägor, som höra till samma enhet, sammanlagts till
stadsäga, skola vid registreringen av sålunda timad förändring
uppgifterna i kolumnerna 2-5 för den odelade stadsägan eller, då
sammanläggning ägt rum, för de förutvarande särskilda stadsägorna
överlinjeras med rött, varjämte anteckning i kolumn 11 införes om
förändringen och om lotternas eller den genom sammanläggning bildade
stadsägans beteckning.

17 § 7 mom. Då stadsäga eller del därav överföres till nytt upplägg,
skall hänvisning ske från det ena upplägget till det andra samt det
förutvarande upplägget eller, om därå redovisats jämväl annat område än
det överförda, vad angående detta må vara infört i kolumnerna 2-5
överlinjeras med rött.

17 § 8 mom. En redan använd registerbeteckning må icke ånyo användas i
annat fall än i 4 mom första stycket sägs.

18 § Vid stadsägobokens första uppläggande antecknas i kolumn 5
stadsägoenhetens areal i överensstämmelse med motsvarande uppgift i
ägoförteckningen enligt formulär 8. Där ej uppgift om areal grundar sig
å mätning, varom kolumnerna 6-9 meddela upplysning, skall i kolumn 11
anmärkas, vid vilken mätning den uppgivna arealen blivit beräknad.

Där stadsäga, för vilken karta saknas, utan att nymätning skett avfattas
å registerkartan, anmärkes detta i kolumn 11.

Har mätningsförrättning övergått stadsägan, antecknas i därför avsedda
kolumner förrättningens art och tiden, då den fastställts eller, där
fastställelse ej ifrågakommer, blivit avslutad, förrättningsmannens
namn, nummer eller annan beteckning å det uppmätta området samt ägarens
namn enligt kartbeskrivningen ävensom förrättningsaktens arkivnummer. Är
fråga om förrättning enligt lagen om sammanföring av samfälld vägmark
med angränsande fastighet m.m., skall tillika i kolumn 11 antecknas
dagen då laga kraft ägande beslut i anledning av förrättningen
förelegat.

Hava flera stadsägor sammanlagts till en, skall den sammanlagda arealen
antecknas i kolumn 5 samt, i fall mätningsförrättning övergått de
förutvarande stadsägorna eller någon av dem, hänvisning införas i kolumn
11 till blad och rum å upplägg, där anteckning förekommer om sådan
förrättning.

Har till stadsäga utom den registrerade arealen veterligen jämväl andel
i samfälld mark, som är belägen i staden, införes anteckning därom i
kolumn 11 jämte uppgift om markens beteckning å registerkartan eller om
det rum uti den i § 38 mom. 3 förordningen angående jordregister
omförmälda förteckningen, där det samfällda området är upptaget. Har
stadsäga med föranledande av 1 § fjärde stycket i lagen om delning av
fastighet vid ändring i rikets indelning m.m. bibehållits vid andel i
samfälld mark, som är belägen utom staden, antecknas i kolumn 11 den
samfällda markens belägenhet samt göres hänvisning, där marken är
belägen inom område av annan stad, för vilket fastighetsregister såsom
för stad föres, till dess rum i bihang B till fastighetsregistret för
den staden, men eljest till dess rum uti den i § 38 mom. 3 i
förordningen angående jordregister omförmälda förteckningen. Är stadsäga
oskiljaktigt förenad med viss tomt eller utgöres stadsäga av område, som
för tomt utbrutits ur samfälld mark eller som jämte en i tomtboken
upptagen tomt i särskild ordning lagfarits för järnväg, skall anteckning
om förhållandet göras i kolumn 11 med hänvisning till tomtens upplägg i
tomtboken. Har för område, som tillhör stadsägan, i stadsplan meddelats
bestämmelser angående området användande för visst ändamål eller skola
enligt fastställd generalplan, byggnadsplan eller utomplansbestämmelser
särskilda föreskrifter tillämpas med avseende på byggnadsverksamhetens
ordnande eller har Konungen eljest meddelat sådana föreskrifter eller
har jämlikt äldre lag plan godkänts att lända till efterrättelse vid
avstyckning, skall i kolumn 11 göras anteckning därom med hänvisning
till aktens arkivnummer. Har jämlikt 3 kap. i lagen om enskilda vägar
meddelats beslut om vägförenings väg eller har jämlikt 3 eller 4 § lagen
om fornminnen meddelats beslut rörande fast fornlämning, skall
beträffande stadsäga, på vilken vägen eller fornlämningen är belägen
anteckning därom göras på sätt nyss sagts.

Undergår stadsägas registrerade areal förändring genom avstyckning eller
annan förrättning, som ej föranleder åsättande av ny registerbeteckning
å stadsägan, skall den förutvarande anteckningen om areal överlinjeras
med rött och den förändrade arealen införas på närmast lediga rad inom
rummet; och skall vad sålunda stadgats jämväl iakttagas då område, som
förvärvats för järnväg, överföres till upplägg, varå annat till samma
järnväg hörande område förut upptagits.

19 § har upphävts genom kungörelse (1971:1011).

20 § har upphävts genom kungörelse (1971:1011).

21 § Över de i stadsägoboken upptagna fastigheter skall föras register,
omfattande de namn, som införts i kolumnerna 4 och 11. Har numrering
skett särskilt för församlingar eller ägotrakter, skall registret
därjämte utvisa, vilka upplägg församlingen eller ägotrakten omfattar.

Registret föres i enlighet med formulär 5 eller med användande av så
kallat kortsystem.

22 § har upphävts genom kungörelse (1971:1011).

