Kungl. Maj:ts stadgar (1921:475) för kungl. humanistiska vetenskapssamfundet i Lund

SFS nr
1921:475
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1921-07-07

Stadgar för kungl. humanistiska vetenskapssamfundet i Lund.

§ 1.

Kungl. humanistiska vetenskapssamfundet i Lund har till uppgift att
främja humanistisk vetenskap, däri inbegripet religions-, rätts- och
samhällsvetenskap.

§ 2.

Samfundet består av fem avdelningar, nämligen

1. för religionsvetenskap,

2. för rätts- och samhällsvetenskaper,

3. för filosofisk-historiska vetenskaper,

4. för språkvetenskaper,

5. för övriga vetenskaper och för framstående förtjänst om humanistisk
vetenskaplig forskning.

Första och femte avdelningarna hava envar högst 15 inländska och 10
utländska medlemmar, de tre övriga avdelningarna hava vardera högst 25
inländska och 15 utländska medlemmar, dock att i de sålunda stadgade
maximiantalen icke inräknas de medlemmar som fyllt 65 år, ej heller,
beträffande inländska medlemmar, de som äro bosatta utanför Skåne. Vid
inval bör hänsyn tagas därtill, att samfundet är avsett att utgöra en
medelpunkt för humanistisk forskning i Södra Sverige.

§ 3.

Medlem i någon av avdelningarna 1-4 må i motiverad skrivelse, som
inlämnas till samfundets sekreterare, väcka förslag om inval inom sin
avdelning. Avdelningens inländska medlemmar skola därpå sammanträda och
besluta, om förslaget skall framläggas för samfundet. Om avdelningen
beslutar att så skall ske, översändes förslaget jämte avdelningens
motivering till samfundet, som på närmast följande ordinarie sammanträde
upptager förslaget till slutlig behandling. Avgörandet sker med sluten
omröstning. För förslagets antagande fordras minst fyra femtedelar av de
avgivna rösterna.

Förslag om inval i avdelning 5 må väckas av medlem i samfundet.
Styrelsen prövar, huruvida sådant förslag skall framläggas för
samfundet. I övrigt förhålles på sätt i första stycket sägs.

Om förslag till inval ej antages, må intet av vad i ärendet förekommit
bevaras i samfundets handlingar.

§ 4.

Samfundet skall äga en styrelse, bestående av ordförande, sekreterare
och tre andra medlemmar. Av styrelsens medlemmar skola minst en tillhöra
den religionsvetenskapliga avdelningen, minst en den rätts- och
samhällsvetenskapliga avdelningen och minst två den filosofisk-historiska och
den språkvetenskapliga avdelningen tillsamman. Styrels
medlemmar utses genom sluten omröstning av samfundet bland dess i Lund
bosatta medlemmar å ordinarie sammankomst i april månad för en tid av
två år, räknat från den 1 därpå följande juli. Avgår styrelseledamot
före valperiodens slut, utses, så snart ske kan, ny ledamot för den
återstående tiden. Den, som är i tur att avgå efter att två år i följd
hava varit medlem av styrelsen, kan ej omväljas för närmast följande
tvåårsperiod, utom för det fall att han är sekreterare eller därtill
utses. Vid val av ordförande eller sekreterare jämte annan
styrelsemedlem utses först ordföranden eller sekreteraren. Vid lika
röstetal avgöre lotten.

Styrelsens ordförande är tillika ordförande i samfundet.

Styrelsen har att inom sig utse vice ordförande, vilken tillika är vice
ordförande i samfundet.

Vid sammankomsten i april utses jämväl två revisorer för en tid av ett
år, räknat från den 1 därpå följande juli, att granska samfundets
räkenskaper.

§ 5.

Det åligger styrelsen att anordna samfundets sammankomster, att
verkställa dess beslut och att, med undantag för vad i § 6 här nedan
stadgas beträffande förvaltningen av samfundets fonder, i övrigt
handhava samfundets angelägenheter. Särskilt åligger det styrelsen att i
enlighet med bestämmelserna i dessa stadgar förbereda ärenden samt att
tillse, att av samfundet beviljade anslag komma det avsedda ändamålet
tillgodo. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. För
beslutmässighet fordras, att minst tre av styrelsens ledamöter äro
närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 6.

Samfundets fonder förvaltas av universitetet i Lund. Av dessa fonders
årliga avkastning lägges, där icke annorlunda bestämts, minst en
femtedel till kapitalet. Återstoden står till samfundets förfogande för
dess verksamhet i enlighet med dessa stadgar och de särskilda
föreskrifter, som äro eller kunna varda givna.

För ett arbetsår må icke anvisas anslag till större belopp, än som under
arbetsåret finnes tillgängligt.

Med arbetsår förstås tiden från och med den 1 juli ena året till och med
den 30 juni påföljande år.

Vid varje beslut om anslag bestämmer samfundet, huru redovisning skall
ske för anslagets användning.

Samfundet anslår vid ordinarie sammankomst i april ett belopp att stå
till styrelsens förfogande till de med expedition och löpande ärenden
förbundna kostnader under det följande arbetsåret.

§ 7.

