Skrivelse (1926:16) till vetenskapsakademien angående överlåtelse till kronan samt avsättande till nationalpark av ön Blå Jungfrun i Kalmar sund

SFS nr
1926:16
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1926-02-05
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:938
Upphävd
1988-01-01

I skrivelse den 9 september 1925 har landshövdingen i Kalmar län
J. Falk, med förmälan att han med anlitande av för ändamålet till
hans förfogande ställda penningmedel inköpt den i Kalmar sund
inom Misterhults socken av nämnda län belägna ön Blå Jungfrun
(Jungfrun 1), förklarat sig villig att jämlikt bifogat gåvobrev
till Kungl. Maj:t och kronan med full äganderätt gravationsfri
överlåta nämnda ö med vad därtill lagligen hörde utan annat villkor,
än att ön genom Kungl. Maj:ts försorg bleve, så snart ske kunde,
avsatt till nationalpark.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Kungl. Maj:t finner gott att såsom gåva emottaga omförmälda ö,
varjämte Kungl. Maj:t förordnar, att densamma skall avsättas till
nationalpark.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –