Kungörelse (1926:3) innefattande bestämmelser i anledning av konventionen den maj 1925 mellan Sverige och Finland angående renar i gränsområdena

SFS nr
1926:3
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
1926-01-07

Bestämmelser angående svenska lappars flyttning över finskt område.

1 § Har, enligt av finsk myndighet hos länsstyrelsen i Norrbottens län
gjord anmälan, person i Finland förordnats att från lapp, vilken vill
begagna sig av i konventionen medgiven rätt att flytta över finskt
område, mottaga föreskriven underrättelse om genomflyttningen, skall
meddelande om förordnandet lämnas vederbörande lappfogde för att
delgivas lapparna.

2 § Lappfogden har att årligen göra sig underrättad om, huruvida
flyttning över finskt område, på sätt i 1 § omförmäles, kommer att under
året äga rum. Skulle det befinnas, att genomflyttning icke är att
förvänta, har lappfogden att i god tid före den 28 april därom
underrätta ej mindre länsstyrelsen än även länsmannen i Enontekis
distrikt i Finland.

3 § Skall i mål, som vid finsk domstol anhängiggjorts mot svensk lapp
för överträdelse av de i konventionen meddelade bestämmelser om
avverkning vid bränsletäkt å genomflyttningsväg, handling delgivas
person, som är svensk medborgare och uppehåller sig här i riket, och
göres från finsk sida hos länsstyrelsen framställning om medverkan för
delgivningen, varde genom länsstyrelsens föranstaltande densamma
verkställd i den ordning, som i allmänhet gäller för delgivning.

Kostnad, som föranletts av framställning, som nu sagts, skall utgå av
allmänna medel. Vad till ersättning åt stämningsmän utbetalts skall, där
det ej visas att part, som påkallat delgivningen, är meddellös, av
länsstyrelsen anmälas till ersättning hos vederbörande.

Bestämmelser avseende renar, som olovligen uppehålla sig på det
andra landets område.

4 § Länsstyrelsen tillkommer att förordna dels vederbörande lappfogde
dels ock landsfiskal, lapptillsyningsman eller andra lämpliga personer
till det antal, som prövas erforderligt, (gränsrenvakt) att från visst
område i Finland mottaga underrättelse, att renar härifrån riket
olovligen uppehålla sig därstädes.

Vid förordnande till gränsrenvakt av annan person än lappfogden skall
tagas i betraktande, att underrättelse må kunna tillställas vakten så
bekvämt och skyndsamt som omständigheterna medgiva.

Länsstyrelsen skall meddela vederbörande finska landshövding
gränsrenvakternas namn och adress samt det område i Finland, som med
varje gränsrenvakts förordnande avses.

5 § Har underrättelse, som i 4 § sägs, mottagits av annan gränsrenvakt
än lappfogden, skall anmälan därom ofördröjligen göras hos denne.

Lappfogden har att lämna länsstyrelsen meddelande rörande inkommen
underrättelse.

6 § Uppehålla sig enligt erhållen underrättelse svenska renar olovligen
i Finland, skall meddelande härom skyndsamt tillställas renarnas ägare
samt åtgärder i övrigt av gränsrenvakt vidtagas för renarnas utdrivande
ur Finland till område, där de må vistas.

7 § Det tillkommer gränsrenvakt tillika att rörande finska renar, som
olovligen uppehålla sig här i riket, avlåta föreskriven underrättelse
till person i Finland, som förordnats att mottaga dylik underrättelse,
så vitt angår det område, dit renarna inkommit.

Länsstyrelsen meddelar, med ledning av de uppgifter, som enligt
konventionen skola till länsstyrelsen överlämnas, upplysning rörande de
personer i Finland, vilka erhållit sådant uppdrag som i första stycket
avses, samt det område i Sverige, för vilket envar av dem har att
emottaga underrättelse.

Har underrättelse, varom nu är fråga, avlåtits av annan än lappfogden,
skall anmälan om underrättelsens avsändande ofördröjligen göras till
denne.

Lappfogden har att lämna länsstyrelsen meddelande rörande avlåten
underrättelse.

Verkställighet.

8 § Rörande indrivning av belopp, som jämlikt konventionen renägare
eller annan är pliktig utgiva samt länsstyrelsen efter framställning av
vederbörande myndighet i Finland förskottsvis utbetalt av allmänna
medel, är stadgat i lag.