Lag (1924:322) om vård av omyndigs värdehandlingar

SFS nr
1924:322
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1924-06-27
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1439
Upphävd
1995-07-01

1 § Om värdehandlingar för omyndigs räkning har satts ner i öppet förvar
hos bank enligt föräldrabalkens bestämmelser, svarar banken för de
nedsatta värdehandlingarnas förvaring och förvaltning enligt
bestämmelserna i 2–7 §§. Avtal om befrielse från bankens förpliktelser
i strid mot 2–7 §§ är utan verkan.

Första stycket tillämpas också om en omyndigs värdehandlingar i annat
fall finns i öppet förvar hos en bank och föräldrabalkens bestämmelser
beträffande nedsatta värdehandlingar skall gälla. Lag (1988:1395).

2 § I fråga om inhemska värdehandlingar är banken skyldig

1) att, om nedsättning skett av omyndigs aktier eller andra därmed
jämförliga värdepapper, över vilka enligt lag bok eller förteckning
förs, dels ombesörja, att den omyndige där tas upp som ägare, varvid
också anmälan om förmyndarens namn och adress skall göras, dels i fråga
om aktier i avstämningsbolag göra anmälan till förteckning enligt 3 kap.
12 § aktiebolagslagen (1975:1385), 3 kap. 12 § försäkringsrörelselagen
(1982:713) respektive 3 kap. 13 § bankaktiebolagslagen (1987:618); dock
att detta icke äger tillämpning i fråga om aktier som
förvaltarregistrerats enligt 3 kap. 10 § andra stycket första meningen
aktiebolagslagen, 3 kap. 10 § andra stycket första meningen
försäkringsrörelselagen eller 3 kap. 11 § första stycket
bankaktiebolagslagen,

2) att lyfta ränta å obligation samt, där uppgift om tid och ort för
vinstutdelning å aktie eller annat därmed jämförligt värdepapper kan av
banken utan väsentlig omgång eller tidsutdräkt inhämtas eller eljest på
förfrågan meddelas av förmyndaren, lyfta jämväl sådan utdelning,

3) att, om utlottning eller uppsägning av obligation tillkännagives i
Post- och Inrikes Tidningar, därom underrätta förmyndaren samt i sådant
fall, så ock då underrättelse om utlottning eller uppsägning meddelas av
förmyndaren, uppbära betalning för utlottad eller uppsagd obligation,

4) att, då enligt kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar
företrädesrätt till teckning av ny aktie eller sådan obligation som
avses i 5 kap. aktiebolagslagen (1975:1385) och 5 kap.
bankaktiebolagslagen (1987:618) tillkommer den omyndige, underrätta
förmyndaren om detta samt efter framställning av denne verkställa
teckningen och dessutom i övrigt lämna erforderligt biträde till
aktiernas eller obligationernas utbekommande eller också se till att
försäljning sker av teckningsrätten,

5) att, då enligt kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar ny aktie
tillkommer den omyndige till följd av fondemission, vidtaga erforderliga
åtgärder för aktiernas utbekommande,

6) att å skuldebrev eller annat fordringsbevis uppbära betalning av
förfallna räntor och kapitalbelopp, då betalning frivilligt erlägges, så
ock, där uppgift om gäldenärens adress kan av banken utan väsentlig
omgång eller tidsutdräkt inhämtas eller eljest på förfrågan meddelas av
förmyndaren, vid utebliven betalning utfärda sådana
betalningspåminnelser som är skäligen påkallade för att ta till vara den
omyndiges rätt samt efter framställning av förmyndaren jämväl verkställa
uppsägning hos gäldenären,

7) att, när å pantbrev eller annan inteckningshandling belöper betalning
vid fördelning av köpeskillingen efter exekuti auktion g vid fördelning
av köpeskillingen efter exekuti eller av löseskilling eller annan
ersättning med avseende å den intecknade egendomen, på framställning av
förmyndaren förete handlingen och uppbära betalningen,

8) att, då eljest betalning belöper å nedsatt värdehandling, på
framställning av förmyndaren förete handlingen, om det erfordras, och
uppbära betalningen,

9) att, då å värdehandling uppburits kapitalbelopp, därom ofördröjligen
underrätta såväl förmyndaren som överförmyndaren och, då medel eljest
uppburits av banken, underrätta förmyndaren i den ordning, varom
överenskommelse träffats med honom,

