Kungörelse (1925:465) med särskilda bestämmelser om utförsel från riket av spritdrycker och vin

SFS nr
1925:465
Departement/myndighet
Finansdepartementet S7
Utfärdad
1925-11-27
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:125
Upphävd
2008-06-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:1263

1 § Spritdrycker och vin får inte föras ut ur landet med fartyg av
mindre bruttodräktighet än 190.

Om det finns särskilda skäl får Tullverket dock meddela
tillstånd till utförsel av spritdrycker och vin med maskindrivna
fartyg som gör regelbundna resor mellan svensk och utrikes ort.
Tillstånd får förenas med de villkor och föreskrifter som behövs i
varje särskilt fall. Bevis skall utfärdas över meddelat tillstånd.
Förordning (1999:463).

2 § Spritdrycker och vin får inte utan tillstånd av vederbörande
myndighet i fartygets hemland utföras till utrikes ort med fartyg av
en bruttodräktighet från och med 190 till och med 850. Detta gäller
endast fartyg registrerade i Sverige, Danmark, Finland,
Förbundsrepubliken Tyskland, Norge, Polen, Sovjetunionen och Tyska
demokratiska republiken. Förordning (1982:659).

3 § Tillstånd, som i 2 § avses, meddelas för svenskt fartyg av
Tullverket efter hörande av vederbörande
sjöfartssammanslutning eller handelskammare. Tillståndet meddelas för
tre år i sänder. Över meddelat tillstånd utfärdas vederbörligt bevis.

Tillstånd må icke lämnas, med mindre fartygets redare eller den, som
äger företräda honom, är trovärdig och redbar. Finnas
förutsättningarna för tillståndets meddelande icke vidare föreligga,
skall tillståndet återkallas. Övergår fartyget till ny redare, anses
tillståndet förfallet. Förordning (1999:463).

4 § Spritdrycker och vin, som utföras med fartyg varom i 1 §
andra stycket och 2 § förmäles, skola till mängd, art och
bestämmelseort upptagas i särskild förteckning, som
underskrives av befälhavaren och till riktigheten bestyrkes av
Tullverket. Förteckningen fogas under tullsigill vid fartygets
tillståndsbevis, varom anteckning göres å beviset.
Förordning (1999:463).

5 § Fartyg som i 1 § andra stycket och 2 § avses må icke, då
det medför spritdrycker eller vin, av Tullverket utklareras
till utrikes ort, med mindre

a) att Tullverket finner det uppenbart, att avsikt att företaga
eller främja olovlig införsel av sådana drycker icke
föreligger;

b) att skriftlig försäkran avgives av avlastaren, att utförseln
av dryckerna sker i lovligt syfte, och av befälhavaren, att
dryckerna komma att behörigen införas till bestämmelseorten;
samt

c) att befälhavaren, då spritdrycker eller vin enligt uppgjord
förteckning tidigare utförts med fartyget, medelst intyg av
tull- eller annan offentlig myndighet i bestämmelseorten eller
på annat tillfredsställande sätt styrker, att de å
förteckningen upptagna dryckerna behörigen framkommit och
lossats eller att laga hinder därför mött.
Förordning (1999:463).

6 § Den som bryter mot förbud som föreskrifs i 1 § eller 2 § döms till
böter.

Lika med fullbordat brott anses försök därtill. Förordning (1991:1351).

7 § Den som uppsåtligen lämnar oriktig uppgift i en sådan
försäkran som anges i 5 § b, döms till böter.

Om gärningen är ringa, skall den inte medföra ansvar.
Förordning (2000:1263).

8 § har upphävts genom förordning (1982:659).

9 § Om åtal gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i lagen
(2000:1225) om straff för smuggling. Förordning (2000:1263).

10 § Denna kungörelse äger icke tillämpning å spritdrycker och vin,
som äro att hänföra till skeppsproviant för det fartyg med vilket det
forslas, eller tillhöra med fartyget följande resande eller därå
anställda personer, under förutsättning att dryckerna icke överstiga
behovet under resan och att de vederbörligen anmälas hos tullverket.
Kungörelse (1955:177).

11 § Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt denna kungörelse i de
fall som framgår av andra stycket.

För ansökningsavgiftens storlek m. m. gäller bestämmelserna i 9–14 §§
avgiftsfö rordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser
tillämpas:

Ärendeslag Avgiftsklass

Tillstånd att med fartyg utföra
spritdrycker och vin (1 § andra
stycket och 3 §) 1
Förordning (1992:259).