Kungl. Maj:ts Kungörelse (1927:437) angående grunder för tillgodogörande av kronans jakträtt;

SFS nr
1927:437
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1927-11-25
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:54
Upphävd
1997-03-01

I den mån icke i särskilda författningar annorlunda stadgats, skall
beträffande jaktutövning å kronans marker gälla följande bestämmelser:

1:o Kronans jakträtt å dess hägnade jaktparker och djurgårdar, å mark,
hörande till de kungliga lustslotten och andra till Konungens egen
disposition ställda lägenheter, å kungsgårdar, kungsängar, kronoparker,
från kronans jordbruksdomäner vid utarrendering undantagen skog och i
övrigt kronan tillhörig, odisponerad mark samt å statens till
bergshanteringens och sågverksrörelsens understöd anslagna skogar utövas
av Konungen själv och på Konungens uppdrag av chefen för hans
hovjägeristat jämte dem, som vid sådana tillfällen äro följaktiga.

2:o Å nämnda områden, med undantag av dem, som äro ställda till
Konungens egen disposition och där Konungen själv om jakten särskilt
förordnar, må jakt idkas jämväl av chefen för domänverket.

3:o Personal vid skogsstaten äger att å sådana i 2:o avsedda marker, som
tillhöra dess tjänstgöringsområde, idka jakt efter varg, järv, räv,
utter, grävling , iller, hermelin, vessla, sälhund, vildkanin, duv- och
sparvhök samt kråka ävensom, med domänstyrelsens på särskilda skäl och
begränsad tid lämnade tillåtelse, även efter annat vilt eller vissa
arter därav.

Innehavare av skogstorp och odlingslägenhet å kronomark inom de sex
nordligaste länen samt den, som med nyttjanderätt innehar å sådan mark
upplåtet kolonat, ävensom innehavare av fjällägenhet ovan odlingsgränsen
inom Norrbottens och Västerbottens län må, då domänstyrelsen med
iakttagande av att fara för viltbeståndet därigenom ej får uppstå samt
med samt nänsyn till omständigheterna i övrigt finner skäligt så
medgiva, äga att å sådana i 2:o avsedda marker, som gränsa intill det
upplåtna området, idka jakt efter i första stycket uppräknade djur samt
erhålla sådan särskild tillåtelse till annan jakt, som där sist
omförmäles; dock att medgivande eller tillåtelse, varom här sagts, må
lämnas allenast för visst begränsat område.

4:o Vid jakt, som idkas uti de i 2:o och 3:o omförmälda fall, må dock,
med iakttagande i övrigt av vad i stadgan om jakt och fridlysning av
vissa djurslag (jaktstadgan) samt andra allmänna bestämmelser må gälla
beträffande förbud att å kronans marker jaga visst villebråd, utan
Kungl. Maj:ts särskilda tillstånd jakten icke avse älg, hjort, rådjur,
vildren eller svan.

5:o Personal och elever vid skogsläroverken äga å de i 2:o avsedda
områden idka jakt i enlighet med de bestämmelser, som därom av Kungl.
Maj:t meddelas.

6:o På Kungl. Maj:t ankommer att uppdraga åt domänstyrelsen att

a) därest å kronopark stammen av */k/ älg, hjort eller rådjur */-k/ så
förökat sig, att densamma ur jaktvårdssynpunkt lämpligen bör beskattas
eller till förekommande av olägenhet eller hinder för skogsskötseln
minskas, antingen på av styrelsen bestämnda villkor till lämplig person
mot skälig ersättning upplåta rätt att under angiven tid fälla och
behålla visst antal villebråd av berörda slag eller ock uppdraga åt
revirförvaltningen att ombesörja den jakt, som må finnas erforderlig,
med skyldighet för domänstyrelsen att i sistnämnda fall jämväl meddela
föreskrift, huruvida vid sådan jakt fällt villebråd skall för
statsverkets räkning försäljas eller om detsamma må av den jagande mot
ersättning till statsverket behållas; samt att

b) därest å kronopark utarrenderande av rätten till jakt å */k/ annat
villebråd */-k/ än nyss är sagt anses överensstämma med god jaktvård och
i övrigt lämpligen böra ske, upplåta jakträtt, varom nu är fråga, på
arrende under villkor och på sätt, som må finnas för skogs- och
jaktvården betryggande.

7:o Vad i 6:o stadgats rörande kronopark skall äga tillämpning jämväl å
annan i denna kungörelse avsedd mark, med undantag av sådan, som är
ställd under Konungens egen disposition.

8:o Sker upplåtelse av jakträtt å kronans jaktområde enligt 6:o eller
7:o,må till utövande av kronans jakträtt eljest jämlikt ovanstående
bestämmelser berättigade personer å den med upplåtelsen avsedda mark
utöva jakt allenast i omfattning, som är förenlig med den skedda
upplåtelsen.