Samfundets räkenskaper böra för varje arbetsår vara avslutade och till
revisorerna överlämnade senast före utgången av nästpåföljande september
månad, varefter revisorerna hava att före den 1 november samma år till
styrelsen överlämna revisionsberättelse över verkställd granskning av
räkenskaperna.

Revisionsberättelsen och i samband därmed stående frågor böra behandlas
senast vid samfundets ordinarie sammanträde i november månad samma år.

§ 8.

Samfundet verkar för sin uppgift genom att utgiva eller genom anslag
understödja utgivandet av vetenskapliga skrifter, genom att anordna
föredrag och diskussioner över vetenskapliga ämnen, planlägga och leda
vetenskapliga företag, särskilt inom Skåne och övriga delar av södra
Sverige, samt anslå för företaget nödiga medel, så ock genom att eljest
befrämja vetenskaplig forskning i humanistiska ämnen.

§ 9.

Över sin verksamhet avgiver samfundet en tryckt årsberättelse med resumé
på franska.

Övriga av samfundet utgivna skrifter skola bära en gemensam övertitel,
utvisande att skriften utgivits genom samfundet, samt förses med
vederbörligt ordningsnummer. I övrigt utgör varje sådan skrift ett
fristående helt.

Till utgivande av samfundet eller med dess understöd må endast
ifrågakomma arbete, som äger framstående vetenskapligt värde och till
författare har vetenskapsidkare, som tillhört eller tillhör
universitetet i Lund eller som är medlem av samfundet.

En var medlem av samfundet äger väcka förslag om utgivande av
vetenskapligt arbete eller om understöd till sådant arbetes utgivande.
Angående dylikt förslag skall yttrande avgivas av styrelsen, som, därest
den så finner lämpligt, för sådant ändamål med sig adjungerar en eller
flera sakkunniga eller ock av en eller flera sakkunniga inhämtar
förberedande utlåtande. Sedan därefter å ordinarie sammankomst sakkunnig
medlem eller författaren själv föredragit ett referat över det
föreslagna arbetet, beslutar samfundet i ärendet.

Utöver vad nu är sagt skall rörande samfundets verksamhet för utgivande
av skrifter gälla vad därom må bliva särskilt föreskrivet.

§ 10.

Det åligger styrelsen att tillse, att medel, som av samfundet anslås för
främjande av vetenskaplig forskning, komma det avsedda ändamålet
tillgodo. Sådant anslag må beviljas endast för viss bestämd vetenskaplig
uppgift och ej till högre belopp, än som kan anses motsvara de för
uppgiften nödiga kostnaderna. Anslag må beviljas såväl för studier,
studieresor och undersökningar, vilkas resultat åtminstone till någon
del föreligga och kunna till sitt värde bedömas, som även i förväg för
genomförande av vetenskaplig uppgift, då på grund av de föreliggande
omständigheterna med säkerhet kan antagas, att anslaget skall medföra
avsett gagn för vetenskapen.

Rörande anslag till främjande av vetenskaplig forskning beslutar
samfundet, sedan yttrande avgivits av styrelsen, som, där den så finner
nödigt, för sådant ändamål med sig adjungerar en eller flera sakkunniga
eller ock av en eller flera sakkunniga inhämtar förberedande utlåtande.

Föranleder adjunktion eller förberedande utlåtande, som nu sagts eller
varom i § 9 fjärde stycket förmäles, särskilda kostnader, må styrelsen
besluta om deras gäldande inom gränserna för medel, som stå till
styrelsens förfogande.

§ 11.

Ordinarie sammankomst hålles i februari, april, september och november
månader. Beslut i samfundets angelägenheter fattas av dess inländska
medlemmar. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Kallelse till
sammankomst utfärdas av styrelsen. Ärende, som ej varit angivet i
kallelsen, må ej företagas till avgörande, med mindre samtliga
närvarande ledamöter sådant medgiva. Om både ordföranden och vice
ordföranden äro frånvarande, ledas förhandlingarna av den till
levnadsåldern äldste närvarande inländske medlemmen.

Vid varje ordinarie sammankomst skall förekomma ett eller flera
föredrag, referat eller meddelanden i vetenskapliga ämnen. Till medlem i
samfundet, som önskar hålla sådant föredrag, men icke är bosatt i Lund,
må styrelsen kunna utanordna ersättning för direkta resekostnader för
deltagande i den sammankomst, å vilken hans föredrag hålles.

Styrelsen äger rätt att till hållande av föredrag inbjuda vetenskapsman,
vilken icke är ledamot av samfundet, och till honom utanordna
ersättning.

§ 12.

Över väckt förslag till ändring av dessa stadgar skall styrelsen först
avgiva yttrande. Förslaget må upptagas till slutligt avgörande tidigast
på första ordinarie sammankomst näst efter den, på vilken det avgivits
eller föredragits. För samfundets godkännande av förslaget fordras, att
minst två tredjedelar av de närvarande avgivit sina röster för detsamma.

Har samfundet godkänt väckt förslag om ändring av stadgarna, skall
beslutet ofördröjligen underställas Kungl. Maj:t för prövning och
fastställelse.