Kungörelse (1926:8) angående inskränkning i betesrätt å sådan ohägnad mark inom Älvsborgs län, som skall anses vara till gemensamt mulbete upplåten

SFS nr
1926:8
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
1926-01-15

Kungl. Maj:t har, jämlikt § 5 mom. 3 i förordningen den 21 december
1857 (nr 59 s. 1) om ägors fredande emot skada av annans hemdjur samt
om stängselskyldighet, sådant samma författningsrum lyder enligt lag
den 15 juni 1923 (nr 218), funnit gott förordna, att inom Älvsborgs län
å ohägnad mark, som enligt mom. 2 nämnda § skall anses vara till
gemensamt mulbete upplåten, betande skall vara förbjudet dels av får,
getter och hästar under hela året, dels ock av andra hemdjur under
tiden intill den 1 juli varje år, allt därest icke samtliga delägare i
marken annorlunda skriftligen överenskomma. Dylik överenskommelse, som
skall delgivas länsstyrelsen i länet, må ingås att gälla under en tid
av högst fem år.