Telegrafstyrelsens Kungörelse (1922:18) angående radiobefordran av telegram;

SFS nr
1922:18
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1922-01-11
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:616
Upphävd
1993-07-01

Sedan reguljär radiobefordring — ehuru i mindre omfattning — av
telegram till vissa europeiska länder numera anordnats, mot samma
taxor som för trådbefordring, får kungl. telegrafstyrelsen härigenom
till allmänhetens kännedom kungöra, att telegrafverket förbehåller sig
rätt att i varje fall bestämma, huruvida telegram skall befordras per
tråd eller medelst radio; dock att, därest avsändaren försett
telegramoriginalet med påskriften ”Tråd”, sådant telegram kommer att
befordras per tråd, så framt ej linjefel eller telegramanhopning
skulle medföra avsevärd försening av telegrammet genom detta
befordringsätt.