10) att, där uppgift om gäldenärens adress kan av banken utan väsentlig
omgång eller tidsutdräkt inhämtas eller eljest på förfrågan meddelas av
förmyndaren, vidtaga laga åtgärder för fordrans vidmakthållande,

11) att ombesörja anteckning om innehav av pantbrev eller annan
inteckningshandling och, när överförmyndaren medgivit
inteckningshandlings uttagande för annan åtgärd av
inskrivningsmyndigheten, förete handlingen hos myndigheten,

12) att, när överförmyndaren samtyckt till att värdehandling eljest
uttages för att företes hos myndighet eller tjänsteman, förete
handlingen hos myndigheten eller tjänstemannen, samt

13) att, då enligt kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar offentlig
stämning utfärdats angående dödande av värdehandling, så ock då banken
genom meddelande från kronofogdemyndigheten erhållit underrättelse, att
exekutiv auktion å intecknad egendom blivit utlyst, därom underrätta
förmyndaren.

Beträffande utländska värdehandlingar vare banken ansvarig allenast för
handlingarnas förvaring. Lag (1987:629).

3 § Kapitalbelopp, som av banken uppbäres å omyndigs värdehandling,
skall i den omyndiges namn insättas å sådan bankräkning, att medlen
kunna utan föregående uppsägning uttagas, eller å annan bankräkning, som
förmyndaren bestämmer. Insättning må ej utan överförmyndarens medgivande
ske å räkning, från vilken uttag må göras utan hans tillstånd. Ränta och
annan avkastning, som uppbäras av banken, skola, såvitt ej annan
bestämmelse givits av förmyndaren, i enahanda ordning insättas å
bankräkning, dock att därvid må göras förbehåll, varom i 15 kap. 9 §
andra stycket föräldrabalken sägs.

4 § För skada till följd av krig, uppror, upplopp eller annan
utomordentlig tilldragelse (force majeure) vare banken ej ansvarig.

5 § Vill förmyndaren, att nedsatt värdehandling skall uttagas ur bankens
förvar, eller vill han giva banken uppdrag att överlåta eller pantsätta
sådan handling, vare banken pliktig tillse, att över förmyndarens
tillstånd till åtgärden, där det erfordras, föreligger. Påkallar i
sistnämnda fall förmyndaren bankens biträde till influtna medels
anbringande, skall banken ock tillse, att tillståndet innefattar
samtycke därtill, om sådant samtycke erfordras.

Skall aktieteckning enligt 2 § 4 ombesörjas av banken, åligger det ock
banken tillse, att överförmyndarens samtycke föreligger.

6 § När omyndigs värdehandlingar av bank tagas i förvar enligt denna
lag, skall banken till förmyndaren överlämna skriftligt förvaringsbevis,
innefattande erkännande, att banken förvarar och förvaltar
värdehandlingarna enligt bestämmelserna i lagen. I beviset skola
handlingarna förtecknas med angivande av deras nominella värde och skall
i fråga om andra värdepapper än aktier nummer och annan beteckning
anmärkas. Ett likalydande bevis skall ofördröjligen översändas till
överförmyndaren.

Då för omyndig värdehandlingar första gången av bank tagas i förvar
enligt denna lag, skall av förmyndaren skriftlig uppgift lämnas å den
omyndiges och förmyndarens namn och postadress, å den överförmyndare,
under vilkens tillsyn förmynderskapet står, samt, om den omyndige är
underårig, å hans ålder och föräldrarnas namn och hemvist. Sker ändring
av förmyndarens eller den omyndiges hemvist eller postadress, eller
varder tillsynen å förmynderskapet överflyttad till annan
överförmyndare, vare förmyndaren pliktig göra anmälan därom.

7 § Banken vare pliktig att årligen före januari månads utgång till
förmyndaren och överförmyndaren översända uppgift rörande de
värdehandlingar, som för myndlingens räkning voro nedsatta i bankens
förvar vid föregående års utgång, så ock avskrift av bankens räkning för
året med den omyndige.

8 § För den vård av omyndigs värdehandlingar som enligt denna lag
åligger banken har banken rätt till en årlig grundavgift, som inte får
överstiga fem kronor för varje påbörjat tusental kronor av handlingarnas
värde. Grundavgift får dock alltid tas ut med etthundra kronor.

Därutöver har banken rätt till en tilläggsavgift

1. för varje vid avgiftsperiodens början inneliggande handling eller
post av handlingar eller slutet konvolut med högst tolv kronor,

2. för varje deponering eller uttag under avgiftsperioden av sådana
handlingar med högst tjugo kronor, samt

3. för varje skriftlig betalningspåminnelse som banken utfärdar enligt 2
§ 6 med det belopp som gäller för en skriftlig betalningspåminnelse
enligt lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m.

