Lag (1921:159) med vissa bestämmelser om förmynderskap för omyndig medlem av det kungliga huset

SFS nr
1921:159
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1921-04-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 1994:1438

Föräldrabalkens bestämmelser om överförmyndarens tillsyn över
förmyndares förvaltning, om förmyndares skyldighet att i vissa fall
inhämta överförmyndarens samtycke, samt om förmyndares
redovisningsskyldighet i förhållande till överförmyndaren gäller inte
förmynderskap för omyndig medlem av det kungliga huset. Beträffande
sådant förmynderskap skall dock gälla vad som föreskrivs om
förmyndares skyldighet att, när förmyndaren lämnar förmynderskapet,
överlämna den omyndiges egendom och lämna slutredovisning, samt om
talan därom. Lag (1994:1438).