Kungörelse (1921:628) angående prägel å minnesmynt å två kronor

SFS nr
1921:628
Departement/myndighet
Finansdepartementet B
Utfärdad
1921-10-28

Vi GUSTAF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung, göra
veterligt: att, sedan Vi, på framställning av vitterhets-, historie-
och antikvitetsakademien om vidtagande av åtgärder till firande av
fyrahundraårsminnet av Gustav Vasas befrielseverk, bemyndigat mynt-
och justeringsverket att gå i författning om utmyntning av högst
250,000 stycken silvermynt å två kronor, försedda med den prägel, av
Oss godkända ritningar utvisade, så hava Vi velat härmed kungöra, att
ett minnesmynt av silver å två kronor, utgörande lagligt
betalningsmedel under enahanda villkor som övriga två-kronestycken,
inom kort kommer att i rörelsen utsläppas och genom Sveriges riksbanks
huvudkontors och samtliga avdelningskontors försorg fördelas till
spridning över hela riket, samt att det nya myntets prägel blivit
fastställd sålunda:

/k/ På myntets framsida: /-k/ Gustaf Vasas bild, höger sida, omgiven
av en krans; nedtill en sköld med vasavapnet. Omskrift mellan kransen
och kanten: “400:årsminne av Gustaf Vasas befrielseverk”.

/k/ På frånsidan: /-k/ Svenska riksvapnet under kunglig krona, omgivet
av en krans, lik den på framsidan; på sidorna av vapnet 19 — 21.
Omskrift mellan kransen och kanten: “Gustaf V Sveriges Konung”.
Nedtill på vänster sida om skölden: rosett, 2, rosett och myntverkets
märke samt på höger sida myntdirektörens namnstämpel, rosett, Kr och
rosett.