Kungörelse (1924:455) angående näringslegitimationsbevis för svenska handelsredande i utlandet

SFS nr
1924:455
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1924-10-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 1964:700

Näringslegitimationsbevis för svensk handelsresande, som ämnar i
utlandet upptaga varubeställningar eller göra inköp, utfärdas på
ansökning av köpman eller fabriks- eller annan näringsidkare av
länsstyrelsen eller polismyndigheten, varjämte sådant bevis må
utfärdas av auktoriserad handelskammare i Sverige. Polismyndigheten må
dock icke utfärda bevis för annan person än sådan, som är mantalsskriven
inom polisdistriktet.

Med svensk handelsresande förstås i denna kungörelse jämväl svensk
köpman, fabriks- eller annan näringsidkare, som ämnar personligen för
sin affär i utlandet upptaga varubeställningar eller göra inköp, ävensom
utländsk medborgare, vilken är mantalsskriven i Sverige och såsom
handelsresande anställd hos svenskt företag.

Näringslegitimationsbevis skall utfärdas i överensstämmelse med bilagda
formulär.

Vid ansökning om näringslegitimationsbevis skall sökanden förete
debetsedel ävensom i övrigt lämna för bevisets utfärdande erforderliga
uppgifter.

Den, för vilket beviset skall utfärdas, skall personligen inställa sig
hos den myndighet, hos vilken beviset begäres.

Därest bevisets ifyllande på tyska, franska eller engelska språket
påfordras, må, om så anses nödigt, den myndighet som har att utfärda
beviset, på sökandens bekostnad härför anlita notarius publicus.

Tryckta blanketter till bevisen skola av handelsdepartementet på
rekvisition tillhandahållas vederbörande myndigheter. Kungörelse
(1964:700).