Lag (1918:399) om förbud mot utsläppande av tjur eller hingst å samfälld betesmark

SFS nr
1918:399
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
1918-06-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 1977:716

1 § Där förhållandena inom lantbruksnämnds område sådant påkalla,
äger
regeringen på framställning av lantbruksnämnden och landstinget
förordna, att inom området eller viss del därav tjur, som är över sex
månader, eller hingst, som är över ett år, icke må utsläppas å samfälld
betesmark, med mindre alla, som äga rätt till bete därstädes, det
medgiva. Lag (1976:635).

2 § Den som bryter mot förordnande, som meddelats med stöd av 1 §,
dömes till böter, högst femhundra kronor. Lag (1976:635).

3 § har upphävts genom lag (1967:392).

4 § Var som inom område, för vilket förordnande enligt 1 § meddelats,
äger rätt till bete å samfälld betesmark, må intaga annan delägare
tillhörig tjur eller hingst, som dit olovligen inkommit, och åligger
det djurets ägare att efter tillsägelse avhämta detsamma samt giva
ersättning för dess underhåll och vård; skolande därutinnan vad i §§ 25
och 26 samt 28-34 i förordningen om ägors fredande emot skada av annans
hemdjur samt om stängselskyldighet den 21 december 1857 är stadgat äga
motsvarande tillämpning.

5 § har upphävts genom lag (1967:392).

6 § Förordnande enligt denna lag skall tillika med erinran om påföljd
för förseelse däremot genom länsstyrelsens försorg införas i
ortstidning. Lag (1977:716).