23 § Beröres område, som upptages i bihang B, av bestämmelser i
stadsplan angående områdets användande för visst ändamål eller av
fastställd generalplan, byggnadsplan eller utomplansbestämmelser eller
av särskilda byggnadsföreskrifter, som Konungen jämlikt äldre lag
meddelat, eller av plan, som jämlikt äldre lag godkänts att lända till
efterrättelse vid avstyckning, skall därom göras anteckning i kolumnen
för särskilda anteckningar med angivande av aktens arkivnummer. Har
jämlikt 3 kap. i lagen om enskilda vägar meddelats beslut om
vägförenings väg eller har jämlikt 3 eller 4 § i lagen om fornminnen
meddelats beslut rörande fast fornlämning, skall beträffande område, på
vilket vägen eller fornlämningen är belägen, anteckning göras på sätt
nyss sagts.

Har i bihang B upptaget område eller del därav undergått delning eller
eljest upphört att användas för delägares gemensamma behov eller har
sådant område helt eller delvis avstyckats eller avskilts genom
tomtindelning, som förfallit efter det lagfart å området eller delen
meddelats, men innan tomtindelningen blivit rättsligen genomförd, skall
området eller delen avföras ur bihanget och efter omständigheterna
överföras till tomtboken, stadsägoboken eller bihang C. Härvid skola, då
fråga är om mark, som skall ingå i tomtindelning eller enligt stadsplan
eller fastställd generalplan utläggas till gata eller dylikt
bestämmelserna i 19 § äga motsvarande tillämpning. Vad sålunda stadgats
skall äga motsvarande tillämpning då i bihang B redovisat område eller
del därav sammanförts enligt lagen om sammanföring av samfälld vägmark
med angränsande fastighet m.m.

Om vid förrättning, som äger rum efter registerkartans upprättande,
område undantages för delägares gemensamma behov eller eljest lämnas
oskiftat såsom samfällt, skall i fråga om områdets registrering och
utmärkande å registerkartan iakttagas vad i enahanda hänseende är
stadgat beträffande upprättandet av registerkarta och bihang B, dock att
i varje fall sådant område betecknas med närmast lediga littera. Vad nu
sagts skall äga motsvarande tillämpning, då område enligt lagen om
sammanföring av samfälld vägmark med angränsande fastighet m.m.
sammanförts med två eller flera fastigheter genom att tilläggas ett för
fastigheterna samfällt område, därvid dock skall iakttagas, att det
sammanförda området ej skall betecknas med eget littera utan påföras det
område, till vilken det lagts, samt att i kolumn 11 skall antecknas
dagen, då beslutet om sammanföring vunnit laga kraft.

Har förordnande meddelats enligt lagen med särskilda bestämmelser om
fastighetsbildning inom vissa områden av stad eller har sådant
förordnande återkallats, skall beslutet, om i bihang B upptagen mark
därav beröres, antecknas å bihangets första sida eller å särskild
bilaga, vartill där hänvisas.

24 § I bihang C upptaget område eller del därav, som sammanlagts med
tomt eller med i stadsägoboken upptagen fastighet eller utlagts till
särskild tomt eller fastighet, skall avföras ur bihanget och efter
omständigheterna överföras till tomtboken eller stadsägoboken. Härvid
skola, då fråga är om mark, som skall ingå i tomtindelning,
bestämmelserna i 19 § äga motsvarande tillämpning, och må, där del av
område, varom nu är fråga, skall överföras till stadsägoboken, sådan
överföring ej ske innan den del avstyckats från området i övrigt. Har
område, som nu är i fråga, eller del därav avskilts genom tomtindelning,
som förfallit efter det lagfart å området eller delen meddelats men
innan tomtindelningen blivit rättsligen genomförd, skall området eller
delen avföras ut bihanget och överföras till stadsägoboken. Skall område
eller del därav avföras ur bihanget för att i stadsägoboken upptagas
såsom särskild fastighet, ankomme på länsstyrelsen att meddela därför
erforderliga föreskrifter.

Vad i avseende å område, som är upptaget i bihang C, här ovan är
särskilt stadgat, skall, där dylikt område utgör särskilt fastighet
eller ingår i sådan fastighet, icke äga tillämpning i vidare mån än så
vitt angår områdets avförande ur bihanget.

Då efter registerkartans upprättande sådant förhållande inträtt att väg,
gata eller annat område skall uptagas i bihang C, skall i fråga om dess
registrering och utmärkande å registerkartan iakttagas vid i enahanda
hänseende är stadgat beträffande upprättandet av registerkarta och
bihang C. Sådant område skall i bihang C införas i nytt rum eller såsom
tillökning i område, som förut upptagits i särskilt rum, allt eftersom
med hänsyn till områdets beteckning å registerkartan prövas lämpligt.

Har förordnande meddelats enligt lagen med särskilda bestämmelser om
fastighhetsbildning inom vissa områden av stad eller har sådant
förordnande återkallats, skall beslutet, om i bihang C upptagen mark
därav beröres, antecknas, å bihangets första sida eller å särskilt
bilaga, vartill där hänvisas.

25 § Utöver vad i 23 och 24 §§ är stadgat om införande å registerkartan
av förändringar, som tima efter upprättandet av bihang B eller C, har
registerföraren att tillse, att förändringar i fastighetsindelningen,
som ske genom bildande av ny fastighet eller genom förläggande av mark
från en fastighet till en annan eller genom ändring i område för gata
eller dylikt, utmärkas å registerkartan, och skall därvid i tillämpliga
delar iakttagas det beteckningssätt, som i avseende å kartans
upprättande och fastigheternas redovisning i fastighetsregistret är
föreskrivet.

Delas område, som vid mätningsförrättning undantagits för delägares
gemensamma behov eller eljest vid sådan förrättning lämnats oskiftat,
eller har i annat fall vid delning av ett med särskilt beteckning
utmärkt område för någon delägare utlagts flera skiften, skall, vid
delning av samfällt område för varje skifte, men eljest för varje skifte
utom det första, registerbeteckningen å den fastighet, vartill skiftet
hör, förening efter registerkartans upprättande blivit vederbörligen
bestämd, utmärkas i enlighet med förrättningskartan, ändå att till följd
därav skiljaktighet kommer att uppstå mellan den renoverade
registerkartan och den ursprungliga. Kungörelse(1964:587).

