Kungl. Maj:ts resolution (1925:69) på nedan omförmälda ansökning av stadsfullmäktige i Halmstad om provian- teringsfrilagersrätt för nämnda stad

SFS nr
1925:69
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1925-03-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1278
Upphävd
1994-01-01

Jämlikt förordningen den 15 november 1912 (nr 298) om
provianteringsfrilager finner Kungl. Maj:t gott /k/ dels /-k/ meddela
staden Halmstad tillstånd att från och med den 1 maj 1925 tillsvidare
åtnjuta provianteringsfrilagersrätt /k/ dels ock /-k/ förklara, att
rätt att från provianteringsfrilager i Halmstad intaga gods jämväl må
tillkomma fartyg, vilket inkommit från utrikes ort med destination till
annan svensk hamn, därest icke fartyget i Halmstad avslutar sin resa
och avgår till svensk plats i inrikes fart; dock med iakttagande, att
nettodräktigheten av fartyg, till vilket gods från
provianteringsfrilager utlämnas, icke i något fall må understiga
trettio ton.

Därjämte föreskriver Kungl. Maj:t, att, då gods från
provianteringsfrilager utlämnas till fartyg, som enligt vad ovan sagts
inkommit från utrikes ort med destination till annan svensk hamn,
godset skall upptagas å fartygets märkrulla samt att beträffande
godsets införsegling, utlämnande till fritt förfogande, förtullning
eller återutförsel skall gälla vad i dessa avseenden är föreskrivet
rörande skeppsförnödenheter och skeppsprovision, medförda från utrikes
ort.