Lag (1923:116) om hundskatt

SFS nr
1923:116
Departement/myndighet
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1923-05-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:1209
Upphävd
1996-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1994:1726

1 § 1 mom. För varje hund skall hundskatt årligen erläggas till
kommunen. Skatteplikt föreligger dock inte för en hund

a) som inte uppnått en ålder av tre månader,

b) som av samerna används för renskötseln,

c) som tillhör staten och används inom Försvarsmakten,
räddningstjänsten, polisväsendet eller tullverket eller som tillhör en
enskild person så länge hunden, efter godkänd tjänstedressyr, på
grund av särskild förbindelse skall hållas till Försvarsmaktens,
räddningstjänstens, polisväsendets eller tullverkets förfogande,

d) som enligt 19 § djurskyddslagen (1988:534) används för
vetenskapligt eller därmed jämförligt ändamål,

e) som är en utbildad ledarhund, avsedd att betjäna den som är
synskadad,

f) som tillhör tjänsteman vid främmande makts härvarande
beskickning eller lönade konsulat. Lag (1994:1725).

2 mom. Medel, som till kommunen inflyta i hundskatt, må för kommunens
behov användas på sätt, som av kommunen bestämmes.

2 § 1 mom. Skatt för hund, för vilken ej enligt 1 § 1 mom. skattefrihet
åtnjutes, skall erläggas till den kommun, där hunden stadigvarande
innehaves.

2 mom. Har skatt för en hund erlagts enligt denna lag till en kommun
skall ytterligare skatt för samma hund för det året inte erläggas. Lag
(1980:516).

3 mom. Skatteplikten för viss hund förfaller, om hunden dör innan
anmälan enligt 5 § senast skall göras.

Inträder skatteplikt för viss hund efter utgången av september månad,
skall skatt för det året inte erläggas. Lag (1980:516).

3 § Skattskyldig för viss hund är den person, av vilken hunden
stadigvarande innehaves, när skatteplikt inom kommunen för året
inträder.

4 § Varje kommun skall bestämma hundskattens storlek i kommunen.
Kommunen får därvid bestämma skatten till olika belopp i olika delar av
kommunen. Det skattebelopp som bestäms skall gälla för alla hundar i
kommunen eller kommundelen. Lag (1980:516).

5 § Under januari månad varje år skall skattskyldig till vederbörande
kommunala uppbördsmyndighet skriftligen anmäla de hundar, för vilka
skatteplikt vid ingången av året förelegat, med angivande tillika av
hundarnas ras, ålder, kön och färg ävensom deras militära
registerbeteckning, därest sådan är åsatt.

Inträder skatteplikt under löpande år, skall den skattskyldige inom
trettio dagar därefter sådant på enahanda sätt anmäla.

Inom den i första stycket angivna tiden skall även den som vid ingången
av året innehar sådan skattefri hund, som avses i 1 § under e) eller f),
göra anmälan därom. Förvärvas hunden under löpande år, skall innehavaren
inom trettio dagar därefter göra anmälan om innehavet. Lag (1954:89).

6 § Vid anmälan, varom i 5 § första och andra styckena förmäles, skall
fogas belöpande skatt, så framt icke annan ordning för skattens
erläggande blivit av kommunen bestämd.

Förfaller skatteplikt, på sätt i 2 § 3 mom. första stycket sägs, efter
det skatt för hunden erlagts, skall skatten på anfordran återbetalas.
Lag (1954:89).

7 § 1 mom. Över de hundar, som jämlikt 5 § anmälts, skall föras särskilt
för kalenderår löpande register (hundskatteregister) med uppgift tillika
å hundens innehavare. Beträffande hundar, som avses i 1 § 1 mom. under
e) och f), skall anteckning göras om skattefriheten.

Vederbörande polismyndighet äger, närhelst den sådant påkallar, taga del
av hundskatteregistret. Lag (1954:89).

2 mom. Å erlagd hundskatt skall lämnas kvitto ävensom särskilt
skattemärke, dock att kvitto icke erfordras då skatt erlägges genom
insättning å uppbördsmyndighetens postgirokonto. Skattemärke skall vara
tillverkat av plåt och lagom stort att fästas vid vanligt hundhalsband.
Märket skall vara försett med kommunens namn, vederbörande årtal samt
hundens nummer i hundskatteregistret.

Skattemärke skall även tillställas innehavare av hund, för vilken
anmälan skett jämlikt 5 § tredje stycket. Lag (1954:89).

8 § Skattemärke, som i 7 § 2 mom. omförmäles, skall å halsband eller på
annat lämpligt sätt vara anbragt å hunden; dock må undantag härifrån äga
rum, när hunden står bunden eller hålles instängd, så ock då hunden
nyttjas vid jakt, där fara föreligger för att hunden i gryt eller
annorstädes kan hava men av den anordning, varå skattemärket är fästat.

8 a § Medger skattskyldig att han för visst år har underlåtit att
fullgöra anmälningsskyldighet enligt 5 § får kommunen påföra dubbel
hundskatt. Lag (1980:516).

9 § Till böter döms den som

1. underlåter att fullgöra anmälningsskyldighet enligt 5 §,

2. genom oriktig uppgift söker undandra sig skattskyldighet, om inte
gärningen är belagd med straff i brottsbalken, eller

3. bryter mot 8 §.

Allmänt åtal får väckas endast efter medgivande av kommun. Lag
(1984:411).

10 § upphävd genom lag (1969:718).

11 § Hundskatt, som efter vederbörlig anmälan enligt 5 § eller domstols
lagakraftägande utslag är förfallen till betalning, må utmätas lika med
skatt varom i uppbördslagen sägs. Lag (1988:85).

12 § upphävd genom lag (1980:516).