Gemensamma bestämmelser

26 § När fastighetsregister upplagts, har fastighetsregistermyndigheten
att till statens lantmäteriverk sända en kopia av registerkartan.

Vad nu sagts äger motsvarande tillämpning i fråga om sådan renoverad
karta, som omförmäles i 25 § femte stycket. Den ursprungliga kartan,
utvisande fastighetsindelningen omedelbart innan den renoverade karten
börjat föras, arkiveras i detta skick.

Har fastighet utanför registerområdet bibehållits vid andel i
samfällighet som är belägen inom området, skall
fastighetsregistermyndigheten sända utdrag av bihang B beträffande
samfälligheten till fastighetsregistermyndigheten för det registerområde
till vilket fastigheten hör.

27 § Har avgäld fastställts för fastighet eller annat område, som
upptages i fastighetsregistret, varde beslutet anmärkt i kolumnen för
särskilda anteckningar å det ställe i fastighetsregistret eller bihang
C, där fastighet eller område, som ansvaret åligger, har införts. Vad
sålunda stadgats gälle ock i fråga om beslut om avlösning av avgäld.

Om tomtören, vretskatt och andra dylika avgifter, som för fastighet ingå
till stadens kassa samt icke äro av allenast tillfällig beskaffenhet, må
med länsstyrelsens medgivande anteckning på enahanda sätt införas i
fastighetsregistret.

28 § Om servitut, som efter det denna förordning trätt i kraft
tillkommer vid laga skifte eller som tillkommer vid avstyckning av
område, som ej ingår i tomtindelning, skall anteckning göras i
fastighetsregistret.

Sådan anteckning må ock göras om servitut, som före förordningens
ikraftträdande tillkommit vid laga skifte, hemmansklyvning eller
ägostyckning och om vilket upplysning vunnits under registrets
uppläggande eller anmälan sker hos registerföraren.

Anteckning, som nu sagts, skall göras i kolumnen för särskilda
anteckningar vid den fastighet, som besväras av servitutet. Är
servitutet inskränkt till område, som redovisas i bihang B, eller till
del av sådant område, må anteckning jämväl där verkställas.

Varder servitut, om vilket anteckning gjorts i fastighetsregistret,
utbrutet eller förordnar domstol om förflyttning av sådant servitut
eller förklarar domstol, att sådant servitut är förfallet eller att det
skall avlösas, eller har antecknat servitut helt eller till viss del
upphört att gälla på grund av sammanföring eller inlösen enligt lagen om
sammanföring av samfälld vägmark med angränsande fastighet m.m., skola i
registret göras de anteckning, som härav föranledas.

29 § När tomtindelning fastställts, skall länsstyrelsen översända
tomtindelningsakten till fastighetsregistermyndigheten. Sedan
fastställelsebeslutet vunnit laga kraft, skall länsstyrelsen underrätta
myndigheten därom. Efter att ha verkställt de registreringsåtgärder, som
föranledes av tomtindelningen, skall myndigheten sända akten till
byggnadsnämnden.

Bestämmelserna i första stycket äga motsvarande tillämpning i fråga om
ändring eller upphävande av tomtindelning.

30 § 1 mom. har upphävts genom kungörelse (1971:1011).

30 § 2 mom. Har område avskilts från fastighet i enlighet med
bestämmelserna om expropriation eller enligt vattenlagen, skall, sedan
anmälan om expropriationens eller inlösningens fullbordan enligt vad
därom är stadgat inkommit, det åligga registerföraren att i
fastighetsregistret och därtill hörande handlingar göra de införingar,
som föranledas av områdets avskiljande.

31 § Sker efter fastighetsregistrets uppläggande nymätning av tomt eller
annan mätning av stadsäga än i 30 § avses, varde utan ändring i förut
införd arealuppgift anteckning om tiden för mätningen, därvid utrönt
areal, förrättningsmannens namn och aktens arkivnummer, införd i därför
avsedda kolumner. Efter nymätning av tomt förfares på enahanda sätt
beträffande längden av tomtens särskilda sidor.

Utslag, som rör fastighets område eller gränser eller dess beskaffenhet
av fri eller ofri eller förflyttning eller avlösning av servitut, som
tillkommit vid laga skifte, hemmansklyvning eller ägostyckning eller vid
avstyckning av område, som ej ingår i tomtindelning, eller som
innehåller föreskrift att sådant servitut är förfallet eller skall
avlösas eller rör annat förhållande, som särskilt bör upptagas i
fastighetsregistret, skall anmärkas i kolumnen för särskilda
anteckningar; är utslag, mot vilket talan må fullföljas, icke åtföljt av
bevis att det äger laga kraft, skall med registreringen anstå, till dess
slutligt utslag föreligger. Där genom utslaget visst område frångått
fastighet för att läggas till annan fastighet eller bilda särskild
fastighet, skall ny registrering äga rum av fastighet eller bilda
särskild fastighet, skall ny registrering äga rum av fastighet, vars
areal ökats eller minskats, samt, i händelse enligt utslaget område,
vartill äganderätten varit tvistig, är att anse såsom särskild
fastighet, denna införas i fastighetsregistret. Framgår i annat fall av
utslag, som skall registreras, att redan gjord anteckning är oriktig,
varde den överlinjerad med rött och ny anteckning införd å vederbörligt
ställe; saknas förut anteckning om förhållande, som genom utslaget
avgjorts, och bör det förhållande särskilt upptagas i
fastighetsregistret, varde ock anteckning därom verkställd.

Vad här ovan stadgats beträffande fastighet skall äga motsvarande
tillämpning i avseende å område, som är upptaget i bihang B eller C, så
vitt fråga är om förhållande, som enligt vad förut sagts skall anmärkas
i sådant bihang.

32 § har upphävts genom kungörelse (1971:1011).

