Skrivelse (1920:677) till domänstyrelsen angående Vaddetjåkko nationalpark i Norrbottens län

SFS nr
1920:677
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1920-09-25
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:938
Upphävd
1988-01-01

I en till riksdagen den 5 december 1919 avlåten proposition, n:r 5,
varav tryckt exemplar bifogas, hava Vi föreslagit riksdagen medgiva,
att såsom nationalpark finge avsättas ett å kronomark nordväst om
Torneträsk i Jukkasjärvi socken av Norrbottens länbeläget område,
innefattande berget Vaddetjåkko och upptagande ungefär 24,5
kvadratkilometer, med rätt för Oss att bestämma de närmare
gränserna för nationalparken.

Enligt anmälan i skrivelse n:r 44 den 1 mars 1920 har riksdagen
bifallit denna proposition.

Vad Vi och riksdagen sålunda beslutat meddelas Eder till kännedom.

Tillika hava Vi efter vetenskapsakademiens hörande för Vaddetjåkko
nationalpark fastställt de gränser, som med här nedan angivna
sträckning finnas utmärkta å bilagda karta.

Nationalparkens västra gräns går utmed vattendraget Vaddejokk, dess
norra gräns utgöres av riksgränsen mot Norge och dess östra gräns
följer vattendraget Njuonjesjokk. Nationalparkens södra gräns
framgår vid foten av det torra, uppstigande landet på
Kuokulakomplexets nordsida, så att allt vatten och allt lågland
i dalsänkan framför berget Vaddetjåkkos sydsluttning inbegripas
i nationalparken.