Kungörelse (1918:372) angående utläggande av statsgruvefält vid Liikavaara i Norrbottens län;

SFS nr
1918:372
Departement/myndighet
Industridepartementet
Utfärdad
1918-06-11
Upphävd
1982-11-18

Vi GUSTAF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung, göra
veterligt: att, sedan riksdagen bifallit vad Vi föreslagit i fråga om
utläggande av statsgruvefält vid Liikavaara i Norrbottens län, Vi
funnit gott, i överensstämmelse med riksdagens omförmälda beslut,
förordna, att nedan upptagna område med de gränser, som angivas här
nedan och finnas utmärkta å bilagda karta, skall, i den mån marken
därinom utgöres av annan kronojord än sådan, som innehaves under
ständig besittningsrätt eller är anslagen till boställe, utläggas
såsom statsgruvefält under benämningen

Liikavaara statsgruvefält med följande gränser:

i öster till Sjungbergets (Juoikams) och Muorjevare byområden samt
till en linje, dragen mellan dessa områdens respektive nordöstra och
sydöstra hörn;

i norr till förlängningen åt väster åt Muorjevare byområdes nordvästra
rågång fram till den punkt, där denna linje träffar den mellan
Nautanen och Lina älv flytande bäcken Huivijoki;

i väster till den från denna punkt dragen linje, som går över bron
över Huivijoki å landsvägen Gällivare-Vittangi och fortsätter ned till
Lina älv;

samt i söder till denna älv nedåt till nordöstra hörnet av Liikavaara
byområde och till en härifrån utgående linje, som går vinkelrät mot
nordöstra rågången för Sjungbergets byområde, samt slutligen från den
punkt, där denna vinkelräta linje träffar förlängningen av nyssnämnda
rågång, efter denna förlängning till sydöstra hörnet av Sjungbergets
byområde.