33 § Har Konungen förordnat om ändring av området för stad eller
meddelat beslut angående sträckning av gräns för stad, skall
förordnandet eller beslutet jämte därtill hörande karta genom
länsstyrelsens försorg tillhandahållas registerföraren för kännedom och
införing av vederbörliga anteckningar i fastighetsregistret.

Där efter det fastighetsregistret upplagats nya enheter tillkomma i
annan ordning än förut i denna förordning angivits eller ny eller ändrad
registerbeteckning å tomt eller benämning å fastighet varder av
länsstyrelsen fastställd eller beslut meddelats, varigenom område
upphört att vara oskiljaktigt förenat med tomt, skall länsstyrelsen därom
lämna registerföraren underrättelse.

Meddelas lagfart å lägenhet, som tillkommit i enlighet med
bestämmelserna om expropriation eller om ändring eller utrivning av
vattenverk eller enligt vattenlagen, och har lägenheten ej förut införts
i fastighetsregistret, så ock då på grund av annat fång lagfart
beviljats antingen å område, som förvärvats för staten tillhörig
järnväg, eller i den för lagfart å järnväg föreskrivna ordning å område,
som förvärvats för enskild järnväg, skall rätten skyndsamt översända
uppgift därom till registerförare, dock att, där fråga är om område, som
å annan ort än där lagfart å enskilda järnväg äger rum förvärvats för
sådan järnväg, uppgiften skall meddelas av domstolen i orten sedan
stadgad underrättelse om lagfarten kommit denna domstol tillhanda.

Ingår i nybildad tomt, förutom annat, del av tomt eller stadsäga eller
område, som upptages i bihang B eller C, och har lagfart beviljats å
fång till sådant genom tomtindelningen avstyckat område utan att
omedelbart därefter tillstånd till tomtbildningen lämnats, skall rätten
därom lämna registerföraren uppgift.

Har för allmän väg nyttjanderätt till mark förvärvats eller vägrätt
uppkommit, skall byggnadsnämnden därom underrätta registerföraren och
därvid tillhandahålla de kartor, planritningar eller dylikt, som för
vägmarkens behöriga utmärkande å registerkartan erfordras. Upphör
nyttjanderätt eller vägrätt, åligge ock byggnadsnämnden att, med
företeende av utredning rörande det ifrågavarande vägområdets
sträckning, giva det registerföraren tillkänna.

Har fastställelse meddelats å stadsplan, generalplan, byggnadsplan eller
utomplansbestämmelser eller å ändring däri, skall länsstyrelsen tillse,
att beslutet med därtill hörande kartor och övriga handlingar överlämnas
till registerföraren. Har fastställelse å stadsplan eller ändring däri
meddelats under villkor att inlösen skett, länsstyrelsen tillse, att
meddelande därom tillställes registerföraren. Därest plan,
utomplansbestämmelser eller andra föreskrifter för reglering av
bebyggelsen, om vilka registerföraren skolat erhålla underrättelse,
upphävts, skall länsstyrelsen jämväl tillse att registerföraren får del
av beslutet.

Där jämlikt äldre lag särskilda byggnadsföreskrifter fastställts eller
förordnande meddelats om ändring i sådan föreskrift, skall länsstyrelsen
tillhandahålla registerföraren beslutet för anteckningar i
fastighetsregistret.

Har staden äganderätt till mark, som enligt stadsplan eller fastställd
generalplan skall utläggas till gata eller dylikt, åligger det
byggnadsnämnden att, i fall som omförmäles i 19 eller 42 §
byggnadslagen, då marken tagits i anspråk för avsett ändamål, samt
eljest sedan avstyckning, där sådan erfordras, ägt rum, därom lämna
uppgift till registerföraren och tillika angående stadens rätt till
marken förete utredning av den nämnd, som förvaltar stadens fastigheter.

Har länsstyrelsen godkänt ändring av plan, som jämlikt äldre lag
godkänts att lända till efterrättelse vid avstyckning, skall
länsstyrelsen, sedan bevis om godkännandet åtecknats kartan, bereda
registerföraren tillfälle taga del av kartan jämte därtill hörande
beskrivning för införing av vederbörliga anteckningar i
fastighetsregistret.

Avskrift av förrättningsutlåtande, beslut och andra handlingar, som
jämlikt 84 eller 85 § lagen om enskilda vägar eller jämlikt 1 §
kungörelsen med vissa bestämmelser angående tillämpningen av lagen om
fornminnen inkommit till byggnadsnämnden, skall av denna översändas till
registerföraren för anteckning i fastighetsregistret.

Då annan mätningsförrättning än i 30 § avses fastställts eller
avslutats, åligger det förrättningsmannen att omedelbart eller, där
fråga är om tomtmätning eller annan gränsbestämningsförrättning, som
vinner laga kraft, sedan så skett och bevis därom åtecknats kartan,
översända konceptakten till registerföraren. Denne har att, sedan
vederbörliga införingar i tomtboken eller tomtbildningslängden
verkställts, till förrättningsmannen återställa konceptakten inom
trettio dagar efter mottagandet därav.

Uppgift skall ock lämnas till registerföraren:

av länsstyrelsen, då namn åsatts gator och andra i stadsplan eller
fastställd generalplan intagna allmänna platser ävensom då ändring skett
i namn eller beteckning å gata eller dylikt eller i
församlingsindelning,

av första lantmätaren, när beträffande ort, för vilken han ej är
registerförare, till lantmäterikontoret inkommit karta eller
förrättningsakt av beskaffenhet, som i 1 § under 3) avses, såvitt
förrättningen ej veterligen redan blivit registrerad, samt

av rätten, när lagfart beviljats å fång, varigenom ofritt område
friköpts, eller område, som varit oskiljaktigt förenat med tomt, för sig
lagfarits, där ej anteckning om förändringen veterligen redan skett i
fastighetsregistret, så ock då staden sökt lagfart å mark, som enligt
stadsplan eller fastställd generalplan utlagts till gata eller dylikt.

