Förordning (1924:135) om vården av vissa kyrkogårdar i Stockholm

SFS nr
1924:135
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1924-05-16

Kungl. Maj:t har, med riksdagen funnit gott förordna, att vården av
de Stockholms stad tillhöriga eller åt staden upplåtna kyrkogårdar
skall utgöra en för hela staden gemensam angelägenhet, vilken staden
såsom kommun har att besörja.