Kungörelse (1920:930) angående desinfektion av järnvägsvagn, som använts för transport av levande djur

SFS nr
1920:930
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1920-12-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:1261
Upphävd
1996-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1930:71

1 § Järnvägsvagn, som använts för befordring av levande djur och å
vilken bestämmelserna i kungörelserna den 22 december 1892 (n:r 109),
den 9 december 1898 (n:r 126), den 9 december 1898 (n:r 127) samt den
8 november 1912 (n:r 343), icke äro tillämpliga, skall omedelbart
efter lossningen först noggrant rengöras enligt de föreskrifter,
järnvägsstyrelsen utfärdat eller kommer att utfärda, och därefter
invändigt besprutas med het sodalut, beredd genom lösning av 1 del
soda och 50 delar vatten, som uppvärmts till +50 grader C.

2 § Vad i § 1 stadgats skall dock icke äga tillämpning beträffande
vagn, som använts för befordring av hästar tillhörande krigsmakten
eller ställda till dess förfogande, eller beträffande vagn, som
använts för befordring av levande djur mellan stationerna inom
Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län eller
dessa län emellan. Kungörelse (1930:71).

3 § Vederbörande järnvägsförvaltning skall därjämte vara skyldig att,
på därom av trafikant särskilt framställd begäran, för befordring av
levande djur tillhandahålla järnvägsvagn, som omedelbart dessförinnan
undergått dels noggrann rengöring, dels ock desinfektion medelst
bestrykning eller besprutning av väggar och golv med kalkmjölk (1 del
nysläckt kalk + 20 delar vatten).

4 § Kostnaden för desinfektion enligt §§ 1 och 3 skall gäldas av
vederbörande trafikant.