Då utslag meddelats, som efter vad i 31 § sägs skall antecknas i
fastighetsregistret, skall rätten tillse, att en avskrift av utslaget
skyndsamt tillställes registerföraren; dock skall i mål, som från
ägodelningsrätt fullföljts till hovrätt, det åligga ägodelningsdomaren
att föranstalta om att avksrift av hovrättens utslag tillställes
registerföraren, och skall erforderlig avskrift från hovrätten
översändas till ägodelningsdomaren ofördröjligen efter utslaget
meddelande. Nu föreskriven avskrift av underrätts eller hovrätts utslag
må dock ej tillställas registerföraren förrän tiden för fullföljd av
talan utgått, och skall avskriften vara försedd med bevis, huruvida
talan rätteligen fullföljts eller ej. Rör utslaget tomtgräns och har det
vunnit laga kraft, skall registerföraren giva byggnadsnämnden del av
detsamma.

Byggnadsnämnd åligger att vid utgången av varje kvartal till
registerföraren insända uppgift å de under kvartalet med nämndens arkiv
införlivade kartor och handlingar rörande stadsplan, fastställd
generalplan, byggnadsplan, utomplansbestämmelser, ändring av plan, som
jämlikt äldre lag godkänts att lända till efterrättelse vid avstyckning,
särskilda byggnadsföreskrifter, tomtindelning, förrättning, som
verkställts enligt lagen om fastighetbildning i stad eller lagen om rätt
i vissa fall för nyttjanderättshavare att inlösa under nyttjanderätt
upplåtet område eller lagen om sammanföring av samfälld vägmark med
angränsande fastighet m.m., avstyckningsförrättning inom område,
beträffande vilket förordnande meddelats enligt lagen med särskilda
bestämmelser om fastighetsbildning inom vissa områden av stad,
arealavmätning, andra mätningsförrättningar, som ingå ägogränser, samt
rörande vägförenings väg och fast fornlämning ävensom beträffande nummer
eller annan beteckning, som åsatts varje sådan arkivakt.

Har beträffande område av staden förordnande meddelats enligt lagen med
särskilda bestämmelser om fastighetsbildning inom vissa områden av stad
eller har sådant förordnanade återkallats, skall länsstyrelsen översända
avskrift av beslutet samt kopia av därtill hörande karta till
registerföraren.

Har inom område, beträffande vilket sådant förordnande gäller, som i
näst föregående stycke avses, handlagts laga skifte, i samband varmed
förekommit sammanläggning, och blir skiftet inställt, åligger det
förrättningsmannen att omedelbart översända konceptakten till
reigsterföraren. Denna har att, sedan erforderliga införing i
fastighetsregistret verkställts, återställa konceptakten till
förrättningsmannen inom fjorton dagar efter mottagandet därav.

34 § Har Konungen förordnat om ändring av området för stad eller
meddelat beslut angående sträckningen av gräns för stad, och innebär
förordnandet eller beslutet, att fastighet eller område, som redovisas i
fastighetsregistret eller i bihang B eller C, eller del därav skall
överflyttas från staden till annat förvaltningsområde, skall
registerföraren, så snart förordnandet eller beslutet kommit honom
tillhanda, göra anteckning därom vid vederbörande fastighet eller område
i kolumnen för särskilda anteckningar.

Har en i fastighetsregistret införd fastighet uteslutits ur
fastighetsregistret eller flyttats från en avdelning av
fastighetsregistret till en annan, skall registerföraren, sedan det
beslut, som ligger till grund för åtgärder, anmärkts i kolumnen för
särskilda anteckningar, med rött överlinjera fastighetens upplägg,
eller, där å upplägget redovisats även annan fastighet än den åtgärden
avser, de uppgifter angående fastigheten som upptagits i kolumnerna 1-5
av tomtboken eller i kolumnerna 2-5 av stadsägoboken.

Vad i nästföregående stycke stadgats skall äga motsvarande tillämning,
när område avföres ur bihang B eller C eller flyttas från ett rum till
annat i sistnämnda bihang; skolande därvid med rött överlinjeras, så
vitt angår område, som införts i bihang B, uppgifter i kolumnerna 2-6,
och beträffande i bihang C upptaget område de uppgifter, som införts i
kolumnerna 2-4. Kungörelse (1931:370).

35 § Tomtägare, som jämlikt 7 kap. 3 § av lagen om fastighetsbildning i
stad gör framställning om tomts införande i tomtboken, har att förete
karta med protokoll rörande mätning av tomten enligt bestämmelserna i 2
kap. av nyssnämnda lag (laga tomtkarta) så ock annan för registreringen
erforderlig handling, som av registerföraren begäres. Har i annat fall
ej till registerföraren inkommit vederbörlig anmälan om förhålladen, som
föranleder registrering, må registrering därav äga rum på ansökning av
enskild rättsägande, så framt han företer bevis om förhållandet.

Har tomtägare i ansökning om byggnadslov gjort framställning om tomts
införande i tomtboken, skall byggnadsnämnden, där fastighetsregister är
för staden upplagt, överlämna framställningen jämte den vid ansökningen
om byggnadslov fogade tomtkartan till registerföraren; och har denne att
skyndsamt handlägga ärendet och därefter återställa handlingarna till
byggnadsnämnden med besked om registerförarens åtgärd i anledning av
framställningen. Är fastighetsregistret icke anmält upplagt för staden,
skall byggnadsnämnden om framställning, varom nu är fråga, underrätta
förrättningsmannen för upprättande av registerkarta över staden.

