Lag (1926:322) om rätten till vissa vatten i övre delen av Västerbottens län

SFS nr
1926:322
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1926-06-18

I avseende å de områden av Västerbottens läns lappmark, beträffande
vilka Konungens befallningshavande meddelat avvittringsutslag efter
utgången av år 1915, skall, utan hinder av vad avvittringsutslagen
och avvittringsakterna innehålla häremot stridande, till varje vid
avvittringen särskilt utbrutet område, som ligger vid vatten, höra den
del av vattenområdet jämte däri befintliga holmar, som är närmast det
utbrutna områdets strand. Där vid avvittringen byalag, enstaka hemman
eller nybygge uppdelats i två eller flera ägolotter, skall iakttagas,
att byalaget, hemmanet eller nybygget tillkommande vattenområde skall
anses såsom samfällighet för samtliga ägolotter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1927.

Samma dag upphör att gälla det i avvittringsutslagen givna
medgivandet, att hemmansägare eller åbo, som på grund därav, att vid
avvittringen vattendrag undantagits för kronans räkning, skulle miste
den fiskerätt, honom eljest tillkommit, skulle äga att utan avgift
tills vidare begagna sig av den fiskerätt i samma vattendrag, vilken
före avvittringen tillkommit inehavaren av den av honom brukade
fastigheten.