Kungörelse (1926:4) innefattande bestämmelser om tullfrihet i vissa fall i anledning av konventionen den 9 maj 1925 mellan Sverige och Finland angående renar i gränsområdena

SFS nr
1926:4
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1926-01-15
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1278
Upphävd
1994-01-01

Begagnar sig person, tillhörande gränsbefolkningen i Enontekis socken
i Finland, av den samma befolkning enligt sagda konvention medgivna
rätt att med egna renar eller hästar färdas fram till järnvägslinjen
Boden–Riksgränsen för avsättning av egna produkter och inköp av sina
förnödenheter, må han tullfritt till Sverige införa nämnda produkter.

Den, som vill begagna sig av rättighet att till Sverige, såsom nyss
nämnts, införa varor, skall för polismyndigheten i Sverige förete av
länsmannen i Enontekis distrikt utfärdat intyg angående mängd och
beskaffenhet av de för varje gång medförda varorna och dessas
produktionsort.

Övergångsbestämmelser

1926:4

Denna kungörelse gäller tillsvidare under den tid omförmälda mellan
Sverige och Finland avslutade konvention, som träder i kraft denna
dag, bibehåller giltighet.