Cirkulär (1920:80) till länsstyrelserna angående ersättande av kostnader för militärhandräckning för släckning av skogseld;

SFS nr
1920:80
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1920-03-05
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:164
Upphävd
1994-07-01

Vi giva Eder härmed tillkänna, att Vi denna dag funnit gott
föreskriva, att i de fall, då länsstyrelse förordnat om
militärhandräckning för släckning av skogseld, alla de särskilda
kostnader, som till följd av handräckningen förorsakats kronan, –
såsom gottgörelse för militärkontingentens transporterande till och
från brandstället samt förläggning därstädes, av handräckningen
föranledda merkostnader för kontingentens förplägnad,
traktamentsersättning i förekommande fall åt officerare och
underofficerare, vilka själva hava att bekosta förplägnad eller logi,
ersättning för kronan tillhöriga effekter, som förlorats eller
skadats, samt telefonavgifter och andra expensutgifter m.m. – skola av
länsstyrelsen till vederbörande utanordnas enligt av arméförvaltningen
respektive marinförvaltningen granskade och godkända räkningar ävensom
i sammanhang därmed avföras å det under nionde huvudtiteln uppförda
ordinarie förslagsanslaget till släckning av skogseld.

Genom vad nu föreskrivits sker ej ändring i den vederbörande påvilande
skyldighet att, när företagen undersökning sådant föranleder, anställa
åtal mot den eller dem, som förorsakat elden; skolande därest kronan i
sammanhang med dylikt åtal eller annorledes tilldömes ersättning för
vad enligt den nu lämnade föreskriften blivit å nämnda anslag avfört,
sådan ersättning liksom vad på grund av frivilligt åtagande må i nu
angivna hänseende inflyta, uppdebiteras å samma anslag såsom särskilda
uppbördsmedel.