Kungörelse (1918:645) angående nummerbeteckning i fastighetsregister för stad m.m

SFS nr
1918:645
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1918-08-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:127
Upphävd
1990-05-01

Vi Gustaf, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung, göra
veterligt: att Vi, med stöd av 7 kap. 16 § i lagen om
fastighetsbildning i stad, funnit gott förordna:

*/k/ dels */-k/ att för nummerbeteckning i fastighetsregister för
stad och å registerkarta skola användas arabiska siffror, ej
romerska;

*/k/ dels ock */-k/ att såsom beteckning å kvarter ej må användas
både nummer och namn, utan allenast ettdera, såsom Första kvarteret,
Andra kvarteret o.s.v. Södra kvarteret, Norra kvarteret o.s.v.
Kvarteret Rosen, Kvarteret Balder o.s.v.

Därjämte hava Vi velat erinra därom, att jämlikt 2 § 1 mom. i) av
förordningen med närmare föreskrifter om fastighetsregister för stad
särskild numrering av stadsägor inom ägotrakter må äga rum endast
under förutsättning att stadsägorna /k/ av ålder /-k/ plägat redovisas
efter särskilda ägotrakter och numrering i sådan ordning prövas
lämplig; börande förty, i fall där redovisning av ålder skett i
särskilda ägotrakter, med hänsyn till bestämmelserna i 4 kap. 1 §
fastighetsbildningslagen samt 17 § 4 och 1 mom.
fastighetsregisterförordningen, numreringen av stadsägorna inom sådana
ägotrakter i fastighetsregistret ske i fortlöpande följd, där
ägotrakterna höra till samma församling och gränsa intill varandra.

Å första sidan av tomtbok och stadsägobok skall registerföraren
anteckna dagen, då fastighetsregistret anmälts upplagt (t.ex. “Upplagt
den 8 maj 1920 N.N.” – se sid. 1 i 1914 års exempelsamling).

Fastighetsregister med tillhörande handlingar skola inbindas i den mån
lösbladsband ej användas. Fast band, innefattande tomtbok,
stadsägobok, register eller bihang till fastighetsregistret, skall å
rygg och framsida vara försett med tryck, utvisande bandets
beskaffenhet (“Tomtbok för – – – “, “Stadsägobok för – – – “,
“Fastighetsregister för – – -, Bihang A” o.s.v. eller – om bihangen
äro sammanförda i ett band – “Fastighetsregister för – – – Bihangen”).
Inbindes t.ex. registret till tomtboken i samma band som tomtboken,
skall detta angivas i trycket (t.ex. “Tomtbok för – – – med
register”). Är avdelning av fastighetsregistret helt eller delvis
fördelad på flera fasta band, angives å fast band jämväl bandets
ordningsnummer (t.ex. “Tomtbok för – – – I”). Kungörelse (1950:518).