Kungl. Maj:ts Brev (1923:69) till generalpoststyrelsen angående sättet för delgivning av Kungl. Maj:ts beslut i ärenden rörande tjänstebrevsrätt m.m.

SFS nr
1923:69
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1923-04-06
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:1102
Upphävd
1988-01-01

Kungl. Maj:t förklarar, att Kungl. Maj:ts beslut angående beviljad
tjänstebrevsrätt beträffande försändelser, som i tjänsteärenden avlämnas
till postbefordran från myndighet, ämbets- eller tjänsteman eller annan,
framdeles icke skola, på sätt hittills skett, allmänneligen kungöras
genom införande i Svensk författningssamling utan att desamma skola,
sedan de av kommunikationsdepartementet delgivits generalpoststyrelsen,
bringas till allmänhetens kännedom genom generalpoststyrelsens cirkulär.
Därjämte förordnar Kungl. Maj:t, att allmänna poststadgan eller
ändringar däri icke skola allmänneligen kungöras genom införande i
Svensk författningssamling utan jämväl bringas till allmänhetens
kännedom allenast genom generalpoststyrelsens cirkulär.