Kungörelse (1927:380) angående stavning av ortnamn i officiella handlingar

SFS nr
1927:380
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1927-10-07
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:75
Upphävd
1987-04-01

Kungl. Maj:t har, med upphävande av hittills i ämnet gällande
bestämmelser, funnit gott förordna, att vid stavning av ortnamn i
jordebok, jordregister och andra officiella handlingar ävensom i
skrifter, som jämlikt Kungl. Maj:ts beslut eller genom statens
förvaltningsmyndigheters försorg utkomma från trycket skola, där ej
för särskilda fall annorlunda är eller varder av Kungl. Maj:t
föreskrivet, följas grunderna i åttonde upplagan av den utav svenska
akademien utgivna ordlistan.