Kungörelse (1924:475) angående meddelanden från domstol om dödförklaringar

SFS nr
1924:475
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1924-11-21
Författningen har upphävts genom
SFS 2005:133
Upphävd
2005-04-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:895

Om en domstol förklarat att någon skall anses för död, skall
uppgift om beslutet skyndsamt sändas till Skatteverket. Har
beslutet ändrats av högre rätt, skall uppgift om detta
skyndsamt sändas till verket. Förordning (2003:895).

Övergångsbestämmelser

2005:133

Regeringen föreskriver att kungörelsen (1924:475) angående
meddelanden från domstol om dödförklaringar skall upphöra att
gälla vid utgången av mars 2005. Den upphävda kungörelsen
gäller dock fortfarande i fråga om ärenden där en ansökan om
dödförklaring kommit in till domstol före utgången av mars
2005.