Kungörelse (1921:829) angående ny översättning av gamla testamentets apokryfiska böcker

SFS nr
1921:829
Departement/myndighet
Civildepartementet KY
Utfärdad
1921-12-31
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1373
Upphävd
1995-01-01

Vi Gustaf, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung, göra
veterligt: Sedan Vi inhämtat 1920 års kyrkomötes yttrande över en av
en särskild nämnd år 1920 verkställd översättning av gamla testamentets
apokryfiska böcker, anmälde kyrkomötet i skrivelse den 29 november
1920, att kyrkomötet för sin del antagit nämnda översättning med de
mindre redaktionsförändringar ledamöterna i omförmälda nämnd kunde
vilja vidtaga.

Sedan sagda nämnd numera verkställt den erforderliga slutredigeringen
av översättningen, hava Vi godkänt denna översättning av gamla
testamentets apokryfiska böcker.