Sker registrering på ansökning av enskild rättsägande och vill han
återfå karta eller handling, som legat till grund för registreringen
samt ej eljest finnes i stadens vård, åligge honom att överlämna styrkt
kopia eller avskrift till registerföraren att av honom förvaras. Utöver
den kostnad, som må erfordras för dylik kopia eller avskrift, vare
sökanden ej skyldig vidkännas utgift för registrering. Kungörelse
(1922:181)

36 § De enligt formulären 8-12 upprättade handlingar skola av
registerföraren efter fastighetsregistrets uppläggande, vederbörligen
fullständigade, överlämnas till den tjänsteman, som för fastighetsboken;
och åligger denne att i fastighetsboken eller tomträttsboken för varje
särskild fastighet, som är upptagen i boken, med rött anmärka dess
beteckning och areal enligt fastighetsregistret samt därefter till
registerföraren återställa handlingarna. Registerföraren skall därjämte
bereda byggandsnämnden och den, som förrättar mantalsskrivning i staden,
tillfälle att taga del, byggnadsnämnden av förteckningen enligt formulär
10 samt mantalsskrivningsförrättaren av förteckningarna enligt
formulären 10 och 11 jämte förslaget till fastighetsindelning.

Hava förteckningar enligt formulären 10-12 ej upprättats, erhålle den,
som för fastighetsboken, byggandsnämnden och
mantalsskrivningsförrättaren i lämplig ordning uppgift om de
fastighetsbeteckningar, som fastställts.

Efter det registerbeteckning för fastighet blivit införd i fastighetsbok
eller tomträttsbok, skall rätten i handlingar, som av densamma utfärdas,
för fastighetens betecknande använda registerbeteckningen, rätten likväl
öppet lämnat att tills vidare därjämte anmärka äldre beteckning.

I fråga om tillhandahållande av fastighetsregistret eller avskrift därav
för uppläggande av nya fastighetsböcker gälle vad särskilt varder
stadgat.

37 § När uppgift om ändring i fastighetsindelningen eller annat, som
skall iakttagas i fastighetsregistret, inkommit till
fastighetsregistermyndigheten, skall denna utan dröjsmål verkställa
föreskrivna registreringsåtgärder. Beträffande ändring som rör
indelningen i fastigheter eller som medför ny registerbeteckning för
fastighet skall myndigheten samtidigt iordningsställa uppgiftskort i
enlighet med formulär som fastställes av statens lantmäteriverk
(formulär 14). Ett exemplar av varje uppgiftskort översändes till
inskrivningsmyndigheten å sådan tid att det kan vara denna tillhanda
senast dagen före nästföljande inskrivningsdag. Ett exemplar översänds
till skattemyndigheten senast den 15 i månaden näst efter den, under
vilken registreringen skett.

Har fastighet utanför registerområdet bibehållits vid andel i
samfällighet som är belägen inom området, skall
fastighetsregistermyndigheten, så snart förändring beträffande
samfälligheten registrerats i bihang B, därom genom utdrag av
förteckning underrätta fastighetsregistermyndigheten för det
registerområde till vilket fastigheten hör. Vad sålunda stadgats skall
gälla även då ny samfällighet, varom här är fråga, upptages i bihang B.

Uppgift om samfällighet och gemensamhetsanläggning lämnas till
skattemyndigheten enligt formulär 14 i den utsträckning statens
lantmäteriverk efter samråd med riksskatteverket föreskriver. Förordning
(1991:752).

38 § har upphävts genom kungörelse (1971:1011).

39 § har upphävts genom kungörelse (1971:1011).

40 § har upphävts genom kungörelse (1971:1011).

41 § har upphävts genom kungörelse (1971:1011).

42 § har upphävts genom kungörelse (1971:1011).

43 § Statens lantmäteriverk äger meddela närmare föreskrifter om
uppläggande och förande av fastighetsregister i enlig med grunderna i
denna förordning jämte därvid fogade anvisningar, så ock om tillämpning
därav i särskida fall, där ej för behandling av uppkommen fråga annan
ordning är stadgat.

44 § har upphävts genom kungörelse (1971:1011).

45 § Fastighetsregister med tillhörande kartor och handlingar samt alla
för registerkartans upprättande tillkomna handlingar skola förvaras i
brandskyddad lokal.

Det åligger fastighetsregistermyndigheten att föra förteckning över de
kartor och handlingar som ställts under myndighetens vård.

46 § Till blanketter till tomtbok, stadsägobok och bihang användes
skrivpapper märkt “svenskt arkiv 112”. Beträffande övriga för
fastighetsregistreringen behövliga blanketter äger statens
lantmäteriverk föreskriva lämplig papperssort.

Angående material till registerkarta och i 26 § föreskrivna kopior av
registerkarta äger statens lantmäteriverk meddela föreskrifter.

47 § har upphävts genom kungörelse (1971:1011).

48 § har upphävts genom kungörelse (1971:1011).

49 § Om fastighetsregister för stad enligt lösbladssystem är särskilt
stadgat.

Bestämmelserna i denna förordning gälla ej i den mån de strida mot
bestämmelser som ha samband med uppläggandet av nytt fastighetsregister.

50 § För utdrag av fastighetsregister som föres av kommunal
fastighetsregistermyndighet får avgift uttagas med samma belopp som
enligt statens lantmäteriverks bestämmelser skall uttagas för utdrag av
fastighetsregister som föres av statlig fastighetsregistermyn dighet.
Avgiften tillfaller kommunen. Kungörelse (1974:508).

3 kap. Om fastighetsregisters uppläggande och förande efter utgången av
år 1971

51 § Bestämmelserna i detta kapitel skola tillämpas i fråga om
uppläggande och förande av fastighetsregister för stad (stadsregister)
efter utgången av år 1971. Övriga föreskrifter i förordningen äga efter
sagda tidpunkt tillämpning endast i den mån de icke strida mot nämnda
bestämmelser eller mot stadsregisterkungörelsen (1971:1010).

Införing som gjorts i stadsregister före utgången av år 1971 får ändras
så, att redovisningen kommer att överensstämma med bestämmelserna i
detta kapitel.

52 § Vad som i 2 kap. föreskrivs om registerföraren, den tjänsteman som
för fastighetsboken, förste lantmätaren och mantalsskrivningsförrättaren
skall tillämpas på respektive fastighetsregistermyndigheten,
inskrivningsmyndigheten, fastighetsregistermyndigheten och
skattemyndigheten. Vad som föreskrivs om rätten skall tillämpas på
inskrivningsmyndigheten utom i fall som avses i 33 § trettonde stycket.

