Skrivelse (1919:641) angående uteslutande från Stora Sjöfallets nationalpark av vissa områden m. m.

SFS nr
1919:641
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1919-09-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:938
Upphävd
1988-01-01

I skrivelse n:r 5 den 27 augusti 1919 har riksdagen anmält, att
riksdagen med bifall till vad Vi föreslagit uti en den 13 augusti
1919 avlåten proposition, n:r 3, dels besluta, att vissa områden
av Stora Sjöfallets nationalpark skulle från och med den dag Vi
bestämde upphöra att vara nationalpark, dels ock medgivit, att Vi
ägde meddela föreskrift angående tillämpning inom de utbrutna
områdena av sådana för nationalparker gällande bestämmelser, som
Vi efter närmare utrednng kunde finna erforderliga.

Efter det vattenfallsstyrelsen inkommit med en den 9 september 1919
dagtecknad promemoria samt Ni den 20 september 1919 avgivit infordrat
utlåtande i fråga om tillämpning av för nationalparker gällande
bestämmelser inom de områden, som skulle utbrytas från förenämnda
nationalpark, hava Vi nu funnit gott

dels förordna, att det å härvid fogade kartblad med blå och svarta
sneda linjer betecknade området av Stora sjöfallets nationalpark
jämte ett å samma kartblad med svarta streck angivet, till nämnda
nationalpark hörande område för transportväg m.m. i närheten av
Stora Sjöfallet skola från och med den 1 nästkommande oktober
upphöra att vara nationalpark,

dels ock föreskriva,

att de arbeten, som genom vattenfallsstyrelsens försorg komma att
inom de sålunda från nationalparken utbrutna områdena utföras för
reglering av vattenståndet i Stora Lule älv, skola genomföras så,
att det med regleringen avsedda ändamål vinnes med minsta möjliga
intrång i naturen;

att under den tid nämnda arbeten pågå den för arbetets utförande
anställda personalen skall noga övervakas, så att den ej på
något sätt förgriper sig på naturen inom den bredvidliggande
nationalparken;

att det skall vara förbjudet att inom de utbrutna områdena jaga
eller fånga eller eljest avsiktligt döda däggdjur eller fåglar,
då det ej sker till försvar mot angrepp å person eller egendom,
så ock att skada sådant djurs ägg eller bo ävensom att till
sagda områden medtaga hund;

att inom de utbrutna områdena icke må utföras några arbeten av
vad slag som helst, som icke sammanhänga med förenämnda
vattenregleringsföretag; samt

att gränsen mellan de utbrutna områdena och nationalparken skall
genom vattenfallsstyrelsens försorg utmärkas på ett tillfredsställande
sätt.

Tillika hava Vi funnit gott förordna, att i fråga om de beträffande
de utbrutna områdena nu meddelade föreskrifterna bestämmelserna
i 2-8 §§ av lagen angående nationalparker den 25 juni 1909 (n:r 56)
skola äga motsvarande tillämpning, varvid med den i 8 § omförmälda
kassa skall avses Stora Sjöfallets nationalparks kassa.