Kungörelse (1921:536) angående samarbete i vissa fall mellan statens ämbetsverk

SFS nr
1921:536
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1921-09-12
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:1102
Upphävd
1988-01-01

Där i visst ärende kronans rätt eller eljest allmänna intressen skola
tillvaratagas av skilda ämbetsverk, samt föreskrift om överläggning i
ärendet mellan ämbetsverken ej finnes annorledes meddelad, skall, innan
talan utföres inför domstol eller annan myndighet, överläggning äga rum
mellan representanter för ämbetsverken i syfte att förebygga
meningsskiljaktigheter och mot varandra stridande uttalanden och
yrkanden. Sådana representanter utses av verkens chefer.