Med undantag av 11 § första stycket och 33 § skola bestämmelserna i 2
kap. om konungens befallningshavande tillämpas på
fastighetsregistermyndigheten. Dock skall fråga om medgivande till
renovering av registerkarta enligt 25 § femte stycket prövas av statens
lantmäteriverk. Vidare skall uppgift om namn på gator m. m. enligt 33 §
tolfte stycket lämnas av den kommunala instans som beslutat i
namnärendet.

Vad som i 2 kap. sägs om den i 38 § 3 mom. förordningen (1908:74)
angående jordregister omförmälda förteckningen skall i tillämpliga fall
gälla S-förteckningen till jordregistret. Förordning (1990:1240).

53 § De bestämmelser i 2 kap., som avse rättsligen bestående tomt, skola
i tillämpliga delar gälla i fråga om fastighet som redovisas i
tomtboken.

Vad som i 2 kap. föreskrives om stadsäga skall i tillämpliga delar gälla
även i fråga om annan fastighet som redovisas i stadsägoboken.

53 a § Vad som sägs om stadsplan, byggnadsplan och tomtindelning i 11 §,
18 § femte stycket fjärde punkten eller 23 § första stycket första
punkten skall även gälla detaljplan, områdesbestämmelser och
fastighetsplan enligt plan- och bygglagen (1987:10). Förordning
(1987:600).

54 § Vid uppläggande av stadsregister införas i kolumn 6 i tomtboken och
kolumn 10 stadsägoboken, i stället för uppgifter från fastighetsboken,
motsvarande uppgifter från jordregistret.

55 § Uppläggande av stadsregister får ske i etapper. Sedan registret
eller del därav upplagts, skall fastighetsregistermyndigheten göra
anmälan hos statens lantmäteriverk. Därvid skall anges vilken dag
registret börjat föras.

När stadsregistret eller del därav upplagts, skall fastigheter och
samfälligheter, som redovisas i registret, uteslutas ur jordregistret.
Har arbetet utförts av en kommunal fastighetsregistermyndighet, skall
myndigheten för detta ändamål underrätta den statliga
fastighetsregistermyndigheten i länet. Förordning (1990:255).

56 § Stadsäga, som enligt 7 § andra stycket 2-4 stadsregisterkungörelsen
(1971:1010) skall redovisas såsom stadsägoenhet, åsättes närmast lediga
stadsägonummer. Finns inom området särskild numrering för församlingar
eller ägotrakter, skall denna tillämpas.

57 § Omfattar fastighet eller samfällighet flera områden, antecknas
antalet områden i kolumnen för särskilda anteckningar i fastigheten
eller samfällighetens rum. Vid ändring av antalet överlinjeras inaktuell
uppgift med rött.

58 § Utgöres fastighet enbart av andel i samfällighet, införes i
kolumnen för särskilda anteckningar i fastighetens rum benämningen
andelsfastighet.

59 § I den mån uppgifter därom finnas tillgängliga, göres i bihang B
anteckning om de fastigheter som ha del i samfällighet och om
fastigheternas andelstal.

Föreligger uppgift om att samfällighet ställts under särskild
förvaltning, skall det antecknas i bihang B.

60 § Har servitut bildats, ändrats eller upphävts genom åtgärd varom
uppgift skall införas i fastighetsregistret, göres anteckning i rummet
för den härskande fastigheten. Om servitutet skall utövas enbart på
eller av samfällighet som upptagits i bihang B, får anteckning i stället
göras i samfällighetens rum. Servitut som berör gemensamhetsanläggning
antecknas enligt 61 a § första stycket.

61 § Uppgift om fastighetsbildning eller fastighetsbestämning enligt
fastighetsbildningslagen (1970:988) eller om annan fastighetsbildande
eller fastighetsbestämmande åtgärd införes i kolumn 3 i tomtboken,
kolumnerna 6-9 i stadsägoboken och kolumnerna 7-10 i bihang B utan
hinder av kolumnernas rubriker. Fastighets sidlängder samt ägares och
förrättningsmans namn anges ej.

I stället för tidsangivelse enligt rubrikerna till kolumn 3 i tomtboken,
kolumn 7 i stadsägoboken och kolumn 8 i bihang B införes uppgift om
dagen för registrering av förrättning eller åtgärd. Före uppgiften
utsättes bokstaven R.

61 a § Redovisningen av förrättning eller annan åtgärd enligt
anläggningslagen (1973:1149) berörande gemensamhetsanläggning sker i
bihang GA. I rummet för fastighet eller samfällighet som beröres av
åtgärden göres endast hänvisning till bihang GA. Anteckning om servitut
göres endast om servitutet berör fastighet som ej deltager i
gemensamhetsanläggningen. Om fastighetsbildning eller annan åtgärd, som
skall redovisas i rummet för fastighet eller samfällighet, är av
betydelse för gemensamhetsanläggning, skall uppgift om åtgärden införas
även i bihang GA och hänvisning göras till bihanget.

Beröres tomträtt av åtgärd enligt anläggningslagen (1973:1149) skall
åtgärden redovisas såsom avseende den fastighet i vilken tomträtten
inskrivits.

Förvaltas gemensamhetsanläggning av samfällighetsförening enligt lagen
(1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, skall föreningens firma
antecknas i bihang GA.

61 b § Vid införande av uppgift om förrättning enligt lednings
rättslagen (1973:1144) skall vad som i 60 § föreskrives om servitut i
tillämpliga delar gälla ledningsrätt. Har förordnats att ledningsrätt
skall höra till tomträtt, skall ledningsrätten redovisas såsom hörande
till den fastighet i vilken tomträtten inskrivits.

