Kungl. Maj:ts Kungörelse (1926:183) angående avgifter för in- eller utbetalning i postgirorörelsen för tjänstebrevsberättigade m.fl.

SFS nr
1926:183
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1926-06-04
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:293
Upphävd
1990-07-01

Kungl. Maj:t har funnit gott förordna, att tjänstebrevsrätt ävensom rätt
att få postanvisning eller assurerad brevförsändelse befordrad till
tjänstebrevsberättigad utan att postavgift erlägges av avsändaren eller
lösen uttages hos adressaten jämväl skall innefatta rätt att för det
ändamål tjänstebrevs- eller fribrevsrätten åtnjutes anlita
postgirorörelsen, därvid beträffande avgifter för in- eller utbetalning
bestämmelserna i förordningen den 5 mars 1920 (nr 130) angående
utgörandet av postavgifter för tjänsteförsändelser skola äga motsvarande
tillämpning.