Den avgift som avses i första stycket eller andra stycket 1 eller 2
innefattar inte ersättning för bankens särskilda utgifter till följd av
uppdraget. I fråga om ersättning för andra åtgärder än sådana som
åligger banken på grund av denna lag gäller vad som särskilt har
avtalats.

För en fordran på avgift eller ersättning till följd av det uppdrag som
banken har får banken innehålla de nedsatta handlingarna till den del de
i värde svarar mot fordringen. Banken får också för en sådan fordran ta
ut betalning ur de medel som banken har tagit emot för den omyndiges
räkning. Lag (1981:1335).

9 § Då tillstånd att uttaga nedsatt värdehandling sökes, skall uppgift
lämnas om det ändamål, för vilket handlingen skall uttagas. Finnes det
icke behövligt, att handlingen uttages för det uppgivna ändamålet, eller
kan det antagas, att den omyndiges rätt och bästa skulle genom
handlingens uttagande sättas i fara, skall tillstånd vägras.

Vill förmyndaren, att nedsatt värdehandling skall försäljas eller
pantsättas, vare han pliktig att uppgiva, vartill de influtna medlen
skola användas. Erfordras för de influtna medlens användande till det
uppgivna ändamålet överförmyndarens samtycke, och finner överförmyndaren
samtycke därtill ej böra givas, skall tillstånd till försäljningen eller
pantsättningen vägras.

Meddelas tillstånd att försälja nedsatt värdehandling, skall banken, där
ej överförmyndaren annorlunda förordnar, utlämna handlingen direkt till
köparen och uppbära betalningen. Tillstånd att pantsätta nedsatt
värdehandling medför ej rätt att uttaga handlingen utan att
överförmyndaren särskilt medgivit det; sådant medgivande må lämnas
allenast såframt pantsättning ej utan avsevärd olägenhet kan ske, medan
handlingen är nedsatt i bankens förvar. I övrigt äge överförmyndaren vid
tillstånd till åtgärd med avseende å nedsatt värdehandling foga de
villkor, som i varje fall finnas erforderliga, åliggande det banken att
noggrant iakttaga dessa villkor.

Skall nedsatt värdehandling överföras från den bank, där den finnes i
förvar, till annan bank, varde handlingen utlämnad direkt till denna
bank. Den förra banken skall ofördröjligen underrätta överförmyndaren om
åtgärden.

10 § Tillstånd, som i 9 § avses, gälle allenast under tre veckor från
tillståndets meddelande, såframt ej överförmyndaren bestämt annan tid
för tillståndets giltighet.

11 § Har tillstånd av överförmyndaren meddelats enligt vad i 9 § sägs,
skall förmyndaren sist inom en månad därefter till överförmyndaren lämna
redogörelse för de åtgärder, som vidtagits, såframt ej fråga är allenast
om anskaffande av medel, som böra hållas tillgängliga för den omyndiges
underhåll eller vården av hans egendom. Överförmyndaren äge, om det
finnes erforderligt, utsätta annan tid för redogörelsens avlämnande. Har
förmyndaren mottagit avräkningsnota, betalningsbevis eller annan
handling till styrkande av vidtagen åtgärd, skall handlingen i
huvudskrift eller besannad avskrift bifogas redogörelsen. Då handlingen
översänts i huvudskrift, skall den efter redogörelsens granskning
återsändas till förmyndaren. Där ej nedsättning av uttagen eller
förvärvad värdehandling skett, skall förmyndaren genom intyg styrka, att
influtna medel blivit så anbragta, att nedsättning ej erfordras.

12 § Då tillstånd, som i 9 § avses, förfallit, skall förmyndaren inom
tid, som i 11 § stadgas, hos överförmyndaren anmäla, att tillståndet
icke blivit använt, så ock förete bevis därom.