Har del av fastighet inlösts enligt ledningsrättslagen, skall den
inlösta ägovidden registreras såsom fastighet. Motsvarande skall gälla
när samfällighet eller del därav inlösts. Kungörelse (1974:149).

62 § Har förrättning föranlett åsättande av ny registerbeteckning, skall
fastighetsregistermyndigheten anteckna beteckningen med rött på
förrättningskartan, om sådan upprättats, och beskrivningen eller, när
beskrivning ej upprättats, förrättningsprotokollet.

Anteckning om dagen för registrering av förrättning eller åtgärd göres i
den akt som ligger till grund för registreringen.

63 § Sådan anteckning om stadsplan som avses i 18 § femte stycket fjärde
punkten eller 23 § första stycket första punkten skall göras, oavsett
vilket ändamål som angivits i planen. Ingår en fastighet eller en
samfällighet i kvarter, antecknas kvarterets namn.

Berörs fastighet som redovisas i stadsägoboken eller område som
redovisas i bihang B eller bihang C av fastighetsplan, skall uppgift om
planen och dess aktnummer samt om kvarterets namn införas i kolumnen för
särskilda anteckningar. När sådan uppgift införs, skall förekommande
hänvisning till tomtbildningslängd överlinjer as med rött.

Andra stycket skall tillämpas även i fråga om sådan i tomtboken
redovisad fastighet som inte motsvarar lott. Förordning (1987:600).

63 a § Regionplan, översiktsplan, detaljplan, områdesbestämmelser och
fastighets plan enligt plan- och bygglagen (1987:10) samt stadsplan och
byggnadsplan som har genomförandetid enligt 17 kap. 4 § andra stycket
samma lag skall redovisas i en plan- och bestämmelseförteckning
(PB-förteckning). I PB-för teckningen får även andra äldre planer,
bestämmelser, beslut och utredningar enligt 33 §
fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059) tas upp.

Om en bestämmelsekarta har upprättats enligt 2 § 2 mom., får sådan
anteckning som avses i 11 §, 18 § femte stycket fjärde punkten, 23 §
första stycket första punkten eller 63 § underlåtas, om uppgiften finns
i PB-förteckningen.

Statens lantmäteriverk fastställer den blankett på vilken PB-förteckning
skall föras. Förordning (1987:600).

64 § Om en fastighet eller en samfällighet motsvarar lott enligt
fastighetsplan eller tomt enligt tomtindelning, skall uppgift därom
införas i kolumnen för särskilda anteckningar i fastighetens eller
samfällighetens rum. Förordning (1987:600).

65 § I avdelning A i tomtboken eller i rummet för fastighet eller för
område i bihang B eller bihang C införd uppgift om detaljplan,
områdesbestämmelser, fastighetsplan eller äldre motsvarighet till sådan
plan eller bestämmelse som upphävts eller förfallit såvitt gäller
kvarteret, fastigheten eller området, överlinjeras med rött.

Uppgift om att en fastighet eller en samfällighet motsvarar lott enligt
fastighetsplan eller tomt enligt tomtindelning överlinjeras med rött, om
på grund av ändrade förhållanden sådan överensstämmelse inte längre
föreligger.

När överlinjering sker, införes samtidigt behövlig uppgift om
anledningen därtill. Förordning (1987:600).

66 § Kommunfullmäktige eller den kommunala nämnd som fullmäktige utsett
därtill beslutar om kvartersindelning och kvartersnamn enligt 6 §.
Fastighetsregistermyndigheten skall ges tillfälle att yttra sig i
ärendet och skall underrättas om beslutet. Förordning (1987:600).

67 § Fastighetsregistermyndigheten beslutar om registerbeteckning, om ej
annat följer av 22 och 23 §§ kungörelsen (1968:379) om uppläggande av
nytt fastighetsregister m.m.

Beslutas ändring av fastighets registerbeteckning, skall
fastighetsägaren underrättas på lämpligt sätt.

68 § Register som avses i 15 § skall vara ett register över beslutade
kvartersnamn. Utöver kvartersnamnet redovisas dels datum och
aktbeteckning för beslut angående kvartersindelning och kvartersnamn,
dels beteckning på registerkartblad. Förordning (1987:600).

69 § Statens lantmäteriverks eller fastighetsregistermyndighets
beslut enligt denna förordning överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1995. Beslut som meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
Förordning (1995:367).

Övergångsbestämmelser

1924:538

Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen, enligt
därå meddelad uppgift, utkommit från trycket i Svensk
författningssamling.

Efter det kungörelsen trätt i kraft, skola de hänvisningar till 9 § näst
sista stycket i förordningen med närmare föreskrifter om
fastighetsregister för stad, som förekomma i anvisningarna till
formulären 3, 6, 7, 8, 9 och 12 vid nämnda förordning, i stället avse 9
§ fjärde stycket i samma förordning.

1931:370

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1932.

Vad i 18 § femte stycket stadgats angående anteckning om plan, som av
magistraten godkänts att lända till efterrättelse vid avstyckning, skall
äga tillämpning även med avseende å plan, beträffande vilken beslut om
godkännande meddelats före kungörelsens ikraftträdande. Uppgift angående
beslut, varom nu sagts, skall efter framställning från registerföraren
tillhandahållas denne av magistraten.

1935:293

Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1936, dock att klagan över
beslut som dessförinnan meddelats av fastighetsregisterkommissionen må
anföras i förut stadgad ordning.

1954:469

Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1954, dock att 33 § i sin
äldra lydelse skall lända till efterrättelse beträffande beslut i sådant
ärende enligt lagen om enskilda vägar, som även efter den 1 juli 1954
skall handläggas och prövas enligt dittills gällande bestämmelser.

1964:687

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1965.

Av magistrat före nämnda dag meddelad föreskrift skall äga samma
giltighet som om föreskriften därefter meddelats av Konungens
befallningshavande.

1971:1011

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1972.

Vid förande av bihang C skall fortfarande användas formulär 7 enligt 3 §
i dess äldre lydelse.