Kungl. Maj:ts Kungörelse (1919:821) angående jämkning av gränsen mellan yrkesinspektörernas och bergmästarnas samt mellan underinspektörernas vid yrkesinspektionen och kommunala tillsynsorgans befogenhet

SFS nr
1919:821
Departement/myndighet
Industridepartementet
Utfärdad
1919-12-05
Författningen har upphävts genom
SFS 1931:423
Upphävd
1932-01-01