13 § Innestå hos bank omyndigs medel, som ej må uttagas utan överför
myndarens tillstånd, skall vad i 9, 11 och 12 §§ stadgas angående
ansökan om tillstånd till uttagande av nedsatt värdehandling och om
sådan ansökans prövning, så ock om förmyndarens skyldighet att ingiva
redogörelse för vidtagna åtgärder eller anmälan, att tillståndet icke
blivit använt, i tillämpliga delar gälla rörande ansökan om tillstånd
att uttaga medel, om sådan ansökans prövning och om skyldighet för
förmyndaren att ingiva redogörelse för medlens användning eller anmälan,
att tillståndet icke blivit använt. Då fråga är om uttagning av medel
till bestridande av utgifter för den omyndiges underhåll eller för
vården av hans egendom, må tillståndet givas tills vidare och avse visst
sammanlagt belopp under kalenderår. Tillståndet må ock avse, att medel,
som innestå eller insättas å viss räkning, tills vidare må lyftas utan
särskilt medgivande av överförmyndaren. I annat fall gälle ej
överförmyndarens tillstånd för längre tid än tre veckor från det
tillståndet meddelades.

Kunna insatta medel ej utan föregående uppsägning uttagas, skall till
stånd till medlens uttagning medföra rätt till uppsägning, och äge
förmyndaren, sedan uppsägning skett, utan nytt tillstånd lyfta medlen. I
sådant fall skall tiden för redogörelsens avgivande räknas från det
dessa blivit för lyftning tillgängliga.

Skola medlen enligt tillståndet användas för inköp av värdehandling
eller utlånas, må, där överförmyndaren ej annorlunda förordnar, medlen
utlämnas allenast mot det att banken mottager värdehandlingen eller
fordringsbeviset i öppet förvar eller erhåller bevis, att nedsättning
därav ägt rum hos annan bank eller att inskrivning, som avses i 15 kap.
8 § andra och tredje styckena föräldrabalken, skett med förbehåll, som
där sägs. Skola medlen enligt tillståndet användas till köp av fast
egendom eller tomträtt, skall, där överförmyndaren ej annorlunda
förordnar, utbetalning av banken verkställas direkt till säljaren. I
övrigt äge överförmyndaren vid tillstånd till uttagning av medel foga de
villkor, som i varje fall finnas erforderliga, åliggande det banken att
noggrant iakttaga dessa villkor.

Skola medel allenast överföras till annan bank, åligge den bank, där
medlen innestå, att insätta dem hos den andra banken och att
ofördröjligen underrätta överförmyndaren därom. Vid insättningen må ej
fogas förbehåll om rätt för förmyndaren att uttaga medlen utan
överförmyndarens tillstånd.

13 a § Får en förmyndare i fråga om en rättighet som registreras enligt
aktiekontolagen (1989:827) endast med överförmyndarens tillstånd
överlåta eller pantsätta rättigheten eller uppbära på denna belöpande
kapitalbelopp, gäller 9–12 §§ i tillämpliga delar. Lag (1992:1311).

14 § Försummar förmyndaren att i rätt tid ingiva redogörelse eller
anmälan, varom ovan sägs, anmäle överförmyndaren försummelsen hos rätten
eller domaren, och äge rätten att genom vite tillhålla förmyndaren att
fullgöra sitt åliggande. Innan anmälan göres efter vad nyss är sagt, bör
överförmyndaren, där det lämpligen kan ske, erinra förmyndaren om hans
skyldighet.

15 § Vad som föreskrivs i denna lag skall tillämpas även i fråga om vård
av värdehandlingar som tillhör den, för vilken god man enligt 11 kap. 3
eller 4 § föräldrabalken eller förvaltare enligt samma balk har
förordnats, liksom i fråga om medel som för sådan persons räkning står
inne hos bank och inte får tas ut utan överförmyndarens tillstånd. Lag
(1988:1262).

Övergångsbestämmelser

1994:1439

1. 1 4, 7, 8 och 15 §§ i den upphävda lagen skall, med de
begränsningar som anges i följande punkter, alltjämt tillämpas vid
förvaring och förvaltning av värdehandlingar som nedsatts i öppet
förvar hos bank enligt 15 kap. 8 § föräldrabalken i lagrummets
lydelse före den 1 juli 1995. Bestämmelserna skall tillämpas till
dess uppdraget avslutats, eller avtal om fortsatt förvaring och
förvaltning träffas.

2. Vad som föreskrivs i 3 § om insättning av medel på spärrad
bank-räkning skall inte gälla beträffande medel som skall förvaltas
av föräldrar.

3. Vad som föreskrivs i 7 § om uppgiftsskyldighet i förhållande till
överförmyndaren skall inte gälla. I samband med att uppdraget att
förvalta de nedsatta värdehandlingarna upphör skall dock banken till
överförmyndaren sända uppgift om de värdehandlingar som omfattades av
uppdraget.